ၿမန္မာၿပည္မွာဘာေတြစတင္သင့္ၿပီလဲ

တြင္ေ၇ာက္ေန ေပၿပီ။ အေ၇းပါေသာအခ်ိန္အခါၿဖစ္သလိုတာ၀န္၇ွိေသာအစိုး၇အေနၿဖင့္ၿပည္သူတိုင္းအတြက္ ေ၇၇ွည္အက်ိဳးၿပဳမည့္အလံုးစံုေသာက်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုအစီအစဥ္မ်ားကိုခုကတည္းကၿပင္ဆင္ေေ၇းဆြဲၿပဌာန္း၇န္အေ၇းၾကီးေနေပၿပီ။ သို့ေသာ္လက္၇ွိႏိုင္ငံေ၇းအေၿပာင္းအလဲအတြက္တာစူေနေသာစစ္အစိုး၇၏မအားလပ္မွုမ်ားက ဤက်န္းမာေ၇းဆိုင္၇ာေ၇၇ွည္အစီအမံမ်ားကိုေနွာင့္ေႏွးသြားေစသည္သာမကက်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုအနိမိ့ဆံုအဆင့္ကိုပင္အမ်ားလူထုကခံစားခြင့္မ၇ွိေတာ့ပါ။ ၿမန္မာတို့၏ဆို၇ိုးၿဖစ္ေသာ “က်န္းမာေ၇းသည္လာဘ္ၾကီးတပါး”ဟူေသာစကားသည္ေသြးထြက္ေအာင္မွန္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုစာေ၇းသူကိုယ္တိုင္ေဆး၇ံုေ၇ာက္မွသိ၇ေတာ့သည္။ လက္၇ွိဦးတည္၇ာမဲ့သြားေနေသာၽၿမန္မာနိုင္ငံ၏က်န္းမာေ၇း ေစာင့္ေ၇ွာက္မွုလုပ္ငန္းကိုလမ္းေၾကာင္းတည့္ေပး၇န္ကားယခုအခ်ိန္အေ၇းၾကီးေသာအခ်ိန္သို့ေ၇ာက္ေနသည္သာမက၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအမံမ်ားအစပ်ိဳး၇န္ေကာင္းေသာအခ်ိန္အခါေကာင္းဆိုလ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ လက္၇ွိႏိုင္ငံတကာႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုစနစ္ (healthcare system) ကိုစနစ္တက်ေလ့လာၿပီး၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ေ၇ေၿမသဘာ၀ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ေခတ္မွီေသာက်န္းမာေ၇းအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေ၇းဆြဲ၇န္အထူးလိုအပ္ေနခ်ိန္ပင္။ သတင္းစာႏွင့္ media တို့တြင္ေဖၚၿပေကာင္း၇ံု၇ွိေသာ”ဟန္ၿပ”လုပ္၇ပ္မ်ား၇ပ္တန္းက၇ပ္ၾကဘို့လိုပါၿပီ။

 • ဆင္း၇ဲခ်မ္းသာမေ၇ြးၿပည္သူတ၇ပ္လံုးကိုလွြမ္းၿခံဳသည့္၊ ကာကြယ္ေ၇းကိုအေၿခခံေသာက်န္း မာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုအာမခံစနစ္ ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ၇န္၊ (universal preventive-based healthcare insurance coverage)
 • က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္သည့္ေဆးကုသမွုႏွင့္အၿခားေဆးဘက္ဆိုင္၇ာလုပ္ငန္းမ်ား (services)၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေ၇း၊ သုေတသန ႏွင့္တိုင္း၇င္းေဆးပညာတို့တြင္အစိုး၇ကတိုက္၇ုိက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာအခန္းက႑ကိုအၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္း၇န္၊ ယင္းဖ်က္သိမ္းေသာဌာနမ်ားကိုပုဂၢလိကသို့စနစ္တက်လြဲေၿပာင္းေပးၿပီးသင့္တင့္ေသာက်န္းမာေ၇းစံ ႏွုန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ၿဖင့္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္၇ိွေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားေပး၇န္၊ ဗဟိုအစိုး၇မွယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ၿမင္၇ွင္သန္ႏိုင္ေ၇းအတြက္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ ခ်ထားၿခင္းႏွင့္ၾကိ ၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္းမွအပ၊ က်န္း၀န္ထမ္းေ၇း၇ာ၊စီမံခန့္ခြဲေ၇း၇ာ၊ ကိစၥအ၀၀ကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္၇ြက္ခြင့္၇ွိေစ၇န္၊
 • ေဆးဘက္ဆိုင္၇ာမွတ္တမ္းမ်ားကိုဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွုစနစ္ (computerized medical data keeping and exchange system) ၿဖင့္အစားထိုးေၿပာင္းလဲ၇န္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားလံုၿခံဳေ၇းအတြက္ဥပေဒကာကြယ္မွုမ်ားၿပဳလုပ္၇န္။
 • ဗဟိုေ၇ာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေ၇းကြပ္ကဲမွုဌာန၊ အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမွုဌာန၊ က်န္းမာေ၇းဆုိင္ ၇ာညွြန္ၾကားမွုဌာန၊ က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုအာမခံစနစ္ဆိုင္၇ာေကာ္မ၇ွင္နာ၇ံုး မ်ားကိုသာအစိုး၇ ၏ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာၾကေစၿခင္းအလို့ငွာဖြဲ့စည္းလုပ္ကိုင္ေစၿပီး၊ က်န္ဌာနမ်ားကိုဖ်က္သိမ္း၇န္၊
 • လက္၇ွိဗဟိုႏွင့္ေဒသဆိုင္၇ာက်န္းမာေ၇းဦးစီးဌာနအဆင့္ဆင့္ကိုက်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုလုပ္ငန္း မ်ားကိုဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ညီမညီစစ္ေဆးေသာဌာနမ်ားအၿဖစ္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ၇န္၊
 • အစိုး၇ကကြပ္ကဲၿပပ္မတ္ေသာ က်န္းမာေ၇းအာမခံစနစ္ ကိုထူေထာင္၇န္၊ (independent governmental insurance program)၊ ယင္းမွတဆင့္ပုဂၢလိကက်န္းမာေ၇းအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား (private insurance) ကိုအကန့္အသတ္ၿဖင့္သာၾကိၾကပ္ခြင့္ၿပဳ၇န္၊
 • တိုးတက္ပြားမ်ားလာေသာ ပုဂၢလိကေဆးကုသမွုစနစ္ (private healthcare system) ကိုၾကိၾကပ္ မည့္ဥပေဒႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ့ ဖြဲ့စည္းၾကပ္မတ္၇န္၊
 • ေဆးကုသေသာေဆး၇ံု/ေဆးခန္းဆ၇ာ၀န္မ်ား၏စံႏွုန္းသတ္မွတ္ေ၇းႏွင့္တသမတ္တည္းၿမင့္မားေ၇းတို့အတြက္ “စဥ္ဆက္မၿပတ္ပညာသင္ၾကားေ၇းစနစ္” ကို accreditation စနစ္ၿဖင့္အစားထိုးၿပဳၿပင္ မွုမ်ားၿပဳလုပ္၇န္၊
 • ဆ၇ာ၀န္/သူနာၿပဳ/ကုသေ၇းႏွင့္ကာကြယ္ေ၇းဆိုင္၇ာက်န္းမာေ၇း၀န္ထမ္းမ်ား၏လိုင္စင္လုပ္ငန္းကို စိစစ္ၾကပ္မတ္၇န္၊ ေဆးေလာကအတြင္းလူ၇ိုေသ၇ွင္၇ိုေသပညာ၇ွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ (အစိုး၇ႏွင့္ၿပင္ပလြွမ္းမိုးမွုကင္းသည့္) ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ့စည္းအေကာင္အထည္ေဖၚ၇န္၊
 • လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ေသာက်န္းမာေ၇း၀န္ထမ္းမ်ား (အထူးသၿဖင့္ ဆ၇ာ၀န္ႏွင့္သူနာၿပဳမ်ား)၏ အခြန္အခကို၎တို့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေဆး၇ံုေဆးခန္း၏အက်ိဳးအၿမတ္၇၇ွိမွုေပၚမူတည္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္/ေလ်ာ့နည္းခြင့္မ်ားသတ္မွတ္၇န္၊ (ဥပမာ-အက်ိဳးအၿမတ္ကိုအဓိကမထားေသာ -သို့မဟုတ္- စစ္တပ္/အခမဲ့အစိုး၇ေဆး၇ံု/ေဆးေပးခန္းတို့တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဆ၇ာ၀န္ႏွင့္သူနာၿပဳမ်ား)
 • Co-operative pool သမ၀ါယမစနစ္ၿဖင့္အေၿခခံေသာေဆးကုသမွုစနစ္ကိုအားေပးထူေထာင္၇န္၊
 • ကုထံုးစံႏွုန္းႏွင့္အခေၾကးေငြႏွုန္းကိုဥပေဒၿပဌာန္းၿပီးတေၿပးညီေဆာင္၇ီက္ႏိုင္ေ၇းအတြက္ commissioner အဆင့္၇ွိေသာပုဂၢိဳလ္ခန့္ထားေစာင့္ၾကည့္၇န္၊
 • လက္၇ွိဖြဲ့သည္းထားေသာေက်းလက္က်န္းမာေ၇းဌာနႏွင့္ေ၇ာဂါတိုက္ဖ်က္ေ၇းအဖြဲ့တို့ကိုလူထုအေၿခၿပဳသည့္က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲအေကာင္အထညိေဖၚ၇န္၊ ေခတ္မွီေသာေဆး၀ါးအ သံုးအေဆာင္ပံ့ပိုးေ၇းႏွင့္နည္းပညာၿမွင့္တင္ေ၇းအစီအစဥ္မ်ားစနစ္တက်ေဖၚထုတ္၇န္။
 • လက္၇ိွေဆးပညာသင္ၾကားေ၇းစနစ္ကိုတတ္က်ြမ္းေသာၿပည္ပတုိက္၇ိုက္အကူအညီႏွင့္၇င္းႏွီးၿမွုပ္ႏွံမွုအေပၚအေၿခခံ၍ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿပဳၿပင္ဖြဲ့စည္း၇န္၊
 • က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုေပးသည့္ေဆး၇ံု/ေဆးခန္း/က်န္းမာေ၇းဌာန/တကၠသိုလ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းအဖြဲ့အစည္းအဆင့္ဆင့္တြင္အစိုး၇က၀င္ေ၇ာက္စြက္ဖက္မွု(လံု၀)မလုပ္ဘဲ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအ၇သာ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္းသာၿပဳလုပ္၇န္။

အခ်ဳပ္ဆို၇ေသာ္၊ ယခုအခိ်န္ကား”အခမဲ့”ႏွင့္”အခၿဖင့္”က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္မွုစနစ္တို့၏လြန္ဆြဲအား ၿပိဳင္ခိ်န္ၿဖစ္သကဲ့သို့၊ ပင္မေၿပာင္းလဲမွုမ်ားၿပင္ဆင္ေဆာင္၇ြက္၇န္အခိ်န္တန္ၿပီၿဖစ္ၿပီး၊ ၿပဳၿပင္မွုမ်ာၿပဳလုပ္၇န္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္လမ္းဆံုလမ္းခြသို့ေ၇ာက္ေနၿပီၿဖစ္ပါေၾကာင္းတိုုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..