ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး အားလပ္ရက္ အတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာအား အေျခခိုင္ခိုင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သင္ႀကားေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ျဗိတိသၽွေကာင္စီမွ ေႏြရာသီရက္တို သင္တန္းမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားအား အသက္(၇) ႏွစ္ မွ (၁၇) ႏွစ္ အတြင္းကေလးမ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး အသက္(၇)ႏွစ္မွ (၉)ႏွစ္၊ (၁၀)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္၊ (၁၃)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ ႏွင့္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္ ဟူ၍ အဆင့္ (၄) ဆင့္ ခြဲျခားဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျခခံထားျပီး သင္ႀကားမႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း မ်ိဳးစုံကို အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္႕အတြက္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ပိုမိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့(၇) ႏွစ္ မွ (၉) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအား ပံုျပင္မ်ားကို အေျချပဳ၍ သင္ႀကားေပးမွာ ျဖစ္ျပီး (၁ဝ) ႏွစ္ မွ (၁၂)ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမ်ားကို အေႀကာင္းအရာမ်ားကို အေျချပဳ၍ သင္ႀကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ (၁၃)ႏွစ္ မွ (၁၅) ႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို DVD သင္ခန္းစာမ်ား ျဖင့္ သင္ႀကားေပးမွာ ျဖစ္ျပီး (၁၆) ႏွစ္ မွ (၁၇) ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕က်က်ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္႕ သင္ႀကားနည္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ သင္တန္းမ်ားအားလံုးသည္ ကေလးမ်ား တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

သင္တန္းကာလမွ (၁၃) ရက္ႀကာမည္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း သင္ႀကားခ်ိန္ နာရီ (၃ဝ) ခန္႕ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ (၂၃) ရက္ တြင္စတင္ ျပီး ဧျပီလ (၈) ရက္ ေန႕တြင္ ျပီးဆံုးမည္႕အဆိုပါသင္တန္းမ်ားအား တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ အတြင္းနံနက္ပိုင္း သို႕မဟုတ္ ေန႕လည္ပိုင္းမ်ားတြင္ သင္ႀကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ထိေရာက္စြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႕သတ္ထားျပီး တစ္တန္းလ်ွင္ အမ်ားဆံုး (၁၈) ဦးသာ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လိုသူကေလးမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (Placement Test) ေျဖရန္ မလိုပဲ အသက္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေမြးစာရင္း (သို႕မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း ယူေဆာင္လာ၍ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕မွစတင္ကာ ၾကိဳတင္စာရင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

လူၾကီးမ်ားအတြက္ အလားတူရက္တိုသင္တန္း (Intensive Courses) မ်ားကိုလည္း တခ်ိန္ထဲတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး လူၾကီးတန္း (၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္) တက္လိုသူမ်ားမွာမူ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (Placement Test) ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားအေႀကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ သင္ႀကားမည္႕နည္းစနစ္မ်ား အား Myanmar Network (www.myanmar-network.net) သို႕ဝင္ေရာက္ ႀကည္႕ရႈ၍ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ သို႕ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ englishcourses@mm.britishcouncil.org သို႕ email ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Visit Myanmar Network at: http://www.myanmar-network.net/?xg_source=msg_mes_network

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..