နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီးဒဏ္ အလူးအလဲခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာဗဟုသုတိုးပြားသိရွိႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေၿပးညီေဖၚၿပေပးေသာ

ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားလြင့္တင္လာၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ လြင့္တင္လာေသာရာသီဥတု ၀က္ဆိုဒ္မ်ားအနက္ ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲၿခင္းအေၾကာင္း

ေဖၚၿပမည့္ www.myanmar-nufcc-ne.net. အား ဒီဇင္ဘာလအတြင္းလြင့္တင္ေတာ့မည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ရာသီဥတုဒဏ္ကိုအမ်ားဆံုးခံရေၾကာင္း ၊ မည္သို႕ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ ဗဟုသုတ ရရွိေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ

သတင္း၀က္ဆိုဒ္မ်ားအားၿပည္သူမ်ားမွ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းပိုမိုၾကည့္ရွဲ႕ေလ့လာခဲ့ၾကရာ ထင္ရွားေသာ ၀က္ဆိုဒ္မွာ www.mmweather.com ႏွင့္ www.tunlwin.comၿဖစ္ၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေစတနာရွင္မ်ားကစုစည္း၍

လြင့္တင္ေဖၚၿပေပးၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..