ဖြံ  ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသးေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္  သဘာ၀ သယံဇာတေပါမ်ားၿခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ခံစားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမရွိလာခဲ့ေပ။

ထို ့ေၾကာင့္  လုပ္သားအင္အား လုပ္အား၀င္ေငြၿဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား  ၾကိဳးနီစနစ္ၾကားမွ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနဆဲၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလြန္ ေစ်းသက္သာလွေသာ လုပ္အားခသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံရန္ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ၿဖစ္ေစေသာ္လည္း

တဖက္မွၾကည့္လ်င္    (၁) ခိုင္မာေသာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈ၊  (၂) ၿပီးၿပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္း အေဆာက္အဦ နည္းပါးမႈ၊  (၃) အလုပ္ေရႊ  ့ေၿပာင္းမႈအား တည္ၿငိမ္

ေစေအာင္ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ၿမင့္မားေသာ(သို ့) လံုေလာက္ေသာ လစာေငြအား ေပးရန္ ခက္ခဲမႈ၊  (၄) အဓိက က်ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသို ့ အခ်ိန္ၿပည့္ ေပးေ၀ႏိုင္ၿခင္း မရွိမႈ၊  (၅) အစိုးရ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကန္ ့သတ္ေဘာင္မ်ားမွာ လြန္မင္းစြာ မ်ားၿပားေနၿပီး မည္သည့္အရာကို မဆို ေငြေၾကးႏွင့္သာ ေၿဖရွင္းေနရမႈ၊  (၆) အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အစစအရာ ၿပည္ပ

မွ တင္သြင္းေနရၿခင္း၊  အစရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေပသည္။

လက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအထဲတြင္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးသည္ အမ်ားဆံုးၿဖစ္သည္။ တရုပ္၊ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္၀မ္၊ ဂ်ပန္ တုိ ့လည္းရွိေသာ္လည္း

ၿမန္မာၿပည္၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းၾကီး အမ်ားစုသည္ ကိုရီးယားပိုင္ၿဖစ္လာေနသည္။ သူတုိ ့သည္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ  ့၏ စက္မႈဇံု မ်ားတြင္ ကိုရီးယားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားအား ေတြ ့ၿမင္ႏိုင္သည္။ ယခင္ႏွစ္ကထက္စာ လ်င္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံရန္ ၀င္ေရာက္

လာမႈသည္ မ်ားၿပားၿမင့္တက္လာၿပီး ထိုအခ်က္အားၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ မည္သို ့ၿဖစ္လာႏိုင္သည္အား ေနာက္ပိုင္းတြင္ သံုးသပ္ၾကည့္မည္ ၿဖစ္သည္။

လူသားမ်ားရွိေန သမွ် အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းသည္လည္း ရွိေနဦးမည္ၿဖစ္သည္။  တရုပ္ၿပည္မွ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏီွး လုပ္ကိုင္သူမ်ား

အၿခားႏိုင္ငံမ်ားသို ့ ဦးလွည့္ေနၿပီဆိုေသာ္လည္း  ၂၀ မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈံးမွ်သာၿဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ အလြန္ၾကီးမားေသာ တရုပ္ၿပည္၏ ေစ်းကြက္မွ ခြဲထြက္လာေသာ

အဆိုပါ ပမာဏသည္ က်န္ရွိသည့္ ဖြံ  ့ၿဖိဳးဆဲ ႏွင့္ မဖြံ  ့ၿဖိဳးေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးေပါင္းလိုက္လ်င္ပင္  လြန္စြာၾကီးမားေသာ ပမာဏၿဖစ္လာေပမည္။

အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို ့ အရာရာ မၿပည့္စံုေသးေသာ အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္မရွိေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာေလးပင္ေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ၿဖစ္လာႏိုင္သည္။

ပထမဆံုး အခ်က္ အေနၿဖင့္ ယခင္ကထက္စာလ်င္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း အရိပ္အေယာင္အားၿမင္ရေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၿမန္မာၿပည္ အတြင္း

အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေၿမေနရာမ်ား ငွားရမ္းၿပီး စက္ရံုၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္လာၾကသည္။

အဓိက ၿပသာနာမွာ  ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား ရွားပါးမႈၿဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းကတည္းက ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္း အခ်ိဳ  ့တို ့တြင္ အတိုင္းအတာ တခု

အေလ်ာက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားၿပားလာၿပီး အလုပ္ေရႊ  ့ေၿပာင္းမႈ နည္းပါးလာေသာ္လည္း၊ အံ့အားသင့္ေလာက္စရာပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္သက္ရင့္

ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားအမ်ားအၿပားသည္ ယိုးဒယား နယ္စပ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးစြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေၿပာင္းေရႊ  ့သြားၾကသည္။

ရာခိုင္ႏႈံး အလိုက္ တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ၿမန္မာၿပည္အား စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့မႈ ဂယက္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္း

အမ်ားစုသည္ မိမိ ဘ၀ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာ အၿခား အလုပ္အကိုင္ မ်ားသို ့ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္သြားၾက

ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ ေလာက သို ့ၿပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူ လြန္စြာနည္းပါးခဲ့သည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ား သည္ လက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ေလာက အား မ်ားစြာ ဆိုးက်ိဳးသက္

ေရာက္ေစသည္။  လက္ရွိတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္း လြန္စြာနည္းပါးၿပီး လုပ္သား အင္အားသည္လည္း နယ္ေၿမ အလိုက္ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲလာသည္။

လတ္တေလာမွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး စက္ရံုေထာင္သူတို ့မွာ လိုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းရရွိေရး အတြက္  တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းအၿဖစ္ မက္ေမာေလာက္ေသာ လစာေငြအား သတ္မွတ္လိုက္ၿခင္းၿဖင့္  လုပ္သား စုေဆာင္းၾကသည္။ ထိုအခါ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးပိုမိုရရွိႏိုင္

ေသာ လုပ္ငန္း အသစ္သို ့ ကူးေၿပာင္းေနၾကၿခင္းသည္ စက္ရံုမ်ား၏ လစာထုပ္ရက္၏ ေနာက္တေန ့တြင္ စာရင္းအင္း ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား အရ ရာဂဏန္းႏွင့္ အထက္ၿဖစ္သည္။ ထိုအခါ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေၿပာင္းေရႊ  ့မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္တန္ ့သြားၿပီး  သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္ းတင္ပို ့ရမည့္

အထည္မ်ားအား မတင္ပို ့ႏိုင္ေတာ့ပဲ ၀ယ္ယူသူ Buyer မ်ားႏွင့္ ၿပသာနာ တက္ေတာ့သည္။  ထို အခ်က္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား ၀န္ထမ္းလုေသာ စစ္ပြဲ အေန

ၿဖင့္ ကူးေၿပာင္းလာသည္။ ရလာဒ္သည္ ေရရွည္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈအား အစိုးရမွ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈ မေပးလ်င္ လုပ္အားၿဖင့္ တိုင္းၿပည္၀င္ေငြ တိုးတက္ေစၿခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးအား ခံစားရမည္ မဟုတ္သည့္ အၿပင္ မည္သို ့မွ် အေၿခခိုင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အဦတည္ရွိသည့္

ႏိုင္ငံၿဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိခိုက္မႈမွာ ၿပည္သူမ်ားထံ တိုက္ရိုက္ၿဖစ္ေစေတာ့သည္။

ဆက္ေရးပါမည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..