အထဲကုိေရာက္ဖုိ ့အေရးႀကီးတယ္….ဘယ္အေပါက္ကပဲ ၀င္ရ၊ ၀င္ရ….
ေရာက္သြားယင္ပဲြၿပီးၿပီ…. ( ကိုယ္ ့အတြက္ေၿပာတာ…)

အီရတ္နုိင္ငံမွ ပါလီမန္အမတ္နုိင္ငံေရးသမားမ်ားဟာ ယခုနွစ္အတြင္း တစ္မိနစ္ကုိ ေဒၚလာ ၁ ေထာင္ႏံွဳး
ၿဖင္ ့( တစ္ႏွစ္လံုးတြင္မွ ) မိနစ္ ၂၀ မွ်သာအလုပ္လုပ္ၿပီး လစာေငြေႀကးမ်ားရရွိထုတ္ယူခဲ ့ႀကပါတယ္…
၎တုိ ့ဟာ ဆုေႀကး ေဒၚလာ ၉ ေသာင္းႏွင္ ့လစဥ္ လစာေငြ ေဒၚလာ ၂၂၅၀၀ စီကုိ ဘာအလုပ္မွ် မယ္မယ္
ရရ မလုပ္ပဲ ရယူႀကသည္ ့အၿပင္ ၿမဳိ ့ေတာ္ဘဂၢဒက္၏ အေကာင္းဆံုးဟုိတယ္တြင္လည္း အခမဲ ့တည္းခုိေန
ထုိင္ခဲ ့ႀကပါေသးတယ္….
လြန္ခဲ ့သည္ ့မတ္ လတြင္တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေၿမာက္အႀကိမ္အ
ၿဖစ္ ဥပေဒၿပဳအမတ္မင္း ၃၂၅ ေယာက္တုိ ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၿပဳလုပ္ရန္ ၿပင္ဆင္ေနစဥ္ယခုကဲ ့သုိ ့
၎တုိ ့၏ စည္းစိမ္ယစ္မူးမွဳမ်ားႏွင္ ့အဆမတန္မ်ားၿပားသည္ ့လစာေငြမ်ားအေႀကာင္းေပၚထြက္လာခဲ ့ၿခင္း
ၿဖစ္ပါတယ္…

Hard work: Iraqi MPs debating in parliament. They get $22,500 a month and perks at Baghdad's finest hotel
ရုိးသား၊ ႀကဳိးစား တစ္လ ေဒၚလာ ၂၂၅၀၀ လုပ္အားၿဖင္ ့အေကာင္းဆံုးဟုိတယ္မွာေနထုိင္ၿပီး
နုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိခ်ီတက္ႀကမယ္….
Hard work: Iraqi MPs debating in parliament. They get $22,500 a month and perks at Baghdad’s finest hotel

ယခုအခါမွာေတာ ့ေန ့စဥ္စားေလာက္ရံုမွ်သာ ၀င္ေငြရေအာင္ရုန္းကန္ေနႀကရသည္ ့သာမာန္အီရတ္ၿပည္
သူမ်ားအေနၿဖင္ ့နုိင္ငံေရးသမားမ်ားအဆင္ ့အတန္းၿမင္ ့စြာ စည္းစိမ္ယစ္ကာအခြင္ ့ထူးခံေနႀက
သည္ ့အေပၚစိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ကာ ေနာင္တရလွ်က
္ရွိလာေနႀကပါတယ္…
အလယ္အလတ္အဆင္ ့ရွိ အစုိးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဟာ လစဥ္လခေငြ ေဒၚလာ ၆၀၀ ေလာက္သာရၿပီး သာမန္
ၿပည္သူမ်ားကေတာ ့ေသာက္သံုးေရႏွင္ ့တစ္ကြ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားပါ ၿပတ္လပ္လွ်က္ရွိေနႀကရပါတယ္….
( အာဏာရ ပါတီရဲ ့ဥပေဒၿပဳအမတ္ ) နုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ ရဲ ့အေၿခခံလစာကေတာ ့ေဒၚလာ
၁၀၀၀၀ ၿဖစ္ၿပီး သာမန္အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ရဲ ့လစာထက္ ေဒၚလာ
၄၅၀၀ သာေလ်ာ ့နည္းတာၿဖစ္ပါတယ္…

