မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ(Diversity) ဒိုင္ဗားစတီး စာေစာင္ထုတ္ေ၀ေရးျပီး ပါတီရံပုံေငြရွာမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ရရွိတဲ့ သတင္းကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါတီသည္ ၂၀၁၁ ခု ႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွစတင္၍ (Diversity) ဒိုင္ဗားစတီးစာေစာင္ ကိုစတင္ထုတ္ ေ၀မည္ၿဖစ္ေပသည္။(Diversity) ဒိုင္ဗားစတီး လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ပါတီ၏ နသ ၀၆၈ ႏွင့္ အညီ စာေပစိစစ္ေရးသို႕ ၁၀ စံု တင္ၿပၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီထုတ္ေ၀ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္ ။

ဒိုင္ဗားစတီးစာေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးက႑ ၊ ပါတီ၀င္မ်ား၏ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအၿမင္ ၊ မိဘၿပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအၿမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားပါသည္ ။

ဒိုင္ဗားစတီးစာေစာင္ကို စာအုပ္ပံုစံ ေရာင္စံု စာမ်က္ႏွာမ်ားၿဖင့္ ထုတ္ေ၀ရန္စီစဥ္ေနပါသည္ ။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း၊

face book တြင္  naymyowai@gmail.com ႏွင့္

ဘေလာ့ဂ္လိပ္စာ   http://www.pdpmyanmar.co.cc/ တြင္ ေဖာ္ၿပမည္ၿဖစ္ပါသည္ ။

အီးေမးလိပ္စာေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ေပးပို႕ၿဖန္႔ေ၀ပါမည္ ။

စာအုပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတို႔ ၿဖန္႔ၿဖဴးႏိုင္ေသာ ပမာဏကို ႀကိဳတင္မွာႀကားထား ႀကပါရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ။ စာအုပ္တန္ဖိုးမွာ တစ္အုပ္လွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၃၀၀ က်ပ္ ႀကားသာ ကုန္က်မည္ ၿဖစ္ပါသည္ ။

မိတ္ေဆြတို႔အေနၿဖင့္ ပါတီမွ စာအုပ္ကိုႀကိဳတင္မွာႀကား၀ယ္ယူၿပီး ၿပန္လည္ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္း ခ်ေပး ႏိုင္ပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီကိုကူညီေရာက္ပါသည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီအေနၿဖင့္ ရန္ပံုေငြကို အလွဴခံၿခင္းနည္းလမ္းၿဖင့္ ရွာေဖြပါက မိတ္ေဆြမ်ားအေနၿဖင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ၿဖစ္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါသည္ ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အေနၿဖင့္ အၿခားနည္းၿဖင့္ ေငြေႀကးသံုးစြဲရန္လည္း မလိုအပ္ပါ ။ မိမိတို႔ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အႀကံၿပဳၿခင္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္း လဲေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႀကံဆရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ၿပၿခင္း ၊ ၿပည္သူလူထုအခက္အခဲမ်ားကို အၿပဳသေဘာ တင္ၿပ ၿခင္းတို႔ အတြက္သာ ေငြကုန္ေႀကးက်ခံရန္ ရွိပါသည္ ။

ထိုသို႕ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာလည္း စာေစာင္တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပၿခင္းသည္သာ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္း ၿဖစ္ေပ သည္ဟုရႈၿမင္ပါသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္မ်ားကို တည္ဆဲအစိုးရ၏ ယႏၱယား အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္မွ ဖတ္ရႈသံုးသပ္ၿခင္းကို ၿပဳလုပ္ေနသည္မွာ အလြန္ေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္နည္းလမ္း တစ္ခု ၿဖစ္ေပသည္ ။ ေပၚေပါက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႕လည္း စာတိုက္မွတဆင့္ေပးပို႕ပါမည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ရရွိထားေသာ စာေပထုတ္ေ၀ခြင့္ (နသ-၀၆၈)ကိုအက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ရန္ၿဖစ္ေပသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရရွိ ထားေသာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ကို မိတ္ေဆြတို႔အားမွ်ေ၀လိုပါသည္ ။ မိတ္ေဆြတို႔ကိုယ္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒိုင္ဗားစတီး စာေစာင္တြင္ပါ၀င္ေၿပာဆို ေဆြးေႏြးႀကၿခင္းၿဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုေရးသားခြင့္ကို အသံုးခ်ႀကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ။

