ျမန္မာႏုိင္ငံပညာရွင္မ်ားအသင္း စာေမးပြဲမ်ားမွာ အုိင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊

အုိင္တီေလာကသုိ႔စတင္၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၊ MCPA

အသင္း၀င္မ်ား အရည္အခ်င္းကုိ

မွတ္ေက်ာက္တင္ အသိအမွတ္ျပဳခံႏုိင္ေရးအတြက္

ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

– – – – – – – = – – – – – – – = – – – – – – – = – – – – – – –

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းမွႀကီးမွဴးၿပီး

အသင္းအသိမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

× – – – – – – -× – – – – – – – × – – – – – – -× – – – – – – – ×

၂၀၁၀ျပည္ႏွစ္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ စာေမးပြဲမ်ားကုိ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

၊                                                                                                  ၊

၊                                                                                                  ၊

က်င္းပမည့္ေနရာ   –  December , 19, Sunday

က်င္းပမည့္အခ်ိန္   –  နံနက္ ( ၀၉း၀၀ ) မွ ( ၁၂း၀၀ ) နာရီ

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား

1.MCPA Certified Fundamental Software (FSE)

2.MCPA Certified Network Associate (NA)

စာေမးပဲြေၾကး(၅၀၀၀)က်ပ္၊ ( MCPA အသင္း၀င္ျဖစ္ပါက 10% Discount )

ေျဖဆုိမည့္ေနရာ

ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္း (SHAN)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ႏွင့္ ေတာင္ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕ မရပ္ကြက္။

(စာေမးပြဲကုိ မည္သူမဆုိ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။)

About ႏိုင္ႏိုင္

cherryland lay has written 46 post in this Website..

ေလႏွင္ရာလြင္႔ခရီးသည္...