၎အၿပင္ အမတ္တစ္ဦးဟာ ေနအိမ္ႏွင္ ့လံုၿခံဳေရးေရးဆုိင္ရာထပ္ေဆာင္းခြင္ ့ၿပဳေငြ ေဒၚလာ ၁၂၅၀၀  လ
စဥ္ရရွိေနေသးတာမုိ ့ထုိႏွစ္ခုေပါင္းကပင္ လစဥ္ ေဒၚလာ ၂၂၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္…
ထုိ ့အၿပင္၎တုိ ့ဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ လံုၿခံဳေရးအရ ပိုမုိစိတ္ခ်ရ
တဲ ့ဘဂၢဒက္ၿမဳိ ့ေတာ္ရဲ ့ ရာရွစ္ ဟုိတည္မွာလည္း အခမဲ ့ညအိပ္ေနထုိင္တည္းခုိခြင္ ့ရႀကပါေသးတယ္…
နုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ၿပည္ပခရီးမ်ားထြက္ခြာသြားလာခဲ ့လွ်င္လည္း ေန ့စဥ္အသံုးစားရိတ္ ေဒၚလာ ၆၀၀ ထုတ္ယူ
ရရွိနုိင္ၿပန္ပါေသးတယ္….
တာ၀န္မွ အနားယူၿပီးသည္ ့တုိင္ မူလ၊ လစာရဲ ့၈၀ ရာခုိင္ႏွံဳးကုိလည္း တစ္သက္တာလံုးအၿငိမ္းစားလစာအ
ၿဖစ္ခံစားရရွိမည္ ့အၿပင္ ( အထူးအခြင္ ့အေရးမ်ားရသည္ ့) ၎တုိ ့ကုိယ္တုိင္ႏွင္ ့မိသားစု၀င္မ်ားပါသံတ
မန္နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိ ၈ ႏွစ္ႀကာထပ္မံကိုင္ေဆာင္ထားနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္….

သြားေလသူ ကမာၻေက်ာ္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္….

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ အာဏာရွင္အစုိးရၿပဳတ္က်ၿပီးကတည္းက ဒုတိယအႀကိမ္ေၿမာက္ ေရြးခ်ယ္တင္
ေၿမာက္ၿခင္းခံရတဲ ့ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အေနၿဖင္ ့လြန္ခဲ့သည္ ့ဇြန္လ က မိနစ္ ၂၀ ႀကာမွ် အစည္းအေ၀းၿပဳ
လုပ္ၿပီးက တည္းကစၿပီးယခုအခ်ိန္အထိ ထပ္မံအစည္းအေ၀းၿပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ ့ပါတယ္…
နုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖဲြ ့အမ်ားအႀကား သေဘာထားအယူအဆၿပင္းထန္စြာ ကဲြၿပားမွဳေႀကာင္ ့အစိုးရအသစ္
မဖဲြ ့စည္းနုိင္ေသးသည္ ့အၿပင္ ဥပေဒအသစ္တစ္ခု အတည္ၿပဳဖုိ ့ေနေနသာသာ ထုိအေႀကာင္းအရာအတြက္
ပင္ မေဆြးေႏြးနုိင္ပဲရွိေနခဲ ့ႀကပါတယ္…
သို ့ေသာ္လည္း အမတ္မင္းမ်ားအေနႏွင္ ့ေနာင္လာမည္ ့၄ ႏွစ္အထိ အသံုးစားရိတ္ ေဒၚလာ ၉၀၀၀၀ ထုတ္
ယူရရွိနုိင္မည္ ့အခြင္ ့အလမ္းရရွိနုိင္မည္ ့လႊတ္ေတာ္ကုိေတာ ့ဆက္လက္တည္ရွိေနဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ႀကပါတယ္။
ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းတစ္ခုမွာၿပဳလုပ္တဲ ့ေဟာေၿပာခ်က္တစ္ခုမွာ အီရတ္နုိင္ငံရဲ ့ထိပ္တန္း ရွီးအုိက္ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ ့လက္ေထာက္က ယခုလာမည္ ့အစည္းအေ၀းတြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအ
ေနၿဖင္ ့၎တို ့၏ လစာမ်ား ေလ်ာ ့ခ်ဖုိ ့တုိုက္တြန္းခဲ ့ပါတယ္…

” အမတ္မင္းမ်ားရဲ ့လစာေငြေႀကးမ်ားဟာ အာဏာမူးယစ္ဇိမ္ခံနုိင္တဲ ့အေၿခအေနမ်ဴိးမေရာက္ေအာင္အ
ႀကံၿပဳေတာင္းဆုိတာဟာ က်ဴိးေႀကာင္းဆီေလ်ာ္ သဘာ၀က်ပါတယ္….” လုိ ့ အာမက္အယ္လ္ဆဖမီ ကဆုိ
ခဲ ့ပါတယ္…
” ဒါဟာ တစ္ကယ္ ့ကုိအေရးႀကီးတဲ ့ကိစၥတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္…သူတုိ ့တစ္ေတြဘာေႀကာင္ ့မသိခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ေနႀကသလဲဆုိတာေတာ ့မသိေတာ့ပါဘူး…” လို ့လည္းသူကဆုိပါတယ္…
အီရတ္ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္ ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအာဏာရွင္ဆန္စြာအုပ္စုိးမွဳၿပီးဆံုးခဲ ့ၿပီးေနာက္ ဒီမုိကေရစီအ
ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္ႀကီးစြာအင္တုိက္အားတုိက္မဲေပးခဲ ့ႀကေပမယ္ ့ စစ္ပဲြမ်ား၊ လူမ်ဴိးေရး၊ ဘာသာ
ေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားေႀကာင္ ့နုိင္ငံေရးသမားမ်ားဟာ ၎တုိ ့ရဲ ့ကိုယ္က်ဴိးစီးပြားကိုသာ အေလးေပးေဆာင္
ရြက္ခဲ ့တယ္လို ့ယံုႀကည္ၿပီးနာက်ည္းခဲ ့ႀကပါတယ္….
” ( နုိင္ငံအက်ဴိးစီးပြားအတြက္ ) စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ႀကရမယ္ ့အစား သူတုိ ့ဟာ လစာမ်ားယူၿပီးအပန္း
ေၿဖေနႀကတာပါပဲ…” လို ့ေတာင္ပုိင္းၿမဳိ ့ေတာ္ ဘာဆရာ မွ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေကာင္စီအဖဲြ ့ရဲ ့အၿငိမ္းစားရံုးစာေရး
၀န္ထမ္း ဂ်လယ္မုိဟာမက္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္…
” ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကုိ နုိင္ငံအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေကာင္းက်ဴိးေဆာင္ရြက္နုိင္မွ
လစာ၊ ဆုေႀကးေပးသင္ ့တယ္လုိ ့ထင္ပါတယ္…” လုိ ့သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္…

အမတ္မင္းမ်ားကေတာ ့နုိင္ငံရဲ ့နုိင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ ့ႀကတဲ ့၎တုိ ့ရဲ ့ဘ၀ေတြဟာ
အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံခဲ ့ရတဲ ့အတြက္ ထုိသုိ ့မ်ားၿပားတဲ ့လစာမ်ား၊ အခြင္ ့အေရး
မ်ား ရရွိခံစားတာ တရားမွ်တပါတယ္လုိ ့ဆင္ေၿခေပးႀကပါတယ္…
” ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာကိုယ္ ့အိမ္မွာ၊ ကုိယ္ ့လမ္းမွာ၊ ေနာက္ဆံုးလြႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာင္ အႀကမ္းဖက္မွဳေတြ
နဲ ့ရင္ဆုိင္ခံနုိင္ရတာၿဖစ္ပါတယ္…” လို ့ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ရဲ ့နုိင္ငံေတာ္တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးပါတီရဲ ့ဘာဆရာၿမဳိ ့
နယ္ ကုိယ္စားလွည္အမတ္ ရွိတ္ဟုိက္ဒါ အယ္လ္ဂ်ဴိရနီ ကဆုိခဲ ့ပါတယ္…

