အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ေဗဒင္၊ နကၡတ္၊ ယၾတာ၊ မႏၱရား၊ အင္းအိုင္၊ လက္ဖြဲ႕၊ လက္လွည့္စသည္ အထင္ေသး ႐ႈတ္ခ်ခ်င္ၾကသည္။ ထိုထိုပညာရပ္တို႔ အင္မတန္ နက္နဲ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြသည့္ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပညာရပ္တို႔ ေလာကီအရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာအရာႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ ေလာကီပညာရွင္ က်င္လည္က်က္စားရ ပညာရပ္သာ ျဖစ္သည္ကို ဘာသာေရးသမားမ်ားႏွင့္၊ ဘာသာေရး စိတ္ဝင္စားသူတို႔ သိသင့္ပါသည္။

အကြ်ႏု္ပ္သည္ ထုိထိုေလာကီရပ္မ်ားကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူနည္းမွလြဲ၍ မဖတ္ဖူး၊ မေလ့လာဖူး၊ မက်င္ဖူးပါ။ ေလာကုတၱအရာ၌ အေျခခံေလာက္သာ သိပါသည္။ ထိုသုိ႔ မဖတ္ဖူး၊ မေလ့လာဖူး၊ မက်င္လည္း ဖူးသည့္အတြက္၊ မတတ္ကြ်မ္းသည့္အတြက္ ထိုထိုပညာရပ္တို႔သည္ အလသမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ အခ်ီးႏွီးျဖစ္သည္၊ အသုံးမဝင္၊ အလိမ္အညာမ်ားဟု အကြ်ပ္ႏု္ မထင္မွတ္သလို ယူလည္း မယူမဆပါ။

မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့လာလိုက္လား၊ အက်င္လည္ဖူးဘဲ တရားမဲ့၊ အေထာက္အထားမရွိ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းမိပါပဲ ႏွိမ့္ခ်၊ ေျပာဆို၊ ေရးသားျခင္း မျပဳၾကဖုိ႔ ဆႏၵျပဳပါသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ၊ က်င္လည္၍ အက်ဳိးအေၾကာင္ကို ျမင္သိကာ ပညာရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ေ၀ဘန္ႏိုင္သည္၊ ေထာက္ျပႏုိင္ပါသည္။ ပညာရပ္တိုင္းသည္ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚလာၾကျခင္း မဟုတ္သည္ကို ဆင္ျခင္ၾကဖို႔လိုသည္။ ေရွးပညာရွိ ကဝိတို႔က အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကံဆကာ ျဖစ္ႏုိင္ရာသည္၊ သင့္ျမတ္ႏုိင္သည္ စသျဖင့္ အဖန္ဖန္ ေလ့လာ၊ မွတ္သားကား၊ ဉာဏ္ကစား၍ ေလာကႏွင့္ လူသား အေကာင္းက်ဳိးတို႔အတြက္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အႏွစ္တရားမွာ နိဗၺာန္သာျဖစ္သည္။ ထိုနိဗၺာန္ကို သြားရန္အတြက္ မဂၢင္ယာဥ္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းကား ထိုသုိ႔ ျပဳမႈက်င့္ႀကံကာ ရိကၡာျပည့္ဝစြာျဖင့္ သြားၾကရမည္ဟု လမ္းၫြန္ခဲ့သည္။ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကံျခင္း ဒါနကုသိုလ္တခုတည္းျဖင့္ နိဗၺာန္မေရာက္ႏိုင္၊ ေစာက္ထိန္းျခင္း သီလကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ရေပမည္၊ တဖန္ကို က်င့္သုံးျခင္း (ဆင္ျခင္ပြားမ်ား) ဘာဝနာတရားျဖင့္ ျပဳမွာသာ တဆင့္တဆင့္ ျမင့္သထက္ျမင့္ကာ ဦးတည္ရာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုသိုလ္ဟူသည္မွာ အခ်ိန္အခါမေ႐ြး၊ ေနရာမေရြး၊ ပုဂၢဳိလ္မေရြး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္၊ ျပဳလုပ္ၾကရမည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းမ်ဳိးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အကုသိုလ္ အျဖစ္မခံဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကုသိုလ္လုပ္ရာတြင္ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ ဟူ ခြဲျခားထားျခင္း မရွိပါ။ ေဗဒင္ပညာတို႔၌လည္း ထို ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာတို႔တြင္ ကုသိုလ္မလုပ္ရဟု တားျမစ္ျခင္း မရွိေပ။ တားျမစ္ျခင္း ရွိသည္က ထိုေန႔ ထိုရက္တို႔ အကုသိုလ္ အမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ရဟုသာ ရွိသည္။

