ရိုတာဗုိိုိင္းရပ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ အထက္လွန္ ေအာက္ေလွ်ာေခၚ အျပင္းအထန္ အန္ျခငး္ႏွင့္ ၀မ္းပ်က္ ျခင္းေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အျဖစ္မ်ားပါသလား?

ဘယ္အသက္အရြယ္ဘယ္ရာသီမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသလဲ?

အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာေရာဂါသည္ ကမာၻေပၚ တြင္ တစ္နွစ္လွ်င္ ကေလးသူငယ္ ၁၂သန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပြားျပီး ၆၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးရေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။

အသက္ ၆လမွ ၂ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး အသက္ငယ္ေလ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း အသက္အႏၱရာယ္္မ်ားေလျဖစ္သည္။ ဖြံ ့ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား တြင္တစ္ႏွစ္ပတ္လုံူး ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၅ႏွစ္ေအက္ ကေလးမ်ား ေဆးရံုတက္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း၏ ၁၈% ခန့္ မွာ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ဒုတိယ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ေရာဂါျဖစ္သည္း။ ယင္းကေလးမ်ား၏ ၅၃% တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆးရုံတက္ ၅ႏွစ္ ေအာက္ကေလးအားလုံး၏  ၁၀% ခန္ ့မွာ ရိုတာ ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရိုတာဗိုင္းရပ္ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါသလဲ။

G1(P8), G2 (P8), G3 (P8), G4(P8) ေလးမ်ဳိးေတြ ့ရွိျပီး ျဖစ္သည္။ G9ကို ေလ့လာဆဲျဖစ္သည္။ ရိုတာ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာ ေရာဂါ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ G1 ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..