ဥာဏ္ရည္နိမ့္ကေလးမ်ား၏ ေရာဂါ လက္ကၡဏာမ်ား
(က) ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးျခင္း ဥပမာ-(၁) အထိုင္အထေနာက္က်ျခင္း (၂) လမ္းေလွ်ာက္ေနာက္က်ျခင္း (၃) စကားေျပာ ေနာက္က်ျခင္း
(ခ) စာမလိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ စာသင္ၾကားရန္ခက္ခဲျခင္း
(ဂ) အရြယ္အလိုက္ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားဠ္ အခက္အခဲရွိျခင္း။
ဥာဏ္ရည္နိမ့္ကေလးမ်ားေတြ ့ရွိပါက-
(က) မိမိ ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းသည္ အေရးပါသည္၊
(ခ) လူနာကို ေလ့က်င့္ရာ၌စိတ္ရွည္ရမည္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..