အဓမၼ၀ါဒီတို႕အား ဓမၼ၀ါဒီျဖင့္..” (အမ်ဳိးသားေန႕အမွတ္တရ)

ကၽြန္ေတာ္၏ဒုတိယေဆာင္းပါးကို မိမိ၏တစ္ထြာတစ္မိုက္ဥာဏ္ႏွင့္ ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ရေသာ စာေပတို႕၏ ေက်းဇူးမ်ားျဖင့္သာ ခံစားေရးဖြဲ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိခဲ့ပါက ခြင့္လႊတ္ေပးေစလိုပါသည္။ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ – ေလာက၌ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓမၼ ျဖစ္သည္။ အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းသည္ ဓမၼ ျဖစ္သည္။ အဓမၼသည္ သစၥာႏွင့္မယွဥ္၊ ဓမၼသည္ သစၥာႏွင့္ယွဥ္၏။ ထိုေၾကာင့္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္း “ အဓမၼ ” သည္ “ ဓမၼ ” အေပၚသစၥာေဖာက္ရာေရာက္၏။ သစၥာေဖာက္ျခင္းသည္“ ဓမၼ ” ကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုအခါ တုန္႕ျပန္မႈ၏ နိယာမအရ “ ဓမၼ ” သည္မိမိအေပၚ တိုက္ခိုက္လာေသာ “ အဓမၼ ”ကို“ ဓမၼ ” နည္းျဖင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္၏။ “ ဓမၼ ”၏ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ “ အဓမၼ ” သည္ မ်ားစြာအထိနာ၏။ယင္းကို သစၥာစူးျခင္း ဟုဆို၏။ထိုေၾကာင့္ “ အတု ” ဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ အေယာင္ေဆာင္ဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ အစစ္၏တန္ျပန္တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တခုေသာေန႕တြင္ အက်နာရမည္ျဖစ္သည္။ အက်နာရမည္ကေတာ့ ေသခ်ာ၏။ အခ်ိန္သာမေသခ်ာျခင္းျဖစ္၏။ သို႕ရာတြင္ အဓမၼ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ “ အတု ”သည္လည္းေကာင္း၊ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႕က်ဆုံးခ်ိန္မေရာက္မီ ေလာကအေပၚမ်ားစြာ ဒုကၡေပး၏။ ထိုဒုကၡ၏ ဒဏ္ခ်က္ကလည္းမ်ားစြာျပင္းထန္၏။ ေလာကသည္ျပင္းထန္ေသာလွေသာ ဒဏ္ခ်က္ကို အလူးအလိမ့္ခံရ၏။ ထိုဒုကၡေဘးမ်ားမွာ ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္ပဲ ေလာကအေပၚမ်ားစြာအႏၲရာယ္ျပဳ၏။ သူယုတ္မာတို႕၏ေဘး၊ လူရိုင္း လူရမ္းကားတုိ႕၏ေဘး ၊ယုတ္မာအက်င့္ပ်က္တို႕၏ေဘး၊ ယုတ္မာေသာအယူ၀ါဒရွိသူတို႕၏ေဘး စသည္ျဖင့္ေဘးအႏၲရာယ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ လူသားတို႕အေပၚ မ်ားစြာအႏၲရာယ္ျပဳေလသည္။ေလာက၌ “ အဓမၼ ” ၀ါဒီတို႕သည္ မိမိတို႕အုပ္စုႏွင့္ အသိုင္းအ၀န္းေကာင္းစြာအင္အားရွိၾကသည္။ ထို႕အတူ “ ဓမၼ ” ၀ါဒီအုပ္စုတို႕သည္လည္း မိမိတို႕၏အုပ္စုႏွင့္ အသိုင္းအ၀န္းေကာင္းစြာ အင္အားရွိၾက၏။ ေလာကဓမၼတာအရ “ အဓမၼ ” ၀ါဒီျဖင့္ “ ဓမၼ ” ၀ါဒီတို႕ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ဘယ္အခါမွ်ခဲ့၊ေရွးအခါကလည္း မရွိခဲ့၊ အခုလည္းမရွိ ေနာင္အခါလည္းရွိမည္မဟုတ္ ။ ဤအရာသည္ ေလာက၏ သစၥာတရား ။ဤကမာၻေျမျပင္၌ လူတို႕သည္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ကို  ထူေထာင္လိုၾကပါလွ်င္ မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားကို လူလိုျမင္တတ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ရန္လိုသည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိၾကသည္မွာ သက္ရွိလည္းရွိ၏ သက္မဲ့လည္းရွိ၏ ။ ထို႕တြင္ လူသည္ပဓါနအက်ဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္  လူကိုလူလိုျမင္တတ္ရန္အေရးၾကီး၏ ။ လူကိုလူလိုျမင္တတ္ေအာင္ ၾကည့္ရာ၌ ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္ေသာ မ်က္စိရွိမွျဖစ္၏ ။ဗုဒၶေဒသနာေတာ္အရ လူ႕ဘ၀၏ အဓိကတာ၀န္မွာ “ သိကၡာ ” ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္၏ ။ သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟူသည္မွာ ေလာက၌ “ အဓမၼ ”က “ ဓမၼ ” အေပၚမလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသို႕အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏စည္းစိမ္ဥစၥာ ဆုံးရႈံးခ်င္လည္း ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္၏ ။ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္အစိပ္အပိုင္းမ်ား ဆုံးရႈံးသြားခ်င္လည္း ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္၏ ။ မိမိ၏အသက္ပင္ ဆုံးရႈံးသြားခ်င္လည္း ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္၏ ။ သို႕ရာတြင္ မည္သို႕ပင္ဆုံးရႈံးသြားေစကာမူမိမိ၏တာ၀န္ကို စြန္႕လႊတ္ျခင္းမျပဳအပ္။ ဤသည္ကိုပင္ “ သတၱိရွိျခင္း ”ဟူ၍လည္း ဆိုရ၏။ တာ၀န္ေက်ျခင္းဟုလည္း ဆိုရ၏ ။“ အဓမၼ ” က “ ဓမၼ ” အေပၚ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဤေလာက၌ ဒုစရုိက္တရားမ်ားကင္းေ၀းျပီး သုစရိုက္တရားမ်ား ထြန္းကားလာေအာင္ အားထုတ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤသို႕အားထုတ္ရန္ လူတိုင္း၌ တာ၀န္ရွိ၏ ။ ထိုတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္  လူ႕ေလာက၌ လူလာျဖစ္ရျခင္းျဖစ္၏ ။ လူ႕ေလာက၌ လူျဖစ္လာရလွ်င္ လူ႕တာ၀န္ကိုေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္၏။ ဓမၼတာအရ လူ႕တာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလုပ္သင့္သည္ကို မလုပ္ဘဲ ေနရဲျခင္း ” ႏွင့္ လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ရဲျခင္း ” ႏွင့္ လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ရဲျခင္း ” မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရ၏။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၍ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မလုပ္သင့္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ရာ၌ အတၱပါးမႈ ႏွင့္ အတၱၾကီးထြားမႈအေပၚ အေျခတည္၍ ဆုံးျဖတ္ရ၏။ အတၱပါးေလးေသာအခါ မိမိအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာရရွိမႈကိုလည္း မငဲ့ကြက္၊ မိမိအတြက္အမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းကိုလည္းမငဲ့ကြက္ ၊မိမိအတြက္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကိုလည္းမငဲ့ကြက္ စသည္ျဖင့္ အနစ္နာခံျပီး မိမိ၏ကိုယ္က်ဳိးကိုစြန္႕လႊတ္ပါက လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လူ႕တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္မည္၏ ။ထိုသို႕မဟုတ္ပဲလူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ေလာကအက်ဳိးထက္ မိမိ၏အက်ဳိးကိုသာ ေရွးရႈ၍ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ဤလူ႕ေလာကသည္ ငရဲဘုံႏွင့္မျခား အျမဲတေစဆူပြက္ေနေပလိမ့္မည္။ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပည့္စုံမႈသက္သက္ျဖင့္ ေလာကသည္မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္သလို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စုံမႈသက္သက္ျဖင့္လည္း ေလာကသည္ မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပါ။ထိုေၾကာင့္ ထိုအစြန္းႏွစ္ဖက္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာလွ်င္ ေလာကသည္ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေပလိမ့္မည္။ အစြန္းႏွစ္ဖက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟူသည္မွာ – မဇိၥ်မ ပဋိပဒါ ” အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္က်ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါလွ်င္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္မားေအာင္က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္၏။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျပည့္စုံမႈဟူသည္ ပိုသည္ ဟူ၍မရွိ၊ လိုသည္ ” ဟူ၍သာရွိသည္။ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျပည့္စုံေအာင္ က်င့္ဖို႕လိုသည္။ အားထုတ္ဖို႕ လိုသည္။ ေလ့က်င့္ဖို႕လိုသည္။သြန္သင္ဖို႕လိုသည္။လူဟူသည္ ဓမၼတာအရ မိမိ၏ဘ၀ကိုတုိးတက္သည္ထက္တိုးတက္ေအာင္ အားထုတ္ေနသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ရွိျပီးသားအေျခေနႏွင့္ ေက်နပ္ေနသည္မဟုတ္။ သို႕ရာတြင္ တိုးတက္လာေသာဘ၀ကို အသုံးခ်ရာ၌မူ မိမိအတြက္အသုံးအခ်ျခင္းႏွင့္ေလာကအတြက္အသုံးခ်ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးကြဲျပား၏။ ေလာက၌ အတၱဟိတ ကိုယ္က်ဳိးခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္လွ်င္လည္း အစြန္းတစ္ဖက္သို႕ေရာက္၏။ ပရဟိတ ခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္လွ်င္လည္း အစြန္းတဖက္သုိ႕ေရာက္၏။ မိမိတို႕၏လုပ္ငန္း၌ အတၱဟိတလည္းပါေအာင္ေဆာင္ရြက္ရ၏။ ပရဟိတလည္းပါေအာင္ေဆာင္ရြက္ရ၏။

အတၱဟိတအရ မိမိတို႕၏ဘ၀ကို တုိးတက္သည္ထက္တိုးတက္ေအာင္ ပူသည္ ေအးသည္ကိုမငဲ့ပဲ နဖူးမွေခၽြးေျခမသို႕က်သည့္တိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရ၏ ။ ပရဟိတအရ တိုးတက္လာေသာ မိမိတို႕၏ဘ၀ကိုႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ လူ႕ေလာကအတြက္ အသုံးခ်ရ၏။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ၾကရာ၌ သူတို႕သည္သူတို႕၏မိသားစုကို ခ်စ္ၾက၏ ။ သို႕ရာတြင္ မိသားစုအခ်စ္ကို လြန္လြန္ကဲကဲမျဖစ္ရေအာင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင့္ထိန္း၏။ ထိုကဲ့သို႕ခ်စ္တတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ကိုယ္ေကာင္းၾကံတတ္ေသာ စိတ္ကိုထိန္းသိမ္းရာေရာက္၏။ ေလာက၌ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို လုပ္သူဟူသမွ်သည္ မိမိတို႕အတြက္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ထားျဖင့္လုပ္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး မိမိတို႕၏အက်ဳိးစီးပြားကို ထူေထာင္၍မရ။ အကယ္၍ထူေထာင္၍ရသည္ဆိုပါလွ်င္ “ အထင္ ”အားျဖင့္သာထူေထာင္၍ရျခင္းျဖစ္သည္။“ အမွန္” အားျဖင့္ထူေထာင္၍ရျခင္းမဟုတ္။ ။ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ေလာကလူသားမ်ားစြာအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ထက္ျပဳရန္ ရည္စူးျပီး မိမိတို႕၏ဘ၀ကို ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ အသုံးခ်ျခင္းသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွသာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ထူေထာင္၍ရသည္။ ဤအျမင္ႏွင့္အက်င့္သည္ ဗုဒၶစာေပမွလာေသာ အျမင္ႏွင့္ အက်င့္ျဖစ္၏။ လူသတၱ၀ါတစ္ဦးမွာ (၁)ကိုယ့္အက်ဳိးသက္သက္သာၾကည့္သူ (၂) သူတစ္ပါးအက်ဳိးသက္သက္သာၾကည့္သူ (၃)သူ႕အက်ဳိး ကိုယ့္အက်ဳိး မၾကည့္သူ (၄) သူ႕အက်ဳိးကိုယ့္အက်ဳိးႏွစ္ပါးစုံၾကည့္သူ လို႕ရွိတဲ့အနက္ႏွစ္ပါးစုံၾကည့္သူဟာအေကာင္းဆုံးပါပဲ။လူဆိုသည္မွာ သူ႕အက်ဳိး ၊ ကိုယ့္အက်ဳိးလုပ္ငန္းလုပ္ရင္းျဖင့္ မွားတတ္ၾက၏။ ထိုအမွားမ်ားစြာကိုတခ်ဳိ႕ေသာလူတို႕သည္ အမွားကို အမွားမွန္းသိ၍ ၀န္ခံျပီးခ်က္ခ်င္းျပင္၏။ ထိုအခါအမွားေပၚအမွားမဆင့္ၾက။ တခ်ဳိ႕ေသာလူတို႕သည္ အမွားကို အမွားမွန္းသိလွ်င္ ၀န္ခံျခင္း၊ျပဳျပင္ျခင္း မလုပ္ၾကပဲ အမွားေပၚအမွားထပ္ဆင့္ခံျခင္းျဖင့္ မိုက္တြင္းနက္ၾက၏။ ထိုသူတို႕၏ စိတ္၌ေၾကာက္ရြံ႕ေသာစိတ္သည္ မ်ားသထက္မ်ားလာ၏။ ထိုအခါ ထိုသူတို႕၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရာေနရာသည္ က်ဥ္းသထက္က်ဥ္းလာ၏။ ထိုအမွားမ်ားကိုျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကေသာ လူတုိ႕သည္ အင္အားမ်ားလာေသာအခါ စုဖြဲ႕ျပီးလွ်င္ မိုက္တြင္းနက္ေအာင္ မွားၾကေသာ အဓမၼ ၀ါဒီဟူ၍ စုဖြဲ႕မိၾက၏။ လူ႕ေလာကသည္ သာယာျငိမ္းခ်မ္းမႈအေပါင္းမွ ဆိတ္သုဥ္းေလေတာ့သည္။ထိုအခါလူ႕ေလာက၏ သာယာျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း ၊ အနစ္နာခံႏိုင္လိုစိတ္ရွိသူ လူသားတို႕ေပါင္းဖြဲ႕မိျပီးလွ်င္ ဓမၼ ၀ါဒီ အင္အားစုသည္ေပၚေပါက္လာၾက၏။ လူသားတုိ႕သည္ လူ႕ေလာကေအးခ်မ္းသာယာျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမဲလိုလားေတာင့္တၾက၏။ ထိုသာယာျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လူသားေခါင္းေဆာင္ကိုလိုလားတပ္မက္၏။ အားကိုး၏။ ယုံၾကည္၏။ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္ေျမွာက္လိုၾက၏။ဤသည္မွာ လူ႕သဘာ၀ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ ထို “ အဓမၼ ”၀ါဒီမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ “ ဓမၼ၀ါဒီ ”ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရယူပိုင္ဆုိင္ထား၏။ထိုသူမွာ အေမစု( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ) ျဖစ္၏။ အေမစုသည္ “ ဓမၼ၀ါဒီ ” ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႕၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏။ အနစ္နာခံ၏ ။ တရားမွ်တေသာစိတ္ရွိ၏ ။သေဘာထားေသးသိမ္ျခင္းမရွိ။ ေအးခ်မ္းသာယာတိုးတက္ေသာ မန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ကိုလုိလား၏။ဗုဒၶဘာသာကိုသက္၀င္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးပီပီ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားတို႕ျဖင့္လည္း ျပည့္စုံ၏။ “ အဓမၼ၀ါဒီ ” တို႕ကို ဖယ္ရွားျခင္း၌ ထိုတရားမ်ားသည္အဓိကပဓါနက်ေသာတရားမ်ားျဖစ္၏။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ အဓမၼ၀ါဒီ ”အုပ္စု၌ ထိုတရားမ်ားမရွိ၍အခ်င္းခ်င္း သူ႕ထက္ငါ သာလြန္လိုျခင္းစိတ္တုိ႕ျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ၾက၏ ။ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ဖ်က္ဆီးၾက၏။ သူတပါးကိုလည္း ဖ်က္ဆီး၏။တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး သာသနာႏွင့္သံဃာ အေပၚလည္း ဖ်က္ဆီးၾက၏။ လူ႕ေလာကသာယာျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဆုတ္ယုတ္ေစ၏။ ထို “ အဓမၼ၀ါဒီ “အုပ္စုတို႕၏ မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ထိုသူမ်ားသာလွ်င္ တနင့္တပိုးခံစားရမည္မွာမလြဲေပ။ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားမရွိၾကေသာ ထို“ အဓမၼ၀ါဒီ ”တို႕၏လုပ္ရပ္မ်ားကို “ ဓမၼ၀ါဒီ ”တို႕က သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရား ထိုတရားမ်ားျပည့္၀စြာျဖင့္ ဖယ္ရွားျဖစ္ႏိုင္မည္မွာ မလြဲဧကန္မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။“ ဓမၼ၀ါဒီ ” ေခါင္းေဆာင္ အေမစုသည္ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားတို႕ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုကို ထိုက္တန္စြာကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေပးအပ္ျပီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕အင္အားအၾကီးဆုံးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားက ေလးစားအားက်ရေသာသူ၏ဆရာ ဟုပင္ ထုတ္ေဖာ္မိန္႕ၾကားခဲ့၏။ “ ဓမၼ၀ါဒီ ”အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ဂုဏ္ယူမဆုံးေပ။ ဤသည္မွာ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရား ထိုအရာမ်ားကို အေမစုႏွလုံးသြင္းလက္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ “ ဓမၼ၀ါဒီ ”ေခါင္းေဆာင္ အေမစု၊ အေမစုကို ယုံၾကည္လွ်င္ အားကိုးလွ်င္ ခ်စ္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ “ ဓမၼ၀ါဒီ” အုပ္စုမ်ား အေမစု၏ ေျပာေသာစကား၊ အေမစု၏ ႏွလုံးသြင္းလက္ကိုင္ထားေသာတရားမ်ားအတုိင္းလိုက္နာက်င့္သုံးရမည္၊ နာခံရမည္၊ ဦးညြတ္ရမည္မဟုတ္ပါေလာ ……အဓမၼ၀ါဒီ တို႕အား ဓမၼ၀ါဒီတို႕၏ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရေအာင္ သည္းခံျခင္းျဖင့္ေအာင္ႏိုင္ရာ၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ႏိုင္ရာ၏ေမတၱာတရားျဖင့္ေအာင္ႏိုင္ရာ၏ဗုဒၶေလာကသားတို႕၏ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ကိုယ္က်င့္ဗုဒၶ၀င္က်မ္းကိုေရးသားျပဳစုေသာဆရာၾကီး ဦးေရႊေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀၏ ဘာသာေရးအေၾကာင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စာေပျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ေပးေသာ ဆရာမ မေလးျငိမ္း တို႕အား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့၍ ေက်းဇူးဆပ္ပါ၏။

အကၡရာ

3subjects3@gmail.com

About no love,no peace

has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF