ေဖာ္ဝဒ္ေမးလ္ကေန တဆင့္ရထားတဲ့ အန္အယ္ဒီပါတီေခါင္းေဆာင္ေဒၚစုနဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္လုိလားသူ ဦးေနဝင္းေမာင္တုိ႕ရဲ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲမွတ္တမ္း ဆုိတာေလးကုိ ေဝမွ်လုိက္ပါတယ္။
၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား အစိုးရကေစလႊတ္သည္ဟု ယူဆေနမည္စိုး၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ Interlocutor ျဖစ္ခ်င္သူသာျဖစ္ၿပီး Interlocutor မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိအေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ေျပာ၍ မိတ္ဆက္ပါ သည္။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတ႔ို၏ အေျခအေနတိုးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္စီမံခန႔္ ခဲြခြင့္ရေရး၊
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Dialogue စသည္မ်ားကို မေစာင့္ဘဲ မိမိဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကိုကူညီသင့္ပါေၾကာင္း ပဏာမေျပာၾကားရာတငြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ““အန္တီေျပာေနတာ အန္တီတ႔ိုန႔ဲ ေပါင္းလုပ္ဖ႔ိုဆို တာထက္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ျပည္သူမပါလ႔ိုမရဘူး။ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈမရိွလ႔ိုမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ လုပ္ပါလ႔ိုသာေျပာေနတာပါ။ ကိုယ္တိုင္စီမံခန႔္ခဲြခြင့္ရမွဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး”” ဟု ရွင္းျပပါသည္။
၃။ တပ္မေတာ္သည္ သံသယႀကီးေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ားျဖစ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလိုခ်င္တာလဲ၊
ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ စသည္မ်ားကို ရငွ ္းရွင္းလင္းလင္းသိလိုပုံရပါသည္ ထ႔ေို ၾကာင့္ ကၽြန္မဘာလုပ္မည္၊ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္သည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လုပ္သည္၊ ထိပ္တိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ စသည္မ်ားကို ရွင္းေအာင္ လက္အားလံုး ထုတ္ျပမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပါ၀င္ကူညီခြင့္ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံသယမ်ားေျပေပ်ာက္ေအာင္လိုသည္ထက္ ပိုအားစိုက္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆရာ၀န္က လူနာကိုေတြ႕ခြင့္မရရင္ ေဆးဘယ္လိုေပးမလဲ။
အခုကိစၥမွာလည္း အန္တီ့ဘက္ကဖုံးကြယ္ထားတာ မရိွဘူး။ Hidden Agenda မရိွဘူးဆိုတာ ရွင္းေနတာပ။ဲ ေတြ႕လ႔ိုမရေတာ့ ေျပာလ႔ိုမရဘူးေပါ့ ဟု ေျပာပါသည္။ သားကို အစိုးရက လႊတ္လိုက္တာဆိုရင္လည္း ေျပာလိုက္ပါကြယ္။ အန္တီဟာ ဒီမိုကေရစီ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုတာ လည္းမဟုတ္ဘူး။ Hidden Agenda လည္း မရွိပါဘူး ဟုေျပာပါသည္။
၄။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပင္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ဆလို ွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပညာေရး၊
ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ဘ၀မ်ားတိုးတက္ေရး တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ထိုကိစၥမ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရွိမသြားခင္စပ္ၾကားမွာပင္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးသင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အဲဒီလိုပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈကိစၥေတြ ၀ိုင္းလုပ္ေပးဖို႔ အန္တီနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို သိတဲ့လူေတြတခ်ဳိ႕ က်န္ေနပါေသးတယ္။ Last minute မွာ သူတို႔ဖ်က္လိုက္လို႔ ပ်က္သြားတာပါ။ အခုလည္း အန္တီတို႔ အဲဒါေတြ ၀ိုင္းလုပ္ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္ဟု ေျပာပါတယ္။
၅။ ထိုသို႔ လူငယ္အင္အားစုမ်ား၊ Civil Society အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာကိစၥ မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥမ်ား Network ဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွာ ေကာင္းေသာ္လည္း အစိုးရက အထင္မလြဲေအာင္ လက္အားလံုး ထုတ္ျပထားရန္ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD ဦးထုပ္ ေဆာင္းထားပါက အျခားအင္အားစုမ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ အာဏာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၀င္မပါေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥကိုသာ လုပ္ပါေတာ့မည္ဟု ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ မည္သ႔ိုမွ်မွတ္ခ်က္မေပးဘဲ စိုက္ၾကည့္ေနပါသည္။
၆။ အေျခခံဥပေဒေပးထားခ်က္ကိုေျပာရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅%မွာ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ Constitutional Coup ကို ေရးသားထားသည့္ကိစၥမွာ အစဥ္အလာ မေကာင္းႏိုင္၍ ေျပာျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ လွ်င္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ေခတ္မီ Mindset ျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္းကူၾကလွ်င္ ဤကိစၥ ဤမွ်စိတ္ပူစရာမလိုေၾကာင္း ျပန္ရွင္းျပရာတြင္ မည္သ႔ိုမွ်မွတ္ခ်က္မေပးပါ။ ေနာင္မွာ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္လို႕ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ခ်င္လ႔ိုဆိုၿပီး တပ္ထဲကိုဝင္ၾကတာမ်ဳိးေတြ ဆက္ျဖစ္ကုန္မွာစိုးလို႕ ေျပာတာပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရွင္းျပပါသည္။
၇။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ NLD လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကိုစိတ္ပူသကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ပညာေရးကို စိတ္ပူေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ကူညီမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာမွ scholarship မ်ားရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ား လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေရး၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္ သင္တန္းတက္ခြင့္ ရရိွေရးတ႔ိုကို ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မ်ားအား Policy suggestions ေပးသင့္ေၾကာင္းေျပာရာ စိုက္ၾကည့္ နားေထာင္ေနပါသည္။
၈။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္အျမင္အားလံုးကို နားေထာင္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ီနဘဘငန ေအာင္ဒင္၊ သန႔္ျမင့္ဦး၊ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး စသည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ Round table ထိုင္၍ အျမင္မ်ဳိးစုံကို ပြင့္ပြင့္္လင္းလင္း ေျပာၾကားေစၿပီး နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ အန္တီ နားေထာင္မွာေပါ့ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။

သံုးသပ္ခ်က္
၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာရလိုျခင္း၊ တပ္မေတာ္ကို ဖက္ၿပိဳင္လိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ သ႔ူကိုအသိအမွတ္ ျပဳေစလိုသည့္ သေဘာထားရွိေနသည္။
၂။ ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္အလို႕ငွာ လက္အားလုံးထုတ္ျပရမည္၊ တစ္ဖက္သတ္အေလွ်ာ့ေပးရမည္ဆိုေသာ သေဘာထားမ်ဳိးကို အသင့္မျဖစ္ေသး။
၃။ လက္အားလံုးထုတ္ျပလိုက္ျခင္း၊ ရာႏႈန္းျပည့္ ပြင့္လင္းလိုက္ျခင္းသည္ သူမလိုခ်င္ေသာရလဒ္၊ သူမ၏အခန္းက႑ကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ရွိလာမည္မဟုတ္ဘဲ သူမ၏အခန္းက႑ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္ဟု စိုးရိမ္ပံုရသည္။
၄။ NLD ဦးထုပ္အျပင္ ေနာက္ထပ္ဦးထုပ္တစ္လံုး လိုအပ္သည္ကို သေဘာေပါက္စျပဳေနသည္။
၅။ အစိုးရက ေစလႊတ္လိုက္သည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ အထူးသတိထားၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေပးသည္။ အထူးတလည္
သံတမန္ဆန္ေသာ ေႏြးေထြးမႈကိုျပသေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ေျပာစကားမ်ားကို သေဘာတူ/မတူ ဘာမွ်မေျပာဘဲ အႀကိမ္မ်ားစြာတ႔ိုတြင္ စိုက္ၾကည့္ေနသည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF