ျမန္မာျမႇားနတ္ေမာင္မွ ရလာတာ

AdkvfcsKyfrSL;MuD; &mxl;udk AdkvfcsKyfMuD; rif;atmifvdIif tm;ay;vdkufw,f[k owif;Mum;ygw,f? AdkvfcsKyfMuD; ol&jrifharmiftm; umuG,fa&;0efMuD; &mxl;ay;aomfvnf; olrSvufrcHojzifh (olwdkYESpfa,mufESifh AdkvfcsKyfMuD; (olY&mxl;awmhaocsmrodyg) udkudktm; ,cifu AdkvfcsKyfrSL;MuD; &mxl;twGuf vsmxm;olrsm;jzpfygw,f) AdkvfcsKyfMuD; ol&jrifharmiftm; taqmifta,mifrsm; tukefodrf;vdkufyDjzpfaMumif;? ol aejynfawmfrS &efukefodkYjyef&efudkyif &efukefrS olYum;tm; jyefac:cJh&aMumif;? tpdk;&tzGJY 0efMuD; tajymif;tvJrsm;pGjzifh ,aeYn aMujimrnf[k xif&aMumif;? usef;rma&;0efMuD;rSm a’gufwmydkifpdk;r[kwfbJ? ppfaq;wuodkvfrSAdkvfcsKyf wpfOD;jzpfaMumif; od&ygonf/

ဒီကေန႕ လႊတ္ေတာ္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရ ၀န္ႀကီးဌာန ၂ခုတိုးၿပီး – ၃၄ ခု ၿဖစ္လာပါမယ္ ၀န္ၾကီး ၃၀ ေယာက္ ရိွလာပါမယ္ ၀န္ႀကီးဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာ မနက္ျဖန္ ၀၉.၀၂.၂၀၁၁ မွာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္

http://mmcpcommunity.net/showthread.php?11427-jrefrmjynfrS-aumvm-mvrsm-%284%29/page79

About moethidasoe

moe thidasoe has written 34 post in this Website..

   Send article as PDF