ေဗဒစသည့္ ပညာရပ္တို႔၏အား အကြ်ႏု္ပ္၏ အျမင္ကို တင္ျပလိုပါသည္။ အစဥ္သျဖင့္ ေရအလ်ဥ္ကဲ့သို႔ အစုန္သာရွိၾကသည့္ လူသားတို႔သည္လည္း ထိုေရလ်ဥ္ ဥပမာအတိုင္း အကုသိုလ္အမႈတို႔၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနတတ္ၾကသည္။ အကုသိုလ္အားလုံးကို တခုမွ မျပဳလုပ္ရဟု တခ်က္လႊတ္အာဏာျဖင့္ တားဆီးျခင္းထက္ “လုပ္ေတာ့လုပ္ပါ၊ ထိုေန႔ ထိုရက္တို႔တြင္ေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔၊ ဒီေန႔ ရက္ဇာရာ၊ (သို႔) ျပႆဒါးျဖစ္တယ္၊ တကယ္လို႔ လုပ္မိရင္ လုပ္မိသူတို႔ အႏၱရာႀကီးသထက္ႀကီးလိမ့္မယ္” စသျဖင့္ ေျခာက္၍ တဖုံ ေျမာက္၍ တမ်ဳိး အကုသုိလ္တရားတို႔ကို မလုပ္မိေအာင္ ႀကံေဆာင္ စီစဥ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ေမြးေန႔ ေသာၾကာ၊ တနလၤာ၊ ေကသာ ဆံျဖတ္ မျပဳအပ္။ ထိုလကၤာတြင္ ေသာၾကာ၊ တနလၤာေတာ့ ဘယ္အေၾကာင္းမ်ဳိး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မေျပာတတ္ေသာ္လည္း ေမြးေန႔ ဟူသည္ စကားလုံးကို ဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ မိမိ၏ ေမြးေန႔သည္ ေန႔မ်ားထဲတြင္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေန႔တေန႔ျဖစ္သည္ဟု လူသားတရပ္လုံး ခံယူထားၾကသည္။ ထိုသို႔ ျမင့္ျမတ္သည့္ေန႔တြင္ ထိုထို ပုဂၢလိက အမႈတို႔၌ ႐ႈပ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မကုန္ေစပဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ရည္သန္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္မိသည္။

ထိုသုိ႔ နကၡတ္ၾကည့္ျခင္းကို သုံးသပ္သည့္အခါ နကၡတ္သည္ နာရီ၊ စကၠန္႔၊ မီနစ္သျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေနရာတို႔ ၾကည့္႐ႈကာ ႀကိဳတင္သုံးသပ္သည့္ အရာျဖစ္ေပမည္။ အကြ်ႏုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ တံငါသည္မ်ားသည္ ငါးဖမ္းရန္ ပင္လယ္သို႔မထြက္ခင္ ႀကိဳတင္ စိတ္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ၾကကာ လႈိင္းႀကီးႏုိင္၊ မႀကီးႏိုင္၊ မုန္တိုင္းမိ၊ မမိႏိုင္ ရာသီဥတု ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ငါး ရ၊ မရ  တြက္ဆ၍ ေလွအႀကီးအငယ္တို႔ ထြက္ၾကသည္ႏွင့္ တူေတာ့သည္။ တံငါသည္မ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မွန္ကန္ၾကသည္။ နကၡတ္သည္လည္း ၾကယ္၊ လ၊ တိမ္၊ ေကာင္းကံယံသုိ႔ၾကည့္ ထိုမွ်မကေသာ ႀကီးက်ယ္လွသည့္ အတြက္အဆမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းရသည့္ ပညာတခုပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ တရားလက္လြတ္ မေျပာသင့္၊ မေရးသင့္ပါ။ ထိုသုိ႔သင္ ေလာကီႏွင့္၊ ေလာကုတၱရာကိုလည္း ကြဲျပား ျခားနားစြာ သိဖုိ႔ လိုအပ္သည္။ တရားလက္လြတ္ ေျပာဆို ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ထုိထိုပညာရပ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ ပညာရွိတို႔ကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္၊ ထိုပညာရွိႀကီးသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ပို၍ပင္ အျပစ္ႀကီးမားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ကုသိုလ္အျပဳရဟု ထိုထိုပညာရပ္မ်ားမွ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း အလ်ဥ္းမွ် မရွိပါ။ အကုသိုလ္အမႈတို႔ကိုသာ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပဆိုထားလ်က္ ရွိပါသည္။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္မား၊ ဆန္းၾကယ္ခန္းနားလွသည့္ ေလာကီပညာရပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ပညာမျပည့္ဝ၊ က်န၊ ေသခ်ာစြာ မသိပဲ၊ မေလ့လာပဲ ေခ်ာက္စား၊ ေဟာက္စား၊ ေျမွာက္စားမ်ားေၾကာင့္ ထိုပညာရပ္တို႔၏ ၫႈိးႏြမ္းရျခင္းသည္။ ထိုသို႔ ေျခာက္စား၊ ေဟာက္စား၊ ေျမွာက္စား လုပ္စား မသူေတာ္မ်ားကိုသာ အျဖစ္ဖုိ႔ ရေပလိမ့္မည္။

ေႏြလင္းဦး

About nwelinoo

has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF