ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ သိရွိရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္ရွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂-ရပ္ကြက္ရွိ ကၽြန္မတို႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ဗလီ၀တ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ဘာသာေရးေငြမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ေဂါပကပိုင္ ဘဏ္စာအုပ္ကို ေဂါပကမွ မေပးပါဘဲ
“မ.ယ.က ဥကၠ႒ ပုဇြန္ေတာင္ ဦးပု” က ဦးပုအမည္ေပါက္ေအာင္ လြဲေျပာင္း ရယူထားပါသည္ရွင့္။
ကၽြန္မတို႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာပိုင္ေငြကို စားသူ မ.ယ.က ဥကၠ႒ ပုဇြန္ေတာင္ဦးပုကို အေရးယူေပးပါရွင့္။
သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တင္ျပပါတယ္ရွင့္။

အထူးမွတ္ခ်က္။        ။ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းပါ ယခင္ေငြသြင္း/ေငြထုတ္သူသံုးမွာ ေသဆံုးၿပီဆိုျခင္းမွာ မမွန္ပါ၊ ထိုသံုးဦးမွာ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနပါေၾကာင္း။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ JPEG file ႏွင့္ Attached လုပ္ရသည္မွာ ခက္ခဲပါသျဖင့္၊ စာ႐ိုက္၍ တင္ျပပါသည္၊ အကယ္၍ အလိုရွိပါက ေမးလ္ ျဖင့္ ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။

–ကန္႔သတ္–

စာအမွတ္ 373                               ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
ေန႔စြဲ 15-08-08                             ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
စာအမွတ္၊ ၅/၃-၃၀၀/အလ/မယက (ပဇတ)
ရက္စြဲ၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္

သို႔
မန္ေနဂ်ာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
တာေမြၿမိဳ႕နယ္
အေၾကာင္းအရာ။             ကုရ္ဘာနီရံပံုေငြ၊ ေငြစုစာအုပ္ကိစၥ

၁။            ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူရ္ဘာနီရံပံုေငြ၊ ေငြစုစာအုပ္ (အက္ဖ္အက္စ္-၈စ၃)ျဖင့္ ျမန္မာ့စိးပြားေရးဘဏ္ခြဲ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး
(၁၀-၇-၉၆) ရက္ေန႔အထိ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕၀င္ (၃)ဦး၏ မွတ္ပံုတင္အမွတ္
အီးအမ္အီး-၀၀၇၁၆၁
အို/အာဂ်ီအန္လ္-၀၀၄၈၇၁၊
ဘီအာ-၀၂၂၃၁၇ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အားလံုးမွာ ေသဆံုးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
၂။           ယခင္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္သူမ်ားမွာ ေသဆံုးၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေငြစုစာအုပ္စာရင္းတြင္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ ျပဳလုပ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ (၃)ဦး၏ လက္မွတ္နမူနာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္

စဥ္                              အမည္                         မွတ္ပံုတင္အမွတ္                          လက္မွတ္
(က)                            ဦးပု                       ၉/ တကန (ႏိုင္) ၈၇၁၈၂၂
(ခ)                             ေဒၚျဖဴျဖဴေအး         ၁၂/ကတန (ႏိုင္) ၀၀၈၈၂၄
(ဂ)                             ဦးျမင့္စိုး                 ၁၂/ဗတထ (ႏိုင္) ၀၂၂၉၉၆
၃။                အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ (၃)ဦးအနက္ (၂)ဦး၏အမည္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေငြသြငက္း/ေငြထုတ္ခြင့္ျပဳပါရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒

မိတၱဴကို
– လက္ခံစာတြဲ
– ေမွ်ာစာတြဲ

–ကန္႔သတ္–

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ (၇-၈-၂၀၀၈)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
ကူရ္ဘာနီရံပံုေငြ ဘဏ္ေငြစုစာအုပ္ရွိ ေငြစာရင္းစာအုပ္သက္တမ္း ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ေငြစုစာအုပ္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္သူမ်ား၏
အမည္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း

ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္-
ဦးပု                                           ဥကၠ႒၊ မယက
ေဒၚျဖဴျဖဴေအး                              ဒု-ဦးစီးမွဴး၊ ေထြ/အုပ္
ဦးျမင့္စိုး                                     ဌာနခြဲစာေရးႀကီး၊ ေထြ/အုပ္

ရည္ရြယ္ခ်က္
၁။                   ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ကူရ္ဘာနီရံပံုေငြ ဘဏ္ေငြစုစာအုပ္ရွိ ေငြစာရင္းစာအုပ္သက္တမ္း ဆက္လက္
ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္သူမ်ား အမည္ေျပာင္းလဲထုတ္ယူႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းရန္ကိစၥ

ေဆြးေႏြးျခင္း
၂။                  ကူရ္ဘာနီရံပံုေငြ ဘဏ္ေငြစုစာအုပ္တြင္ ယခင္ေငြထုတ္ေနေသာ အဖြဲ႕၀င္ (၃)ဦူးမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေသဆံုးၿပီးျဖစ္ပါ၍ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ အဖြဲ႕၀င္ (၃)ဦးအား အသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်္ားေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ (၃)ဦး၏အမည္စာရင္းကို ေငြသြင္း/ေငြထုတ္                                                   အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္
၃။                  ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။-
(က)               ေငြစုစာအုပ္ (အက္စ္အက္ဖ္-၈စ၃)တြင္ ကူရ္ဘာနီရံပံု၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေငြမ်ားကို ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ရန္ ေအာက္အမည္စာရင္း (၃)ဦးကို
ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳရန္။
၁။ ဦးပု
၂။ ေဒၚျဖဴျဖဴေအး
၃။ ဦးျမင့္စိုး

မွတ္တမ္းတင္သူ

(ဦးျမင့္စိုး)

–ကန္႔သတ္–

–၂–
စာအမွတ္၊ ၅/၃-၃၀၀/အလ/မယက(ပဇတ)
ရက္စြဲ၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း –
– အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုး

မိတၱဴကို
– လက္ခံစာတြဲ
– ေမွ်ာစာတြဲ

About I am Woman.

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF