သင္ခန္းစာ(၂၆)။ ဘတ္စ္ကား စီးျခင္း ။

第二十六课,乘公共汽车;

(တိ အာ့စ္-ရွ္ လ်ဳိ ့ ခဲ့ ၊ ဆ္-ခ်ိန္ ကုန္းကုန္ ့ခ်ိခ်ဲ )

Lesson 26 ;Taking a Bus

1.      这车到东方小区吗?Zhè chē dào Dōngfāng xiǎoqū ma?

( ဇ္-က်ဲ ့ ဆ္-ခ်ဲ ေတာက္ တုန္းဖွန္း ေယွာင္ခၽြီး မား ။)

ဒီကားက အေရွ ့ပုိင္းရပ္ကြက္စု ကုိ ေရာက္ပါသလား ။

Does this bus go to Dongfang community?

2.      买一张票。Mǎi yì zhāng piào.  ( မုိင္ ယိိ ဇ္-က်န္း ေဖ်ာက္ ။)

လက္မွတ္ ၀ယ္ပါခင္ဗ်ာ ။     Ticket, please.

3.      到了请你告诉我。Dàole qǐng nǐ gàosu wǒ. ( ေတာက္လယ္ ခ်င္း နီ ေကာက္ စ္-ရွဳ ေ၀ၚ ။)

ေရာက္ၿပီဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေျပာေပးပါ။

Please let me know when we get there.

4.      在哪儿换车?Zài nǎr huàn chē?  ( ဇွိဳက္ နာ ဟြမ့္ ခ်ဲ ။)

ဘယ္ေနရာမွာ ကားေျပာင္းစီးရမွာပါလဲ ခင္ဗ်ာ ။

Where do I change the bus?

သင္ခန္းစာ(၂၇)။ အငွားကား စီးျခင္း ။

第二十七课,乘坐出租车

(တိ အာ့ စ္-ရွ္ ခ်ီး ခဲ့ ၊ ဆ္-ခ်ိန္ ေဇွာ့ ခ်ဴးဇွဴး ခ်ဲ )

Lesson 27 ;Taking a Taxi

1.   请送我去中心医院。Qǐng sòng wǒ qù Zhōngxīn yīyuàn.

( ခ်င္ စုန္ ့ေ၀ၚ ခၽြိ ဇ္-က်ဳန္း ယီးယြမ့္ ။)

ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ဗဟုိေဆးရုံႀကီးကုိ ပုိ ့ေပးပါခင္ဗ်ာ။

Please send me to the center hospital.

2.   知道怎么走吗?Zhīdao zěnme zǒu ma?  ( ဇ္-က်စ္ေတာက္ ဇွဲ ့မဲ ဇွဳန္ မား ။)

ဘယ္လုိ သြားရမယ္ဆုိတာ သိပါသလား။

Do you know how to get there?

3.   请您开慢点儿。Qǐng nín kāi màn diǎnr.   ( ခ်င္ နဲင္ ခုိင္း  မန္ ့တ်န္-အ္ ။)

ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့ ခပ္ေျဖးေျဖး ေမာင္းေပးပါေနာ္။

Please go a little slower.

1.      就停在门口吧。Jiù tíng zài ménkǒu ba.   ( က်ဳိ ့ ထင္ ဇွိဳက္ မိန္ခုံ ပါ့ ။ )

အ၀င္ေပါက္၀မွာ ရပ္ေပးပါေနာ္။

Please stop at the entrance.

သင္ခန္းစာ(၂၈)။မီးရထား စီးျခင္း။

第二十八课,坐火车

(တိ အာ့စ္-ရွ္ ပါး ခဲ့ ၊ ေဇွာ့ ေဟာ္ခ်ဲ)

Lesson 28 ;Taking a Train

1.   有11号去上海的火车票吗?Yǒu shíyī hào qù shànghǎi de huǒchēpiào ma?

( ယုံ စ္-ရွ္ ယီးေဟာက္ ခၽြိ  စ္-ရွန္ ့ဟုိင္ ႆဲ ့ ေဟာ္ခ်ဲ ေဖ်ာက္ မား။)

ရွန္ဟဲကုိသြားတဲ့ အမွတ္(၁၁)မီးရထားလက္မွတ္ ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

Do you have tickets for the 11th to Shanghai?

2.   到了给我们打电话。Dàole gěi wǒmen dǎ diànhuà.

( ေတာက္လယ္ ေကး ေ၀ၚမိန္း တာ တ်န္ ့ဟြ။)

ဟုိကုိေရာက္ရင္ တုိ ့ဆီကုိ ဖုန္းဆက္လုိက္ဦးေနာ္။

Give us a call when you get there.

3.   一路平安。Yílù píng’ān.   ( ယီး လု ဖင္ အန္း ။)

လမ္းခရီးမွာ အားလုံးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ပါေစ ။

Have a good journey.

4.   请问餐车在几号车厢? Qǐngwèn cānchē zài jǐ hào chēxiāng?

( ခ်င္၀ိန္ ့ စန္းခ်ဲ  ဇွိဳက္ က်ီေဟာက္ ခ်ဲယွန္း ။)

ေမးပါရေစေနာ္၊ စားေသာက္ခန္းတြဲ က ဘယ္နံပါတ္တြဲမွာပါလဲခင္ဗ်ာ။

Could you tell me where the dining car is?

သင္ခန္းစာ(၂၉)။ ေလယာဥ္ စီးျခင္း။

第二十九课,坐飞机

(တိ အာ့ စ္-ရွ္ က်ဳံ ခဲ့ ၊ ေဇွာ့ ေဖွးက်ီး )

Lesson 29; Taking a Plane

1.   我想订去西安的往返机票。Wǒ xiǎng dìng qù xī’ān de wǎngfǎn jīpiào。

( ေ၀ါ ယွန္တင့္ ခၽြိ  ယွီးအမ္း ႆဲ ့ ၀မ္းဖွန္ က်ီးေဖ်ာက္ ။)

ကၽြန္ေတာ္ ယွီးအမ္းကုိသြားတဲ့ ေလယာဥ္ အသြား-အျပန္္လက္မွတ္ကုိ ၾကိဳတင္မွာ ထားခ်င္ပါတယ္။

I’d like to book round trip tickets to Xi’an.

2.   有打折的票吗?Yǒu dǎ zhé de piào ma? ( ယုံ တား ဇ္-က်ယ္ ႆဲ့ ေဖ်ာက္ မား ။)

တန္ဘုိးသက္သာတဲ့ လက္မွတ္ ရွိပါသလား ။

Do you have discount tickets?

3.   行李托运吗?Xíngli tuōyùn ma? ( ယွင္းလီ ေထာ ယဲြြင့္  မား။)

အစစ္ေဆးခံရမဲ့ ပစၥည္း ရွိပါသလား ။

Do you have any luggage to check in?

4.   我想要一个靠窗的座位。Wǒ xiǎng yào yí gè kào chuāng de zuòwèi.

( ေ၀ါ ယွန္ ေယာက္ ယီး ကဲဲ့ ေခါက္ ဆ္-ခၽြမ္း ႆဲ့ ေဇွာ့ ေ၀့့ ။)

ကၽြန္ေတာ္ ျပဴတင္းေပါက္နဲ ့နီးတဲ့ ထုိင္ခုံတစ္ေနရာကုိ ရခ်င္ပါတယ္။

Can I have a window seat?

2.      我找不到行李了。Wǒ zhǎo bú dào xíngli le. ( ေ၀ါ ဇ္-ေက်ာင္ ပူေတာက္္ ယွင္းလီ လယ္ ။)

ကၽြန္ေတာ့ ပစၥည္းေတြကုိ ရွာမေတြ ့ဘူးဗ်ာ။

I can’t find my luggage.

သင္ခန္းစာ(၃၀)။ ကုိယ္ပုိင္ကားျဖင့္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း။

第三十课,各地旅游自驾车

(တိ စန္း စ္-ရွ္ ခဲ့ ၊ ကဲ့ တိ လြီယုံ ဇွစ္ က် ခ်ဲ ။)

Lesson 30 ;Getting around by Car

1.   我们去旅行吧。Wǒmen qù lǚxíng ba. ( ေ၀ၚမိန္း ခၽြိ လြီယွင္း ပါ့ ။)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အလည္အပတ္ခရီး သြားၾကရေအာင္။

Let’s go for a trip somewhere.

2.   周末有什么计划?Zhōumò yǒu shénme jìhuà? ( ဇ္-က်ဳန္းေမာ့ ယုံ စ္-ရွမဲ က်ိဟြ။)

ဒီအလုပ္နားရက္မွာ ဘာေတြမ်ား လုပ္မယ္ႀကံထားသလဲ။

Do you have any plans for the weekend?

3.    咱们什么时候出发?Zánmen shénme shíhou chūfā?

( ဇွန္မိန္ စ္-ရွဲ ့မဲ စ္-ရွ္ ဟုတ္ ဆ္-ခ်ဴးဖွား)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဘယ္အခ်ိန္မွာ စ ထြက္ၾကမလဲ ။

What time shall we set out?

4.   下一个景点还有多远?Xià yí gè jǐngdiǎn hái yǒu duō yuǎn?

( ယွ ယီးကဲ့ က်င္းတ်န္ ဟုိင္းယုံ ေတာယြမ္။)

ေနာက္ထပ္ ရွဳခင္းသာေနရာ က ေတာ္ေတာ္ေလး ေ၀းေသးလား။

How far is the next scenic spot?

5.   这儿的风景太美了。Zhèr de fēngjǐng tài měi le.

( ဇ္-က်ဲ ့အ္ ႆဲ့ ဖွဳန္းက်င္ ထုိက္ ေမ လယ္)

ဒီေနရာက ရွဳခင္းက ေတာ္ေတာ္လွတယ္ေနာ္။

The scenery here is so beautiful.

ျမန္မာတုိ ့အတြက္ေန ့စဥ္သုံးတရုတ္စကားသင္ခန္းစာ(၃၀)ၿပီးသြားပါၿပီ။အားလပ္ခ်ိန္ရသည့္အခါ သင့္နိဳးရာရာ

စကားေျပာေလးမ်ားကုိ ဆက္ပါဦးမယ္။က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လန္းျဖာ ၀မ္းသာၾကပါေစ။

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.