ဒီဘေလာ ့ေလးကိုေရးရတဲ ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္လို ့ ခပ္ပိန္းပိန္းေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ေကာင္ေတာင္ ဒီေလာက္ေတြးနုိင္ရင္ နိုုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနတဲ ့သူကေရာ ကုိယ္ေနရာတည္ျမဲဖို ့အတြက္ ဒီေလာက္ေတာ ့မေပးဆပ္သင္ ့ဘူးလားသူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ ေရြဥ၁လံုး၁လံုးေနတိုင္းရေနတာကို မယူဘဲ ေ၇ြငန္းၾကီးဗ္ိုက္ကိုခြဲျပီးအကုန္လိုခ်င္ရင္ေတာ ့ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကေတာ ့ အခ်ည္းနွီးျဖစ္မွာအမွန္အကန္ပါပဲ။

(၁၁)ယခုေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အလံကိုျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ျပီၤး အဓိပာယ္ျပည္ ့စံုေသာ ယခင္နိုင္ငံေတာ္အလံကိုျပန္လည္ လြင္ ့တင္မည္

(၁၂)ျပည္နယ္နင့္္တိုင္း အားလံုးေတြတိုင္းတစ္ခုတြင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထားရွိမည္ ထုိ ့ကိုယ္ားလွယ္မ်ားသည္ ထို ့တိုင္း(သို ့)ထိုျပည္နယ္လူထုကေထာက္ခံအားေပးေသာ သူမ်ားျဖစ္ရမယ္

(၁၃)ယေန ့ကုိယ္စားလွယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံယူသူသည္ မနက္ျဖန္တြင္ ျပည္သူလူထုကမလိုလားေတာ ့ပါက အမ်ားနွင္ ့တစ္ေယာက္ မလဲနိုင္ပါ ထို ့ေၾကာင္ ့ ခ်က္ျခင္းအေဆာင္အေယာင္အားလံုးရုတ္သိမ္းျခင္းခံရမယ္။

(၁၄)တစ္လတစ္ၾကိမ္ သမၼတနွင္ ့အတူ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအားလံုး အစည္းအေ၀းတတ္ရမယ္ ထို ့သို ့အစည္းအေ၀းတက္ရတြင္ ဇန္ဇ၀ါ၇ီလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္အစည္းအေ၀းျပည္လုပ္ပါက ေဖေဖာ္၀ါ၇ီလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းနွင္ ့ ကတ္လွ်က္၇ွိေသာ ျပည္(သို ့)တိုင္းတစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ထို ့မွသာလွ်င္ျပည္လူထုနွင္ ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ သမၼတအျမဲထိဆက္မူ၇ွိမည္ထိုမွသာ ျပည္လူထု အခက္အခဲကို နားလည္သိရွိနိုင္မည္

(၁၅)သမၼတအားျပည္မ်ားနွစ္သက္သေဘာၾကပါက ၅နွစ္လုပ္ကိုင္ေစျပီး သေဘာမက်၁နွစ္ျပည္ပါက ခ်က္ခ်င္းလြတ္တာ္မွ တျခားေသာသမၼတ အသစ္(သို ့)ျပည္သူလူထုလက္ခံေသာသမၼတအသစ္ကိုေ၇ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မည္

(၁၆)ယခု ျပည္တြင္းသူပုန္ဟု ေခၚဆိုျခင္းခံေနရေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့စည္းအားလံုးကိုလဲ ျပည္သူလူထုလက္ခံပါက နိုင္ငံစစ္သည္ေတာ္ မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး လက္၇ွိတပ္ရင္းအတိုင္း ထို ့တပ္ရင္းတြင္ေခၚဆိုေသာရာထူးအတိုင္း ထား၇ွိမည္ ျပည္လူထုလက္မခံပါက အျပီးသတ္ျပတ္သားစြာေခ်မွဳန္းခံရမည္

(၁၇)နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးေကာင္မြန္ရန္အတြက္ နိုုင္ငံတကာမွလက္ခံနိုင္ေသာအခြန္နွဳန္းတားမ်ားျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိျပည္သူလူထုအတြက္ ၀င္ေ၇ာက္ကုန္သြယ္ေစမည္

(၁၈)ျပည္သူလူထုက မေက်နပ္လိုျဖစ္ေစ လုိအပ္ခ်က္ကိုေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ ထို ့ေတာင္းဆိုမူလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အနည္းဆံုးျပည္သူ၅၀၀ဦးေရကေတာင္းဆိုတင္ျပေသာအဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္ရမည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုပါက ျငိမ္းခ်မ္းစြာလိုက္ေလ်ာမည္ ထို ့သို ့မဟုတ္ပဲ အဆိုျပဳခ်က္ကိုအေၾကာင္းျပျပီး ကေလးငယ္မ်ားတတ္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ား ေစ်းမ်ား လူစည္ကားရာေနရာမ်ားေတြ မီး၇ွိဳ ့ျခင္း မိမိနိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စည္းရာပ်က္စည္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ျပီး ေသာင္းက်န္းဆႏၵျပပါက နိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းဖ်တ္ဆီးမူျဖင္ ့ေထာင္ ဒဏ္က်ခံရမည္

(၁၉)ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုပါ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး၇ွိ လူအားလံုးအား စစ္တပ္မွ လက္နက္ျဖင္ ့ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္း ရိုက္နွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ထို ့စစ္တပ္ကိုဥၤီးေဆာင္ေသာ အရာ၇ွိတပ္ရင္းမူးအပါအ၀င္ပါ၀င္သူအားလံုးအား အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္အနွစ္၂၀မွ ၄၀အထိခ်မွတ္မည္

(၂၀)ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ပုဂိလကၠစီပြားေရးပညာ၇ွင္မ်ားနိုင္ငံတာ စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုနွစ္တို နွစ္၇ည္စီမံကန္းမ်ားျဖင္ ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေစျပီး ျပည္လူထုလက္ခံေသာအခြန္နွဳန္းတားမ်ားျဖစ္ေကာက္ခံေစျပီး္ လမ္း၀င္ေၾကး ဂိတ္၀င္ေၾ႕ကးအားလံုး ကို ပုဂိလကၠစီးပြားေရးပညယ၇ွင္မ်ားကိုလြဲ ့ေျပာင္းေပးမယ္

(၂၁)စီးပြားေရး၀န္ၾကီး ပညာေရး၀န္ၾကီး လူမူေရး၀န္ၾကီး နိုင္ငံတကာ၀န္ၾကီးမ်ားကိုလဲ ျပည္သူသေဘာဆႏၵအတိုင္းထား၇ွိမည္ ထို ့သူမ်ားအပါ၀င္ စစ္တပ္အၾကီးအကဲေခါင္းေဆာင္သည္လဲ တစ္လတစ္ၾကိမ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ သမၼတအစည္းအေ၀းသို ့တက္ေ၇ာက္ရမည္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ၇ွိပဲပ်က္ကြပ္ပါက ရာထူးမွထုတ္ပာယ္ျခင္းခံရမည္

ကဲေတာ္ပါျပီးဗ်ာ ဒါကအၾကမ္းဖ်င္းကြ်န္ေတာ္စိတ္ကူးထဲကသမၼတဆိုတာေလးကို ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ေသာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးက လူေတြသိေအာင္ ေျပာျပတာပါ ဒါေတာင္ကြ်န္ေတာ္ ျဖဳတ္ဦၤးေနွာက္ပုရြက္ဆိတ္ဥာဏ္ေလးပဲ၇ွိပါေသးတယ္ တကယ္ ပညာ၇ွိတစ္ေယာက္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္ထက္ျပည္ ့စံုေသာ ဥပေဒေတြကုိတင္ျပနိုင္မွာပါ ။အဲဒီေတာ ့ စိတ္ကူးထဲမွာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္သမၼတျဖစ္ခဲ ့ရင္ဆိုတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္တင္ျပတဲ ့အခ်က္အလက္ေလးအၾကမ္းဖ်င္းေလးေလာက္ပဲ ခုလက္၇ွိ နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲၾကီးလုပ္ေဆာင္ပါက ကြ်န္ေတာ္တို ့နိုင္ငံဟာေန ့ျခင္းညျခင္း အာရွမွာျမန္မာက သာဗိုလ္ဆြဲရမည္ဆိုတဲ ့စကားဟာ စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္မဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာမွာဟာ ေျမၾကီးလက္နဲ ့ခတ္ရင္ေတာင္လြဲခ်င္လြဲမည္ ဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ ့လြဲမွာမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ
အိမ္လြမ္းသူသငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္ခ်င္စာနားလည္ေပးလွ်က္

ကေလာင္တိုက္ပြဲကိုအားၾကေသာ

မိုးတိမ္

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF