ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ ့တြင္““ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တုိးတတ္ေရးဆုိင္ရာ ႏွိင္ငံတကာ အဖဲြ ့ၾကီး”” တစ္ရပ္တည္/ိွသည္။ မၾကာမီက ထုိအဖဲ ြ ့ၾကီးသည္ ကမၻာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္ (၂၀၀၀) ကို ဖိတိ္ေခၚျပီး အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ ့သည္၊ ထုိအစည္းအေဝးသုိ ့ တတ္ေရာတ္သူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရစ္ယန္၊ အစၥလာမ္ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ဴး၊စသည့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည္။
ထုိအဖဲြ ့ၾကီးသည္ ယခု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္““ကမၻာ ့အေကာင္းဆုံးဘာသာဆု””ဟု သတ္မွတ္ျပီး ထုိဆုအတြက္ ဗုဒၶဘာသာကိုႏွင္းအပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..