ဆင္ျခင္ေစခ်င္ ေမြးေန႔ရွင္* ေမြးေန႔ဆုိေတာ့ ေမြးေန႔ပဲ ဆုေတာင္းေပးရမလား၊ ေမြးေန႔႕ သီခ်င္းပဲ ဆုိျပရမလား မသိဘူး။ ဦးဇင္းကေတာ့ ဓမၼလက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ေန႔တုိင္း ႏွလုံးသြင္း အမွတ္ရေနရသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ ငါးခ်က္ကုိ ေျပာျပလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ ဗုဒၶတရား လုိက္စားေနၾကတဲ့ လူတုိင္း သိရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ ေလးေတြပါ။ သို႔ေသာ္ လူတုိင္းေတာ့ လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကမယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္ပါဘူး။

ပါဠိလုိကေတာ့ အဘိဏွ လုိ႔ေခၚတယ္။ အၿမဲတမ္း၊ ေန႔စဥ္ေပါ့။ အဘိဏွရဲ႕ေနာက္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံလုိ႔ ေဟာေတာ္မူတယ္။ ႏွစ္လုံးသြင္းရမယ္၊ ဆင္ျခင္ရမယ္၊ သတိယေနရမယ္။ စသည္စသည္ေပါ့ကြယ္ ဘာသာျပန္လုိက္ေပါ့ ေန႔တုိင္း ႏွလုံးသြင္းေနရမယ္ေပါ့။ ဘယ္သူေတြလဲဆုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဆက္မိန္႔ပါတယ္။ ဣတၳိယာ၀ါ- အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလံုး၊ ပုရိသေသန၀ါ- အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံး၊ ဂဟေ႒န၀ါ- အိမ္မွာေနျငား လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအားလုံး၊ ပဗၺဇိေတန၀ါ- ရဟန္း ရွင္ အားလုံးေပါ့။ ဘုရားက ဗုဒၶဘာသာမွ ဆင္ျခင္ရမယ္လုိ႔ ႏွစ္လုံးသြင္းရမယ္ မေဟာဘူးေနာ္။ ေယာက်္ားမိန္းမ ရဟန္းရွင္လူ အားလုံး ေန႔တုိင္း ေန႔စဥ္ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ေနရမယ္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူတာ။

ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သတိယေနရ အမွတ္ရေနရ ဆင္ျခင္ေနရမလဲဆုိရင္ ..

(၁) ဇရာဓေမၼာမွိ၊ ဇရံ အနတီေတာတဲ့ ေတာသားေလးေရ။ ငါသည္၊ အုိမင္းတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ၀ါ- အုိမင္းတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ခႏၶာကုိရရွိထားသည္။ အုိမင္းျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ဆန္နိဳင္၊ မေက်ာ္နိဳင္ဘူးတဲ့။ အိုတတ္တဲ့ ခႏၶာရမွေတာ့ အုိလာတာေပါ့ကြယ္။ ဒီသေဘာ ဒီသဘာ၀ဟာ ေလာကမွာရွိတဲ့ ေယာက်္ားမိန္းမ ရဟန္းရွင္လူ အားလုံးရဲ႕ တူညီေနတဲ့ သဘာ၀ေပါ့။ ေလာကမွာ ဘာေတြ ဘယ္လိုကြဲျပားေနပါေစ၊ အားလုံးဟာ မိန္းမအုိ ေယာက်္ားအုိ ရဟန္းအုိျဖစ္ရမယ္ ဆုိတာေတာ့ အတူတူပဲေပါ့။ ဘယ္သူက တမူထူးျခားၿပီး ဒီသေဘာကုိ လြန္ဆန္နိဳင္မလဲေလ။
ဒါေၾကာင့္ ဒုိ႔ျမတ္စြာဘုရားက ငါသည္ အုိတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ အုိျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ေျမာက္နိဳင္လုိ႔ ေန႔စဥ္ဆင္ျခင္ဖုိ႔ မိန္႔မွာေတာ္မူတာေပါ့။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖုိးရွိ မွန္ကန္တိက် လွေသာ ဓမၼေတြက မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ သာသနာမွာသာ ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာရတဲ့ ေတာသားေလးဟာ တန္ဖုိးရွိ အဖိုးတန္ေလၿပီေပါ့။

(၂) ဗ်ာဓိဓေမၼာမွိ၊ ဗ်ာဓႎ အနတီေတာ- ငါသည္ နာျခင္းသေဘာတရားရွိသည္။ ၀ါ-နာတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ခႏၶာကို ရရွိထားသည္။ နာျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။ ခႏၶာကိုယ္က အိုေတာ့လည္းနာတယ္၊ မအိုခင္လည္း နာတာပဲ။ ဒီသေဘာ ဒီသဘာ၀ဟာ ေလာကမွာရွိတဲ့ ေယာက်္ားမိန္းမ ရဟန္းရွင္လူ အားလုံးရဲ႕ တူညီေနတဲ့ သဘာ၀ေပါ့။ ေလာကမွာ ဘာေတြ ဘယ္လိုကြဲျပားေနပါေစ။ အားလုံးဟာ မိန္းမနာ ေယာက်္ားနာ ရဟန္းနာျဖစ္ရမယ္ ဆုိတာေတာ့ အတူတူပဲေပါ့။ ဘယ္သူက တမူထူးျခားၿပီး ဒီသေဘာကုိ လြန္ဆန္နိဳင္မလဲေလ။
ဒါေၾကာင့္ ဒုိ႔ျမတ္စြာဘုရားက ငါသည္ နာတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ နာျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ေျမာက္နိဳင္လုိ႔ ေန႔စဥ္ဆင္ျခင္ဖုိ႔ မိန္႔မွာေတာ္မူတာေပါ့။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖုိးရွိ မွန္ကန္တိက် လွေသာ ဓမၼေတြက မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ သာသနာမွာသာ ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာရတဲ့ ေတာသားေလးဟာ တန္ဖုိးရွိ အဖိုးတန္ေလၿပီေပါ့။

(၃) မရဏဓေမၼာမွိ၊ မရဏံ အနတီေတာ- ငါသည္ ေသျခင္း သေဘာတရားရွိသည္။ ၀ါ-ေသတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ခႏၶာကို ရရွိထားသည္။ ေသျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။ ေသတတ္တဲ့ ခႏၶာရမွေတာ့ တစ္ေန႔ ေသရမွာေပါ့ကြယ္..။ ဒီသေဘာ ဒီသဘာ၀ဟာ ေလာကမွာရွိတဲ့ ေယာက်္ားမိန္းမ ရဟန္းရွင္လူ အားလုံးရဲ႕ တူညီေနတဲ့ သဘာ၀ေပါ့။ ေလာကမွာ ဘာေတြ ဘယ္လိုကြဲျပားေနပါေစ။ အားလုံးဟာ မိန္းမေသ ေယာက်္ားေသ ရဟန္းေသ တစ္ေန႔ျဖစ္ရမယ္ ဆုိတာေတာ့ အတူတူပဲေပါ့။ ဘယ္သူက တမူထူးျခားၿပီး ဒီသေဘာကုိလြန္ဆန္နိဳင္မလဲေလ။
ဒါေၾကာင့္ ဒုိ႔ျမတ္စြာဘုရားက ငါသည္ ေသတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ ေသျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ေျမာက္နိဳင္လုိ႔ ေန႔စဥ္ဆင္ျခင္ဖုိ႔ မိန္႔မွာေတာ္မူတာေပါ့။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖုိးရွိ မွန္ကန္တိက် လွေသာ ဓမၼေတြက မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ သာသနာမွာသာ ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာရတဲ့ ေတာသားေလးဟာ တန္ဖုိးရွိ အဖိုးတန္ေလၿပီေပါ့။

(၄) သေဗၺဟိ ေမ ပိေယဟိ မနာေပဟိ နာနာဘာေ၀ါ ၀ိနာဘာေ၀ါတိ- ေလာကမွာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့၊ ျမတ္ႏိုးတဲ့၊ စံုမက္တဲ့ သတၱ၀ါ သခၤါရတို႔နဲ႔ ရွင္ကြဲကြဲ၊ ေသကြဲကြဲရတတ္တယ္၊ ၿပီးရင္ ခြဲရလိမ့္မယ္။ ဒီသေဘာကို ဘယ္သူမွ မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ မေက်ာ္ႏိုင္ဘူးတဲ့..။ ခ်စ္ခင္စံုမက္အပ္ေသာ သတၱ၀ါ သခၤါရတို႔နဲ႔ အျမဲတမ္း အတူယွဥ္တြဲၿပီး ေလာကႀကီးထဲမွာ ေနခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ ေသကြဲကြဲ၊ ရွင္ကြဲကြဲတဲ့အခါ ငိုသူငို၊ ယိုသူယိုနဲ႔ ေသာကေတြလႊမ္း.. မရဏစခန္းဆီ သြားေနၾကတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တို႔ျမတ္စြာဘုရားက ငါသည္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့၊ ျမတ္ႏိုးတဲ့၊ စံုမက္တဲ့ သတၱ၀ါ သခၤါရတို႔နဲ႔ ရွင္ကြဲကြဲ၊ ေသကြဲကြဲရတတ္တယ္၊ ၿပီးရင္ ခြဲရလိမ့္မယ္လို႔ မိန္႔မွာေတာ္ မူတာေပါ့။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖုိးရွိ မွန္ကန္တိက် လွေသာ ဓမၼေတြက မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ သာသနာမွာသာ ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာရတဲ့ ေတာသားေလးဟာ တန္ဖုိးရွိ အဖိုးတန္ေလၿပီေပါ့။

(၅) ကမၼႆေကာမွိ၊ ကမၼဒါယာေဒါ၊ ကမၼေယာနိ ကမၼဗႏၶဳ၊ ကမၼပဋိႆရေဏာ၊ ယံ ကမၼံ ကရိႆာမိ ကလ်ာဏံ ၀ါ ပါပကံ၀ါ တႆ ကမၼႆ ဒါယာေဒါ ဘ၀ိႆာမီတိ- ကံသာအမိ၊ ကံသာအဖ၊ ကံသာေဆြမ်ိဳး၊ ေကာင္းကံ မေကာင္းကံ ျပဳစီမံ အမွန္ ကိုယ္ခံရမွာပါတကား။ ဒီသေဘာ ဒီသဘာ၀ဟာ ေလာကမွာရွိတဲ့ ေယာက်္ားမိန္းမ ရဟန္းရွင္လူ အားလုံးရဲ႕ တူညီေနတဲ့ သဘာ၀ေပါ့။ ေလာကမွာ ဘာေတြ ဘယ္လိုကြဲျပားေနပါေစ။ အားလုံးဟာ ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံအတိုင္း ကိုယ္ပဲ ခံရမွာပါပဲ။ ဘယ္သူက တမူထူးျခားၿပီး ဒီသေဘာကုိလြန္ဆန္နိဳင္မလဲေလ။

ဒါေၾကာင့္ ဒုိ႔ျမတ္စြာဘုရားက ငါသည္ ကံသာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွိသည္၊ ကံရဲ႕အေမြကို ခံယူရသည္၊ ကံဟူေသာ အေၾကာင္းရွိသည္၊ ကံဟူေသာ ေဆြမ်ိဳးရွိသည္၊ ကံသည္သာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသည္၊ ေကာင္းကံ မေကာင္းကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရမွာပါတကား လို႔ ေန႔စဥ္ဆင္ျခင္ဖို႔ မိန္႔မွာေတာ္ မူတာေပါ့..။ ေလာကမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပိုင္ပိုင္ ေသတဲ့အခါ ထားခဲ့ရမွာပါပဲ။ ေဆြမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား၊ အေပါင္းအသင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိရွိ ေသတ့ဲအခါ ထားခဲ့ရတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္၊ ကိုယ့္ခရီး ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနၾက ရတာေပါ့။ ဘယ္မွာလဲ ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာ။ မေသခင္ေတာ့ တခဏတာ ပိုင္ခ်င္ ပိုင္မေပါ့၊ ဆိုင္ခ်င္ ဆိုင္မေပါ့။ ေသအံ့ဆဲဆဲ ကုတင္ေပၚ ပက္လက္ေမ်ာတဲ့အခါ ဥစၥာေတြကလည္း မတတ္ႏိုင္၊ မိတ္ေဆြေတြကလည္း မကယ္ႏိုင္၊ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္သည္သာ၊ မိမိ ဆည္းပူးခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံရဲ႕ အစီအမံကိုသာ ခံၾကရတာေပါ့။ အမွန္ေတာ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ေတြကသာ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အားကိုးရာေတြပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖုိးရွိ မွန္ကန္တိက် လွေသာ ဓမၼေတြက မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ရဲ႕ သာသနာမွာသာ ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာရတဲ့ ေတာသားေလးဟာ တန္ဖုိးရွိ အဖိုးတန္ေလၿပီေပါ့။

အိုတတ္၊ နာတတ္၊ ေသတတ္ေသာ ခႏၶာရွိတဲ့ ေမြးေန႔ရွင္ ေတာသားေလးဟာ အအိုႀကီး၊ အနာႀကီး၊ အေသႀကီး မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း အအိုေလး၊ အနာေလး၊ အေသေလးေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီေပါ့။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေမြးေန႔ေတြ က်င္းပရင္း အအိုႀကီး၊ အနာႀကီး၊ အေသႀကီးဆီကို တေရြ႕ေရြ႕သြား၊ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အိုေနရ၊ နာေနရ၊ ေသေနရ ပါလားလို႔ ေန႔စဥ္ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အအိုႀကီး မအိုခင္၊ အနာႀကီး မနာခင္၊ အေသႀကီး မေသခင္ သတၱ၀ါ သခၤါရတို႔ အေပၚ၌ သံေယာဇဥ္ေတြကို ျဖတ္၊ အပူေသာကဓာတ္ေတြ ၿငႇိမ္းသတ္လို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ အျပည့္အ၀ ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာမွာ ကိုယ္ပိုင္သိ ဒါန၊ ကိုယ္ပိုင္သိ သီလ၊ ကိုယ္ပိုင္သိ ၀ိပႆနာ ပညာေတြကို ရႏိုင္သမွ်ထုပ္၊ ေမြးေန႔မွာ အဟုတ္တကယ္ ကုသိုလ္ေတြ ျပဳလိုက္စမ္းပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရ ပါသတည္း..။

အရွင္နာယက (မနက္ျဖန္)
သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္း
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 356 post in this Website..

I m web developer

   Send article as PDF