ထို႔ေႀကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာေစာင္တြင္ ပါ၀င္ေၿပာဆိုေဆြးေႏြးၿခင္း ႏွင့္ စာေစာင္မ်ားကို လစဥ္၀ယ္ယူကာ ၿပန္လည္ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးၿခင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာၿပဳရာေရာက္ပါေႀကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရ ေပသည္ ။

မိတ္ေဆြ သင္ စာအုပ္ လစဥ္ ၅၀၀၀ က်ပ္ဖိုး ( အုပ္ေရ  ၂၀ ခန္႕ ) ခန္႔ကို ၿဖန္႕ၿဖဴးလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းေသာ အေၿပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာၿဖစ္ေစရမည္ ။ ဘီယာဖိုးေလွ်ာ့သံုးၿခင္းၿဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းေသာရလာဒ္ကို လက္ငင္း ခံစားရမည္ ။

စာေစာင္ ဆက္သြယ္ မွာႀကား ၀ယ္ယူ ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

၁ ။ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ ဖုန္း ၀၉၈၆၁၀၇၁၉ ။ အမွတ္  ၂/၂/၂၃၂ မေဟာ္ဂနီလမ္းေထာက္ႀကန္႔တိုးခ်ဲ႕ ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ။

၂ ။ ဦးတင္ေမာင္ေအး ၀၁ ၂၄၃၆၃၃ ။ အမွတ္ ၁၃၈ လမ္း ၄၀ ေက်ာက္တံတား ။

၃ ။ ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး ၀၁ ၅၀၀၆၁၀ ။ အမွတ္ ၄၄ ဦးေရႊစိုးလမ္း ၊ မန္က်ီးတန္းေတာင္အေနာက္ရပ္ကြက္၊ႀကည့္ၿမင္တိုင္ ။

၄ ။ ဦးမိုးေကာင္း ၊ ၀ါယာလက္ ၊ ႏွင္းဆီေဆးဆိုင္ ႏွင့္ စာအုပ္အငွားဆိုင္။

၅ ။ ေဒၚစႏၵာဦး ၊ ဖုန္း ၀၉၈၅၉၆၀၂၃ ။ အမွတ္ ၅၃ ၊ ပိေတာက္လမ္း ၊ ၄ ရပ္ကြက္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ။

ပထမဦးဆံုးထုတ္ေ၀ေသာ

(Diversity) ဒိုင္ဗားစတီးစာေစာင္

အမွတ္စဥ္(၁) ကို

လြတ္လပ္ေရးေန႔ 4.1.2011 အဂၤါေန႔ တြင္ထုတ္ေ၀မည္ ။

စာအုပ္ အမွာမ်ားစတင္ လက္ခံၿပီ

လြတ္လပ္ေရးေန႔မိတ္ဆံုစားပြဲတစ္ခုကိုလည္း ဌာနခ်ဳပ္တြင္ၿပဳလုပ္မည္ ။

ေဟာေၿပာၿခင္းအခမ္းအနားအစီအစဥ္မရွိပါ ။

လိပ္စာမ်ားဖလွယ္ႀကမည္ ။

အလြတ္တမ္းေၿပာဆိုေဆြးေႏြးႀကမည္ ။

ဒံေပါက္ၿဖင့္ဧည့္ခံမည္ ။

ဖိတ္စာကဒ္ တစ္ကဒ္လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ၿဖင့္ မည္သူမဆို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။

ဖိတ္စာကဒ္ႏွင့္ တက္ေရာက္ရန္ၿဖစ္ပါသည္ ။

ယခုအခ်ိန္အထိ ဖိတ္စာကဒ္  ၆၄ ကဒ္ ေရာင္းၿပီးၿဖစ္ပါသည္ ။

၀ယ္ယူလိုလွ်င္ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ 098610719 ကို ဆက္သြယ္ၿပီး မွာယူႏိုင္သည္ ။

ပါတီ၏ ညႊန္ႀကားခ်က္အရ

ေနမ်ိဳးေ၀

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ရက္စြဲ ( 22.12.2010)

ဖုန္း 098610719

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism

   Send article as PDF