Obamacare….ဘက္တေစ့တေစာင္း

ဤေန၇ာတြင္လက္၇ွိၾကံဳေတြ့ေန၇ေသာႏွစ္ဦးကၿပဌာန္းလိုက္သည့္ healthcare reform ၿဖစ္သည့္ အမ်ားေခၚ Obamacare အေၾကာင္းေလ့လာၾကဘို့လိုပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တို့အားလံုး၏အနာဂါတ္က်န္းမာေ၇းေစာင့္ ေ၇ွာက္စနစ္အတြက္အေ၇းပါေသာအခန္း က႑သို့ေ၇ာက္လာသည္။ ေနာင္ေၿပာင္းလဲလာမည့္ healthcare coverage ကလူတိုင္း၏က်န္းမာေ၇းအာမခံႏွုန္းကိုတို့ၿမွင့္လိုက္မည္ဆိုသည္ကိုကား၊ေဗဒင္ေမးစ၇ာ ပင္မလိုေတာ့ပါ။ ကိုယ္ေပးေနက် လစဥ္ေၾကး premium တိုးလာမည္ဆိုကတည္းက ‘တီေကာင္ကိုဆားႏွင့္ တို့သကဲ့သို့’ ၿပည္သူ (အထူးသၿဖင့္ – Republican လူနဲစုပါတီက) မေၾကနပ္သံမ်ားညံေနေအာင္ထြက္ေပၚလာ သည္။ သမၼတကို ဆို၇ွယ္လစ္စနစ္သို့ေခတ္ေနာက္ၿပန္ဆြဲသည္ဟူေသာသမိုင္းႏွင့္ခ်ီသည့္အမုန္းတ၇ား ၀ါးလံုး၇ွည္ႏွင့္၇မ္းၾကသည္။ ဆို၇ွယ္လစ္ဆိုသည္ႏွင့္ က်ြန္ေတာ္တို့ၿမနိမာေတြကလဲအၿပင္းအထန္ကန့္ကြက္ၾက သည့္အထဲ၀င္ပါခဲ့သည္။ အကယ္စင္စစ္ေလ့လာၾကည့္ပါက ဆို၇ွယ္လစ္စနစ္ကိုပံုေဖၚသည့္ healthcare reform ကိုသမၼတကတင္သြင္းေသာဥပေဒၾကမ္းတြင္မည္သည့္ေန၇ာမွာမွမေတြ့၇ပါ။ သမိုင္းစဥ္ဆက္ healthcare coverage မ၇ွိခဲ့ဘူူူးေသာနေh

ဆင္း၇ဲသူလူတန္းစားသန္းႏွင့္ခ်ီ၍အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၇ွိလာမည့္အၿပင္၊ ယခင္ကမူလေ၇ာဂါအ၇င္းခံေၾကာင့္ေဆးကုသခြင့္ၿငင္းဆိုခံခဲ့၇ေသာအၿဖစ္ဆိုးမ်ားပယ္ေၿပာက္သြားႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ေဆး၇ံုေပၚထိုင္၇င္း၊ေ၇ာဂါေ၀ဒနာကိုပင္ပမ္းၾကီးစြာဒုကၡခံစား၇င္း insurance company မ်ားႏွင့္ တယ္လီဖံုးေပၚတြင္ၿငင္း၇ခုန္၇ေသာဒုကၡမ်ားမွသိသိသာသာၾကီးေလ်ာ့သြားမည္။ ယင္းအၿဖစ္မ်ားကိုမလိုလားၾကသူေတြကား –

  • လက္၇ွိ premium သက္သက္သာသာႏွင့္ေပးေနၾကသူမ်ား
  • သမၼတကိုလူမ်ိဳးေ၇းအ၇နဂိုကတည္းကမုန္းတီးၾကသူမ်ား
  • အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္တ၇ားမ၀င္ေ၇ာက္၇ွိေနၾကေသာလူတန္းစားမ်ားအတြက္က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုခံစားခြင့္၇ွိေနၾကသူေတြအေပၚမနာလိုမ၇ွုစိမ့္ႏိုင္ၾကသူမ်ား (အမ်ားၿပည္သူ၏ေငြၿဖင့္ခံစားခြင့္၇ွိေနၾကသူမ်ား)
  • အထူးသၿဖင့္အက်ိဳးအၿမတ္ကိုအဓိကထားေသာ insurance company ႏွင့္ healthcare providers ေဆး၇ံု/ဆ၇ာ၀န္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ (corporate greeds)

ၿဖစ္ၾကသည္။ “ဂီလာနေဆာင္ေ၀ဒနာ၇ွင္တို့အားေစာင့္ေ၇ွာက္ပါမည္…” ဟူေသာလူသားတို့၏၇ွိ သင့္ေသာကိုယ္က်င့္တ၇ား ႏွင့္လူလူခ်င္းစာနာစိတ္ထားေ၇းၿဗမၼစို၇္တ၇ားမ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေ၇ာလား။ ကိုယ္ေလ်ွာက္ခဲ့၇ေသာဘ၀ေဟာင္းမွအစစအဆင္ေၿပသက္သာေသာဘ၀သစ္ကိုေ၇ာက္သည္ႏွင့္ကိုယ့္အၿဖစ္ ေတြကိုေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသည္။ (သို့မဟုတ္)ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သြားၾကသည္။ က်န္းမာေ၇းခံစားခြင့္ဟူသည္ ကားေမြး၇ာပါလူတိုင္း၏အေၿခခံခံစားခြင့္ၿဖစ္သည္။ မိဘမ်ား၏ဆင္း၇ဲမြဲေတမွုဒါဏ္ကိုခါးစီးခံ၇င္းေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေ၇းအေမြကိုမ၇ခဲ့ၾကသည့္သားသမီးမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ဘ၀အဆင့္အတန္းကိုၿမွင့္တင္၇န္တာ၀န္မွာ၊ အစိုး၇ကတာ၀န္၇ွိသလိုပါတ္၀န္းက်င္လူ့အဖြဲ့အစည္းကလည္းမွ်ေ၀နားလည္မွုေပးတတ္၇န္အထူးလိုပါသည္။ သူတို့၏ဘ၀လိုအပ္ခ်က္ကိုမ်က္ကြယ္ၿပဳခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္းမလိုလားအပ္ေသာကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္မဟုတ္ပါလား။၇ာစုႏွင့္ခ်ီ၍မ်က္ကြယ္ၿပဳၿခင္းခံခဲ့၇သူတို့အေပၚနားလည္မွုစိတ္ေမြးၾက၇န္လိုသည္ဟုၿမင္မိပါသည္။ အ၇ွိန္ႏွင့္တိုးတက္ေနေသာစ၇ိတ္ၾကီးၿမင့္မွုကိုလူတိုင္းခါးစီးခံေန၇ခ်ိန္တြင္မိမိတို့ခံစား ခြင့္၇ွိေသာခံစားခြင့္၇ွိေအာင္ၿပဳလုပ္၇ေ၇းမွာသက္ဆိုင္၇ာအစိုး၇၏တာ၀န္ၿဖစ္သည္။ မည္သည့္သူ၇ဲေကာင္းကမ်ွ ၀င္ေ၇ာက္ပခုန္း၀င္ထမ္းမည္မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ဆို၇ွယ္လစ္အစိုး၇ကမွ် (သမိုင္းတြင္) တာ၀န္၇ွိသည္ ဟုေၿပာၿပီး၀င္ေ၇ာက္တာ၀န္ယူေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဘ၀အေၾကာင္းကိုေကာင္းစြာသိခဲ့ေသာ၊နားလည္ေတြ့ၾကံဳခဲ့ ေသာေအာက္ေခ်လူတန္းစားအတက္လာသည့္ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမိ်ဳးကသာအမုန္းခံလုပ္မည္ၿဖစ္သည္ကိုနားလည္ၾက၇န္လိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာိတို့ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာအစိုး၇အဆက္ဆက္ (ဆို၇ွယ္လစ္အစိုး၇အပါအ၀င္) ဘယ္အစိုး၇က “ငါ့မွာတာ၀န္၇ွိပါလား”ဟူေသာအၿမင္မ်ိဳး၊ ေယာင္လို့ပင္မေတြးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ကြ်န္ေတာိ တို့ၿမန္မာေတြအားလံုး က်န္းမာေ၇းစ၇ိတ္ၾကီးမားမွုဒါဏ္ကိုႏွစ္ပ၇ိေစၦဒခါးဆီးခံခဲ့ၾက၇သည္။ ခံၾက၇ဆဲပါ။ ေလ့လာမိသေလာက္ ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္က Health insurance act ၿပဌာန္းၾကိမ္ကတၾကိမ္ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ပါတ္၀န္းက်င္ Medicare Bill ေၿပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်ိန္က(ထိုစဥ္အခါက)အစိုး၇ကိုအေမ၇ိကန္ ၿပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ႏွင့္လူထုအေပါင္းက၇စ၇ာမ၇ွိေအာင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ကိုၿပန္ေၿပာင္းအမွတ္၇ၾကပါ။ ယင္းသိုေ၀ဖန္သူေတြအားလံုကယခုအခါတြင္သူတို့ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာဥပေဒ၏အသီးအပြင့္မ်ားကိုမ်ွေ၀ခံ စားေန ၾက၇ၿပီ။ မည္သို့ပင္ဆိုေစ၊ယခုၿပဌာန္းခဲ့ေသာဥပေဒကားအခက္အခဲမ်ားစြာၾကားကအသာစီးမဲ အနဲငယ္ၿဖင့္သတ္မွတ္ခဲ့သလို၊ ယင္းဥပေဒပါၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအသက္၀င္လွုပ္၇ွားလာေ၇းကားဆက္သြားၾက၇ ဦးမည့္ခ၇ီးၾကမ္းဟုဆို၇မည္။ ဥပေဒေပၚအေၿခခံ၍ၿပည္နယ္အစိုး၇မ်ားကမည္သို့လိုက္နာပံုေဖၚမည္၊ ဥပေဒေပၚမူတည္၍မည္သို့မည္ပံုဘ႑ာေငြခြဲေ၀ၿပဌာန္းမွုမ်ားၿပဳလုပ္ၾကမည္ဟူေသာလုပ္၇န္ကိစၥမ်ားက်န္ေသးသည္။ ဥပေဒသက္သက္ကပင္အဓိကပါတီၾကီးမ်ားႏွင့္ၿပည္နယ္အမတ္အခ်ိဳ့၏ေတာင္းဆိုမွု တို့ေၾကာင့္ (ယင္းၿပည္နယ္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္)အမွန္တကယ္ပါသင့္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားမပါ၀င္ေတာ့ပါ။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..