ရဟန္းတို႔ သူမိုက္၏ သူမိုက္ဟု မွတ္ေၾကာင္း ‘လကၡဏာ’၊ သူမိုက္ဟု သိေၾကာင္း အမွတ္ ‘နိမိတ္’၊ သူမိုက္ ဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ ‘အပဒါန္’ တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူမိုက္သည္ ၁… မေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊ ၂… မေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာေလ့ရွိ၏၊ ၃… မေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ သူမိုက္သည္ မေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း အကယ္၍ ၾကံေလ့ မရွိျငားအံ့၊ မေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း အကယ္၍ ေျပာဆိုေလ့ မရွိျငားအံ့၊ မေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း အကယ္၍ ျပဳေလ့မရွိျငားအံ့၊ ထိုသူကို ”ဤသူကား သူမိုက္ သူယုတ္တည္း” ဟု ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာ သိကုန္ရာအံ့နည္း။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ သူမိုက္သည္ မေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊ မေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊ မေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမိုက္ကို ”ဤသူကား သူမိုက္သူယုတ္တည္း” ဟု ပညာရွိတို႔သည္ သိၾကရကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔သည္ သူမိုက္၏ သူမိုက္ ဟု မွတ္ေၾကာင္း ‘လကၡဏာ’၊ သူမိုက္ ဟု သိေၾကာင္း အမွတ္ ‘နိမိတ္’၊ သူမိုက္ ဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ ‘အပဒါန္’ တို႔ ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိ၏ ပညာရွိဟု မွတ္ေၾကာင္း ‘လကၡဏာ’၊ ပညာရွိေပဟု သိေၾကာင္း အမွတ္’နိမိတ္’၊ ပညာရွိဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ ‘အပဒါန္’ တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပညာရွိသည္ ၁… ေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊ ၂… ေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊ ၃… ေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိသည္ ေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း အကယ္၍ ၾကံစည္ေလ့ မရွိျငားအံ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း အကယ္၍ ေျပာဆိုေလ့ မရွိျငားအံ့၊ ေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း အကယ္၍ ျပဳေလ့ မရွိျငားအံ့၊ ထိုသူကို ”ဤသူကား ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း တည္း” ဟု ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာ သိကုန္ရာအံ့နည္း။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ေၾကာင့္ ပညာရွိ သည္ ေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို ေလ့ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပညာရွိကို ”ဤသူကား ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း တည္း” ဟု ပညာရွိတို႔သည္ သိၾကရကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ပညာရွိ၏ ပညာရွိ ဟု မွတ္ေၾကာင္း ‘လကၡဏာ’၊ ပညာရွိဟု သိေၾကာင္း အမွတ္ ‘နိမိတ္’၊ ပညာရွိဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ ‘အပဒါန္’ တို႔တည္း။

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)

   Send article as PDF