ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္
အခ်ပ္ပုိအျဖစ္ရုိက္ႏွိပ္ၿပီးပုံႀကီးခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ စာေပစိစစ္ေရးက
သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကုိ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အသိေပးေၾကညာခ်က္
စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ဌာန
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေန႕စြဲ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၊
၂၀၁၀ ခုႏွစ္
၁။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္စြဲျဖင့္ ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖုံး၊
အခ်ပ္ပုိမ်ားထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုိက္နာရမည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ သို႕ေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုိက္နာမႈမရွိသည့္အတြက္ ထပ္မံ၍
ေအာက္ပါအတုိင္း ဒုတိအႀကိမ္ သတိေပးထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

(က) ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမည့္ ဂ်ာနယ္၏ Logo ပုံစံႏွင့္
အရြယ္အစားသည္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ရန္ ဌာနသုိ႕ စတင္တင္ျပစဥ္က
ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည့္ Logo ပုံစံႏွင့္
အရြယ္အစားအတုိင္းသာပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရမည္။

(ခ)ဂ်ာနယ္၏မည့္သည့္အတြင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ မဆုိ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးပါ Logo
ပုံစံႏွင့္ အရြယ္အစားအား ေနာက္ထပ္အဖုံးပုံစံတစ္ခုသဖြယ္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။

(ဂ)ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးအား အတည္ျပဳၿပီးပါက ထပ္မံတင္ျပခြင့္မရွိ။ သုိ႕ရာတြင္
ျဖဳတ္ပယ္ခံရပါက ၄င္းေနရာတြင္ အစားထုိးရန္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံတင္ျပခြင့္ျပဳမည္။

(ဃ)အခ်ပ္ပုိတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ Logo ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ Size သည္ မူုလဂ်ာနယ္ပါ
Logo အရြယ္အစားထက္ ထက္၀က္ ေသးငယ္ရမည္။

(င)အခ်ပ္ပုိ(သုိ႕မဟုတ္) Supplementary စာသားကုိ Logo ၏ ေအာက္
ဘယ္(သုိ႕မဟုတ္) ညာတြင္ ထင္ရွား ပီသစြာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရမည္။

(စ)ဌာနက ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိသာ
အခ်ပ္ပုိတြင္ ေဖာ္ျပရမည္။

(ဆ) အခ်ပ္ပုိ စာမ်က္ႏွာကုိ A,B,C…… အကၡရာစဥ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပရမည္။

(ဇ)အခ်ပ္ပုိ စာမ်က္ႏွာကုိ အမ်ားဆုံး ၈ မ်က္ႏွာထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။

(စ်) ဂ်ာနယ္မူႀကမ္းတြင္ စာမ်က္ႏွာအဖုံးတြင္ ေဖာ္ျပရန္ ခြင့္မျပဳထားေသာ
သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အခ်ပ္ပုိစာမ်က္ႏွာ၏ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။ အခ်ပ္ပုိ၏ အတြင္းစာမ်က္ႏွာတြင္သာ ေဖာ္ျပရမည္။

(ည) အခ်ပ္ပုိထည့္သြင္းလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ဂ်ာနယ္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ထည့္သြင္းလိုျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႕ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ကုိ ဌာနသုိ႕ ဦးစြာ
တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ဌာန

by ဧရာ၀တီ

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး

   Send article as PDF