*ပုဒ္မ ၃၆၉ ( 369)*

( kidnapping or abducting of children under 10 years old with the intention
to steal from the child

shall be punishable imprisonment up to 7 ears.

( အသက္၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ကိုယ္မွ႔ ပစၥည္း တစ္ခု႔ခု႔
ခိုးယူလွ်င္၊မရိုးသားေသာအၾကံ ၿဖင္႔ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚ လွ်င္။ ထိုသူကိုေထာင္ ၇
ႏွစ္ အထက္ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။)

* ပုဒ္မ ၃၇၀ (370)*

( buying or disposing of any person as a slave ) ( whoever
imports,exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a salve,)

shall be punishable imprisonment up to 7 ears.

(တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မည္သူကိုမဆို က်ြန္အၿဖစ္၀ယ္ယူမႈ။စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ )

(တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မည္သူကိုမဆို က်ြန္အၿဖစ္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔
သြင္းလွ်င္။ႏိုင္ငံၿပင္ပ သို႔ ထုတ္လွ်င္၊၀ယ္လွ်င္၊ လူကုန္ကူးသူမည္သူကိုမဆို
ထိုသူကိုေထာင္ ၇ ႏွစ္ အထက္ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၇၁ ( 371 )*

( habitual dealing in slaves ) ( whoever habitually imports , exports ,
removes, buys, sells, traffics, or deals in slaves ) shall be punished will
transportation for life .

( အၿမဲတစ္ေသ က်ြန္ေရာင္း၀ယ္မႈ ) ( က်ြန္မ်ားကို အၿမဲ တစ္ေစ ႏိုင္ငံသြင္းသို႔
သြင္းလွ်င္၊ ႏိုင္ငံ ၿပင္ပသို႔ ထုတ္လွ်င္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ၿပဳ လွ်င္ လူကုန္ကူးသူ

ထိုသူကို ေထာင္ ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ က်ြန္း ၊ အထိ အၿပစ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၇၂ ( 372 )*

( selling minor for purposes of prostitution )( whoever sells, lets to hire
or otherwise disposes of any person under the age of eighteen years )

shall be punishable imprisonment up to 10 years.

( အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သူကို ၿပည္႔ တန္စား ကိစၥ ေရာင္ းမႈ )

(လူမ်ိဳးစု၊ဘာသာ ၊ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ မိဘ သေဘာတူညီ အသိအမွတ္မၿပဳဘဲ

တရား၀င္ လက္ထပ္ ထိမ္းၿမားထားၿခင္းမရိွဘဲ မတရား ကာမ စပ္ယွက္ေစရန္ ၊ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေရာင္း၊ငွား၊လႊဲေၿပာင္း၊ ေပးသူ ) ေထာင္ဒဏ္အနဲ
ဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အထိ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ပုဒ္မ ၃၇၃ ( 373 )*

( purchase of under 18 for prostitution ) ( whoever buys,hires,or
otherwise obtains possession of any person under eighteen years , used for
the purpose of prostitution )

( အရြယ္မေရာက္ေသးသူကိုၿပည္႔တန္စာ အလို႔ ငွာ ၀ယ္ယူမႈ)

(အရြယ္မေရာက္ေသးသူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ကို ၿပည္႔တန္စာ အၿဖစ္
အသံုးၿပဳ ရန္ ေငြေပး၀ယ္ယူသူ ၊ မည္သူမဆို ေထာင္ဒဏ္အနဲ ဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အထိ
အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၇၅ / ၃၇၆ ( 375/ 376 )*

( RAPE CASE )

( sexual intercourse with a woman , without her consent, )

( မုဒိန္းမႈ ) ( အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ မိန္းမၿဖစ္ေသာၿငားလဲ မိန္းကေလးက

အလိုမတူၿငင္းဆန္၊ခြင္႔ မၿပဳ ဘဲ အတင္း အဓမၼ ကာမ စပ္ယွက္ လွ်င္ မုဒိန္းက်င္႔သူ
ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ႔ တစ္သက္တစ္က်ြမ္း အထိအၿပစ္ ေပးႏိုင္သည္။

* ပုဒ္မ ၃၇၇ ( 377 )*

(unnatural offences ) ( whoever voluntarily has carnal intercourse against
the order of nature with any man,woman, animal ) shall be punished with
transportation for life ., up to 10 years .

( ဓမၼတာ ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ) (
ေယာက္က်ားၿဖစ္ေစ။မိန္းမၿဖစ္ေစ။တိရစၧာန္ ႏွင္႔ ၿဖစ္ေစ ဓမၼတာ ႏွင္႔ ဆန္႔ က်င္ေသာ
ကာမစပ္ယွက္မႈ ကို ၿပဳ လွ်င္ ထိုသူကို တသက္တက်ြန္းၿဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ အထိ ၿဖစ္ေစ
အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

About ေၾကးမံု

ေၾကးမံု has written 16 post in this Website..

NIL

   Send article as PDF