Annexes to the BSCI Code of Conduct into Myanmar Translation
ပစၥည္းပံ့ပိုးသူကုမၸဏီ၏ ေၾကျငာခ်က္ (ေနာက္ဆက္တြဲ-က) Declaration of the Supplier Company

ဘီအက္စီအိုင္၏ လူမွဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေလးစားက်င့္သံုးရမည့္စံညႊန္းမ်ားအေပၚလံုး၀တာ၀န္ယူေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တုိ ့သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို ့အားသေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္-
• နို၀င္ဘာ ၂၀၀၆ တြင္အတည္ျပဳခဲ ့ေသာ ဘီအက္စီအိုင္၏ေလးစားက်င့္သံုးရမည္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ျပီး ၄င္း၏ က်င့္သံုးရမည့္စံနစ္ပါ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုပါ လက္ခံလိုက္နာပါမည္။
• ကၽြႏု္ပ္တုိ ့သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ လုပ္ငန္း (သို ့) လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ (သို ့မဟုတ္) နိုင္ငံမ်ားတြင္က်င့္သံုးေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးကို သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္။
• ကၽြႏု္ပ္တုိ ့သည္ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို ့နိုင္ငံ၏ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းကမ္းခ်မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားၾကား ညွိႏွိုင္းတြဲဘက္၍မရေသာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ ့ပါလွ်င္ ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္ ( )သို ့ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။
• ဘီအက္စီအိုင္၏စံညႊန္းမ်ားသည္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအလံုးစံုအေပၚအေျခခံထားေၾကာင္း၊ ကိုက္ညီေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမွဳ ၊ ပယ္ဖ်က္မွဳတို ့လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္းတို ့ကို ကၽြန္ုပ္တို ့လက္ခံသတိျပဳမိပါသည္။
• ဘီအက္စီအိုင္၏ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ လိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ုပ္တို ့ထံမွလက္ခြဲ၍ တစ္ဆင့္ခံခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္သူ အားလံုးအား အသိေပးပါမည္။ သည့္အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို ့သည္ ၄င္းတို ့မွတာ၀န္သိရွိစြာႏွင့္ တြဲဘက္ကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပါတ္သက္မွဳ ရွိေစရန္အထိပါ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
• ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္ ( )ႏွင့္ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းမဆို အသင္းကိုယ္စားစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ေသာ္၄င္း၊ ေရွာင္တစ္ခင္ေသာ္၄င္း အခ်ိန္မေရြး၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း ကို ကၽြန္ုပ္တို ့ ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆင့္ခံခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ေသာ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း စာရင္းစစ္ခြင့္ေပးအပ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍
• ကၽြန္ုပ္တို ့သည္လူမွဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ကၽြန္ုပ္တို ့ ၏လက္ခြဲတစ္ဆင့္ခံလုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုပါ ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္ ( )မွ ေတာင္းဆိုပါက ၄င္းတို ့ ၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္ ( )မွ ခ်င့္တြက္နိုင္ရန္ တင္ျပေပးပါမည္။ ဤသည္မွာ ဘီအက္စီအိုင္၏ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို မိမိကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းမွဳပံုစံျဖင့္ ေပးပို ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။
• ကၽြန္ုပ္တို ့သည္ ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္ ( ) သို ့လုပ္ငန္းအားလံုး၏တည္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေၾကာင္းအသိေပးတင္ျပပါမည္။ (သို ့မဟုတ္)့ ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္( ) သို ့ ေဖာ္ျပမထားေသာေနရာမ်ားသို ့ ၀န္ေဆာင္ေပးပို ့ျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္ ( )အတြက္ထုတ္လုပ္ေပးရေသာပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားအသိေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ ့ပါက မည္သည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး တြင္မဆို ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုမဆို အေျခအေနမေရြးရပ္ဆဲခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသေဘာတူထားမွဳအားလံုးအား ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
• ကၽြန္ုပ္တို ့သည္ ဘီအက္စီအိုင္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းညႊန္ကိုလိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္( )သို ့ စီးပြားေရးႏွင့္ႏွီးႏြယ္၍ျဖစ္ေစ ဘီအက္စီအိုင္၏လုပ္ငန္းလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအားျမင္သာေစျခင္းတို ့၌ျဖစ္ေစ ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ခ်န္ရစ္မည္မဟုတ္ပါ။ဘီအက္စီအိုင္ႏွင့္ပါတ္သက္ျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္ တတိယပါ၀င္ဖက္ကိုမဆို ဘီအက္စီအိုင္နွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥၾကီးငယ္ႏွင့္ျမင္သာထင္သာျဖစ္ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္မွ ပါ၀င္စြက္ဖက္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။
ရက္စြဲ………………………………………………..… ကုမၸဏီအမည္…………………………………………………..
လက္မွတ္…………………………………..………… ကုမၸဏီတံဆိပ္တံုး………………………………………………
နာမည္…………………………………………………. လိပ္စာ………………………………..………………………
ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္နံပါတ္………………………………………………………………………………………………………………………
ဤစာရြက္ကိုကုမၸဏီ၏တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္မွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္( )သို့ ေပးပို ့ရမည္။
ျပီးေျမာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(ေနာက္ဆက္တြဲ-ခ) (Terms of Implementation)
ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ မျဖစ္မေနျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား –

စီမံေရးအပိုင္းဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိမွဳမ်ား
 ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိေစရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း
 ကုမၸဏီအဖြဲ ့အစည္း၏ဖြဲ ့စည္းပံုတြင္ပါ၀င္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားလံုး အေပၚ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို တည္ျမဲအေျခက်ေစျခင္း
 တစ္ေယာက္ထက္(သိုမဟုတ္)တစ္ေယာက္ထည္ပိုမိုေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားထားရွိ၍ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအားလံုး ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ခန္ ့အပ္ထားရွိျခင္း
 ကုမၸဏီအဖြဲ ့အစည္းသည္ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ပံ့ပိုးမွဳက႑မ်ား၌လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
အလုပ္သမားမ်ားအား သိရွိေစျခင္း
 ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသပါအေၾကာင္းအရာပါအခ်က္မ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားသိရွိေစရန္ ညႊန္ၾကား ျပသအသိေပးျခင္း၊ ဆင့္ကဲခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ အလုပ္သမားမ်ားအားလည္းအသိေပးျခင္း တို ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွပံ့ပိုးေပးရမည့္ ဘီအက္စီအိုင္စည္းမ်ဥ္းပါကိစၥရပ္မ်ား ကိုအလုပ္သမားမ်ားသိရွိေစရန္ထုတ္ျပန္ေပးရပါမည္။ ကုမၸဏီသည္ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးကို မိမိတို ့နိုင္ငံသံုးဘာသာစကားသို ့ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုျပီး အမ်ားျမင္သာေစမည့္ေနရာမ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည့္အျပင္ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည့္အခ်က္မ်ားပါ ၄င္းတြင္္ေဖာ္ျပရမည္။ ၄င္းအျပင္ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္းကို အလုပ္သမားမ်ားနားလည္လြယ္ေသာေန့စဥ္သံုးဘာသာစကားအသံုးျပဳကာ ႏွုတ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရမည္။
 အလုပ္သမားမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို ့ ၏လုပ္ငန္းပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမွဳ ပါတ္၀န္းက်င္အတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္သိရွိေစရပါမည္။
မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိျခင္း
 အလုပ္သမားတို ့၏ နာမည္၊ အသက္၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခေပးေငြစာရင္းမ်ား ကိုထိန္းသိမ္းထားရွိ၍ ဘီအက္စီအိုင္၏စာရင္းစစ္မ်ားမွလိုအပ္၍ ေတာင္းဆိုေသာအခါ ရရွိနိုင္ရန္ျပဳစုထားရမည္။
 အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားထားသိုသည့္ေနရာမ်ား၊ အျခားေသာ အဆိပ္သင့္ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္နိုင္ေသာေနရာမ်ားကို စာျဖင့္သတိေပးထုတ္ျပန္မွဳမ်ားထားရွိရပါမည္။
 ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားထားရွိရာေနရာကို စာျဖင့္ျမင္သာေအာင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။
 သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လိုအပ္သလို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ၍ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚမွန္ကန္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
 ဘီအက္စီအိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ခံ ၀န္ထမ္းခန္ ့အပ္ ထားရမည္။
 အလုပ္သမားမ်ား မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ တတိယပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ဘီအက္စီအိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားရွိပါက မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တို ့အျပင္ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ လိုအပ္သမွ်ေသာ မွန္ကန္ရာမွန္ကန္ေၾကာင္းအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ေပး ရမည္။
 မွန္ကန္ေသာအတိုင္းအတာသို ့ေရာက္ရွိျပီးေျမာက္ရန္လို အပ္သည့္အရင္းအျမစ္ရရွိေစေရးကိစၥမ်ားကိုပါျပဳလုပ္ေပးရမည္။
 အလုပ္မွရပ္စဲခံရျပီး၀န္ထမ္းမ်ား (သို ့) အျခားစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္မည္သည့္၀န္ထမ္းကိုမဆို ဘီအက္စီအိုင္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခ်က္မ်ားကိုနားလည္သိရွိေစရန္ ထပ္မံအသိေပးရပါမည္။
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို ့၏တစ္ဆင့္ခံခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား
 မည္သည့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္မွဳတိုင္း၌မဆိုပစၥည္းေပးသြင္းသူသည္ ဘီအက္စီအိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လူမွဳေရးအဆင့္အတန္း ဆိုင္ရာမ်ား အတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အသိေပးမွဳျပဳလုပ္ရမည္။
 ပစၥည္းပံ့ပိုးသူအားဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားျပီးေျမာက္ေအာင္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာအေၾကာင္းမ်ားကို ပံုမွန္သတင္းပို ့ေပးခိုင္းရမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
 ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္မ်ားသို ့၄င္းတို ့၏လွုပ္ရွားမွဳမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုးေပးရမည္။
 မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းမွမဆို ဘီအက္စီအိုင္အသင္း၀င္၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူအျပင္ တစ္ဆင့္ခံခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္သူတို ့၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦ ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေနမွဳမ်ားအား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း ကို ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းမၾကားသည္ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရပါမည္။

ေလးစားလိုက္နာမွဳရွိျခင္း ႏွင့္ မရွိျခင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ား(ေနာက္ဆက္တြဲ-ဂ)(Consequences of Non-Compliance)
အကယ္၍ပံ့ပိုးသူသည္ ဘီအက္စီအိုင္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရွိပါက (သို ့မဟုတ္) သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပါတ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္းလံုေလာက္သည္ ့ေျဖရွင္းခ်က္ မရရွိျခင္း၊ အထေျမာက္ျခင္းမရွိ ပါက ဘီအက္စီဘိုင္အသင္း၀င္သည္ လက္ရွိထုတ္လုပ္မွဳမွရပ္ဆဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ရန္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီး စာခ်ဳပ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အနာဂါတ္အတြက္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း ႏွင့္ သေဘာထားကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာ စီးပြားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွလံုး၀ရပ္ဆဲျခင္း အက်ိဳးဆက္ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရန္သေဘာတူရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမွ ဘီအက္စီအိုင္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမွဳနည္းပါးျခင္း၊ အျပည့္အ၀လိုက္နာမွဳ မရွိျခင္းကို ေတြ ့ ရွိပါက ပစၥည္းပံ့ပိုးသူသည္ မွတ္ကန္ေသာျပဳျပင္မွဳမ်ားကိုရရွိေအာင္ မဆိုင္းမငံ့ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
စာရင္းစစ္သူမွေပးအပ္ေသာအခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းတြင္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမွမွန္ကန္ေသာျပဳျပင္မွဳမ်ားကိုအထေျမာက္ ေအာင္ ျမင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ သို ့ရာတြင္ အဆိုပါကာလသည္ ၁၂ လ ထက္ မေက်ာ္လြန္ရပါ။ အကယ္၍ ပစၥည္း ပံ့ပိုးသူသည္ ျပီးခဲ့ေသာအတိတ္ကာလတစ္ခုတြင္ ဘီအက္စီအိုင္မူမ်ားကိုအေျခခံတစ္က်မလိုက္နာျခင္းကို မ်က္ေမွာက္တြင္ ေတြ ့ရွိခ့ဲပါက အခ်ိန္ မေရြး အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ စီးပြားဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား်ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။

ဘာသာျပန္ဆိုသူ
မိပူးေက

About mipukay

Kay Thwe Oo has written 13 post in this Website..

Merchandizing Manager of Production Factory

   Send article as PDF