ၿမန္မာၿပည္ အထည္ခ်ဳပ္ ေလာကႏွင့္ ပတ္သပ္ေသာ အၿမင္အား တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။

မည္သူမဆို လိုအပ္ခ်က္အားၿဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။  ပညာရွင္ဆန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း

ခုႏွစ္ အတိအက်ၿဖင့္ေဖာ္ၿပမည္မဟုတ္ပါ။

ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့မႈ
ၿဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သူ
လြန္စြာနည္းပါးသြားသည္။  တၿဖည္းၿဖည္း ၿပန္လည္ နလံထူလာေသာ္လည္း
ယေန ့ အခ်ိန္ အထိ အေရအတြက္ အားၿဖင့္ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ႏိုင္သည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ အေၿခံလူတန္းစား တို ့အတြက္ အလြန္ပင္ အားထားရေသာ အလုပ္အကိုင္တခုၿဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း ၾကီးမားလ်င္ ၾကီးမားသည့္
အေလ်ာက္ ၀န္ထမ္းဦးေရေထာင္ခ်ီၿပီးရွိသည္။  ပညာ မတတ္ေသာ္လည္း စက္ခ်ဳပ္တတ္လ်င္ လူတိုင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတန္းပညာ ၿပီးဆံုးသည္ အထိ
သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိေသာ (သို ့) ပညာသင္ၾကားရန္ လံုး၀ အခြင့္အေရးမရွိေသာ အေၿခခံ လူတန္းစား အမ်ားစု အတြက္တခုတည္းေသာ အလုပ္အကိုင္လဲၿဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ အားလံုး ပညာမတတ္ဟုမဆိုလို။ ဘြဲ ့ရရွိၿပီး သူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။

အထူးသၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစု လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ သမာအာဇီ၀ လုပ္ငန္း
ၿဖစ္သည့္ အၿပင္ ႏိုင္ငံ၏ အေၿခခံ စီးပြားေရး အုတ္ၿမစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း
မ်ားစြာ အက်ိဳးၿပဳေပသည္။

ကိုရီးယားကဲ့သို ့ေသာ ႏိုင္ငံသည္ ယခု အခါတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
တိုးတက္ဖြင့္ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံၿဖစ္ေသာ္လည္း ထိုမတိုင္မီကဆိုလ်င္ အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္အား အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းၿဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ေပသည္။  ထိုမွရေသာ ၀င္ေငြၿဖင့္ အၿခားတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ နည္းပညာ၀ယ္ယူၿခင္း၊ ပညာေတာ္သင္ ေစလြတ္ၿခင္း၊ နည္းပညာရွင္မ်ားအား ငွားရမ္းခန္ ့အပ္ၿခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ၿပန္လည္သင္ယူေစၿခင္းၿဖင့္
ထိုမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အစားထိုး၀င္ေရာက္ေစၿခင္းၿဖင့္ ႏိုင္ငံအား
တုိးတက္ေစခဲ့သည္။

ထိုအရာမ်ားၿဖစ္ေပၚလာေစၿခင္းသည္ အရာခပ္သိမ္း အစိုးရ အေပၚတြင္
တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ အၿမင္သည္  ရာခိုင္ႏႈံးအားၿဖင့္ အၿပည့္အ၀ မွန္ကန္မႈ
မရွိေပ။  သို ့ေသာ္ အစိုးရသည္လည္း မွန္ကန္ေသာနည္းစနစ္ မ်ားၿဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေရး(၀ါ) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အေၿခခံ အဆင့္အတန္းၿမင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မၿဖစ္မေန

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ၿဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ အတြင္း ေငြေၾကးအလြန္ ခ်မ္းသာသူမ်ားရွိသည္။ ထိုသူမ်ားအထဲမွ
လက္ခ်ိဳးေရတြက္ႏိုင္ေသာ အလြန္ပင္ နည္းပါးလွေသာ အေရအတြက္ အခ်ိဳ ့သည့္
အမ်ားအတြက္ အကိ်ဳးရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အေၿခခံစီးပြားေရး အုတ္ၿမစ္အား အေထာက္အကူၿပဳေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

အမ်ားစုမွာ  ကစဥ့္ကလ်ား(၀ါ) အတုအေယာင္ စီးပြားေရးၿဖစ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံသား

တို ့၏ အၿမင့္ဆံုး တစ္ဦးၿခင္း ၀င္ေငြႏွင့္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို ့ ဘယ္လိုမွ
မၿဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေစ်းႏႈံးၾကီးၿမင့္ေသာ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ၊တိုက္၊ကား အေရာင္း
အ၀ယ္ လုပ္ငန္းတို ့တြင္သာလ်င္ ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံရန္ အားသန္ၾကသည္။

တိုင္းၿပည္၏ စီးပြားေရး အေၿခမခိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္
ေရရွည္အက်ဳိးလည္းရွိ၊ မိမိ အတြက္လည္း ေရရွည္ အကိ်ဳးရွိ၊ အၿခားေသာ
ၿပည္သူမ်ား အတြက္လည္း လြန္စြာ အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိသေလာက္ၿဖစ္သည္။ တနည္းဆိုေသာ္
ဦးေဏွာက္အားလံုး၀ အသံုးၿပဳၿခင္း မရွိၿခင္းအား ေတြ ့ရွိႏိုင္သည္။

ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအားလုပ္ကိုင္ၿခင္းသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္း အတိုင္းအတာအရ အၿခားႏိုင္ငံရွိ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး၊ အခ်ိန္တိုင္း ဦးေဏွာက္အား
အသံုးခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..