သို ့ကလုိအေၿခအေနမ်ားၿဖစ္မလာဘူးလုိ ့မည္သူမ်ားေၿပာနုိင္ပါမည္နည္း…
ထုိ ့အတြက္ေႀကာင္ ့အမတ္မင္းမ်ားၿဖစ္လုိသူမ်ားက ဘယ္သူေတြဘာပဲေၿပာေၿပာ ၀င္ရယင္ၿပီးေရာဆုိၿပီး အ
ေၿပာခ်ဴိခ်ဴိ ( တစ္ခ်ဴိ ့မ်ားေတာ ့တင္အတုေတာင္တတ္ေသးတယ္ဆုိပဲ…အၿမင္ေကာင္းေအာင္ေပါ ့ေလ..)
သီခ်င္းခ်ဴိခ်ဴိေတြဆုိၿပီး  မဲဆြယ္တာေတြၿဖစ္ေနတာေပါ ့ဗ်ာ….

မူရင္းအဂၤလိပ္လိုသတင္းေလးပါ….
Politicians in Iraq have raked in more than $1,000 a minute for working just TWENTY minutes this year.
They picked up a fee of $90,000 and a monthly salary of  $22,500 a month for doing next to nothing and staying free in Baghdad’s finest hotel.
Their lavish perks and salaries emerged as the 325 lawmakers prepared to hold second parliamentary session since the election last March.
But there is growing resentment among  ordinary Iraqis struggling to make ends meet  that politicians are living the high life.
A mid-level government employee makes around $600 a month and ordinary people lack basic services like water and electricity.
A politician’s basic monthly salary is $10,000 – just $4,500 short of that of rank-and-file members of the U.S. Congress.

In addition, an MP gets a $12,500 monthly allowance for housing and security arrangements, for a combined total of $22,500.

They also get to spend nights free at Baghdad’s Rasheed Hotel in the relatively safe environment of the Green Zone, regardless of whether parliament is in session. And they collect a $600 per day when traveling inside or out of Iraq.
Once out of office, they get 80 percent of their salary monthly for life, and for eight years they can keep the diplomatic passports that they – and often their families – are issued.
Since June, when the lawmakers first met for 20 minutes, Iraq’s second elected parliament since the 2003 overthrow of Saddam Hussein’s regime has failed to convene.
Sharp divisions among political blocs have prevented the formation of a new government, and not a single law has been debated, much less passed.
But it did decide to leave the session open which allowed MPs to pick up a $90,00 fee to cover their expenses over the next four years.
In a mosque sermon, an aide to Iraq’s top Shiite cleric urged parliament to lower their salaries when they next meet.
‘It’s reasonable to request the lawmakers’ salaries do not reach a lavish level,’ Ahmed al-Safi said.
‘This is a very important issue … I do not know why they keep turning a blind eye to it.’
Meanwhile, Iraqis who voted in large numbers in hope of strengthening their democracy after years of authoritarian rule, war and sectarian violence have grown bitter at the politicians they chose to represent their interests.
‘Instead of working hard and doing a good job, they are enjoying a paid vacation,’ said Jalal Mohammed, a retired clerk for the administrative council in the southern city of Basra.
‘I think the parliament members should only be paid if they do something useful for their country.’
Lawmakers justify high salaries and benefits saying they risk their lives participating in the political process.
‘We are exposed to violent incidents in our houses, on the streets, and even in the parliament,’ said Sheik Haidar al-Jorani, a Basra lawmaker with the prime minister’s State of Law party

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF