*ပုဒ္မ ၃၆၉ ( 369)*

( kidnapping or abducting of children under 10 years old with the intention
to steal from the child

shall be punishable imprisonment up to 7 ears.

( အသက္၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ကိုယ္မွ႔ ပစၥည္း တစ္ခု႔ခု႔
ခိုးယူလွ်င္၊မရိုးသားေသာအၾကံ ၿဖင္႔ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚ လွ်င္။ ထိုသူကိုေထာင္ ၇
ႏွစ္ အထက္ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။)

* ပုဒ္မ ၃၇၀ (370)*

( buying or disposing of any person as a slave ) ( whoever
imports,exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a salve,)

shall be punishable imprisonment up to 7 ears.

(တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မည္သူကိုမဆို က်ြန္အၿဖစ္၀ယ္ယူမႈ။စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ )

(တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မည္သူကိုမဆို က်ြန္အၿဖစ္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔
သြင္းလွ်င္။ႏိုင္ငံၿပင္ပ သို႔ ထုတ္လွ်င္၊၀ယ္လွ်င္၊ လူကုန္ကူးသူမည္သူကိုမဆို
ထိုသူကိုေထာင္ ၇ ႏွစ္ အထက္ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၇၁ ( 371 )*

( habitual dealing in slaves ) ( whoever habitually imports , exports ,
removes, buys, sells, traffics, or deals in slaves ) shall be punished will
transportation for life .

( အၿမဲတစ္ေသ က်ြန္ေရာင္း၀ယ္မႈ ) ( က်ြန္မ်ားကို အၿမဲ တစ္ေစ ႏိုင္ငံသြင္းသို႔
သြင္းလွ်င္၊ ႏိုင္ငံ ၿပင္ပသို႔ ထုတ္လွ်င္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ၿပဳ လွ်င္ လူကုန္ကူးသူ

ထိုသူကို ေထာင္ ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ က်ြန္း ၊ အထိ အၿပစ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၇၂ ( 372 )*

( selling minor for purposes of prostitution )( whoever sells, lets to hire
or otherwise disposes of any person under the age of eighteen years )

shall be punishable imprisonment up to 10 years.

( အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သူကို ၿပည္႔ တန္စား ကိစၥ ေရာင္ းမႈ )

(လူမ်ိဳးစု၊ဘာသာ ၊ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ မိဘ သေဘာတူညီ အသိအမွတ္မၿပဳဘဲ

တရား၀င္ လက္ထပ္ ထိမ္းၿမားထားၿခင္းမရိွဘဲ မတရား ကာမ စပ္ယွက္ေစရန္ ၊ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေရာင္း၊ငွား၊လႊဲေၿပာင္း၊ ေပးသူ ) ေထာင္ဒဏ္အနဲ
ဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အထိ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ပုဒ္မ ၃၇၃ ( 373 )*

( purchase of under 18 for prostitution ) ( whoever buys,hires,or
otherwise obtains possession of any person under eighteen years , used for
the purpose of prostitution )

( အရြယ္မေရာက္ေသးသူကိုၿပည္႔တန္စာ အလို႔ ငွာ ၀ယ္ယူမႈ)

(အရြယ္မေရာက္ေသးသူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ကို ၿပည္႔တန္စာ အၿဖစ္
အသံုးၿပဳ ရန္ ေငြေပး၀ယ္ယူသူ ၊ မည္သူမဆို ေထာင္ဒဏ္အနဲ ဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အထိ
အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၇၅ / ၃၇၆ ( 375/ 376 )*

( RAPE CASE )

( sexual intercourse with a woman , without her consent, )

( မုဒိန္းမႈ ) ( အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ မိန္းမၿဖစ္ေသာၿငားလဲ မိန္းကေလးက

အလိုမတူၿငင္းဆန္၊ခြင္႔ မၿပဳ ဘဲ အတင္း အဓမၼ ကာမ စပ္ယွက္ လွ်င္ မုဒိန္းက်င္႔သူ
ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ႔ တစ္သက္တစ္က်ြမ္း အထိအၿပစ္ ေပးႏိုင္သည္။

* ပုဒ္မ ၃၇၇ ( 377 )*

(unnatural offences ) ( whoever voluntarily has carnal intercourse against
the order of nature with any man,woman, animal ) shall be punished with
transportation for life ., up to 10 years .

( ဓမၼတာ ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ) (
ေယာက္က်ားၿဖစ္ေစ။မိန္းမၿဖစ္ေစ။တိရစၧာန္ ႏွင္႔ ၿဖစ္ေစ ဓမၼတာ ႏွင္႔ ဆန္႔ က်င္ေသာ
ကာမစပ္ယွက္မႈ ကို ၿပဳ လွ်င္ ထိုသူကို တသက္တက်ြန္းၿဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ အထိ ၿဖစ္ေစ
အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

About ေၾကးမံု

ေၾကးမံု has written 16 post in this Website..

NIL