အထည္ခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္း အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ  ့တြင္းေနထိုင္သူမ်ားထက္ ေ၀းလံေသာ ေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားၿဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ား ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ

လုပ္ငန္း အားလံုးနီးပါးမွာ ရပ္ေ၀းမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ မိန္းကေလးမ်ား အတြက္  ေနထိုင္ရန္ အေဆာင္ စီစဥ္ေပးၿပီး အခ်ိဳ  ့စက္ရံုမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက် ဆန္ ေ၀ငွၿခင္း (သို ့)

ထမင္း(ဟင္းမပါ) ေကၽြးေမြးၿခင္းမ်ား ကို ၿပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း ၿမန္မာလူမ်ိဳးပိုင္ စက္ရံုမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို ့ ၿပဳလုပ္ေပးမႈမွာ မရွိသေလာက္ၿဖစ္သည္။

ထိုေနရာတြင္ အေဆာင္ဆိုသည္မွာ စက္မႈဇံုနားနီး ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တစ္ထပ္ (သို ့) ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦး၊ သြပ္မိုးပ်ဥ္ေထာင္၊ အလတ္စား စက္ရံုလြတ္အား ငွားရမ္းၿပဳၿပင္ၿပီး

ေနထိုင္အိပ္စက္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အညီ ေနထိုင္အိပ္စက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ္လည္း ရပ္ေ၀းမွ လာေရာက္ၿပီး

ဘ၀၀မ္းစာအား သမာအာဇီ၀ၿဖင့္ ခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္ေနရေသာ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား အတြက္ေတာ့ ထိုေနရာသည္ပင္လ်င္ အားထားရာၿဖစ္ေပသည္။

အမွန္တကယ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လ်င္ သူတို ့ရရွိေသာ လစာ ၀င္ေငြသည္ လူေနမႈ စားရိတ္အား မည္သို ့မွ် ကာမိႏိုင္ၿခင္း မရွိေပ။  သူတို ့ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ အတြက္သာမက ရပ္ေ၀း

ရွိ မိသားစုထံသို ့လည္း ေထာက္ပံ့ၾကရသည္။  ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား တစ္ေယာက္၏ ပ်မ္းမွ်လစာသည္ ၿမန္မာေငြ ၉ ေသာင္း ၀န္းက်င္ၿဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာရွိေသာ ပမာဏရရွိရန္

အခ်ိန္ပို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေန ့ည မအား ပိတ္ရက္ မရွိ အလုပ္လုပ္မွသာ ရရွိႏိုင္သည္။  ၾကီးၿမင့္ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈံးႏွင့္ အဆိုပါ ၀င္ေငြသည္ လက္ေတြ ့ပင္ ယေန ့ရ ယေန ့စားရံုေလာက္

သာ ကာမိေစသည္။ အနာဂါတ္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေငြေၾကးစုေဆာင္းႏိုင္ဖို ့ ဘယ္လိုမွ မၿဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၀န္ထမ္းဘ၀သည္လည္း  မည္သို ့မွ် အာမခံခ်က္ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။

လူတို ့အလုပ္လုပ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ စား၀တ္ေနေရးသာ မက အနာဂါတ္တြင္ အသက္အရြယ္ ၾကီးၿပင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ မၿဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာအခါ  ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္

အတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြၿခင္းၿဖစ္ေသာ္လည္း သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း သံသရာလည္ေနေတာ့သည္။  လစာေငြပ်မ္းမွ် သိန္းႏွစ္ဆယ္၀န္းက်င္ ရရွိေသာ ႏိုင္ငံတခုတြင္ နာမည္ၾကီး

တံဆိပ္မဟုတ္ေသာ သာမန္ အ၀တ္အစား တစ္စံု ၀ယ္ယူရန္ ၿမန္မာေငြ ၁၅၀၀၀ ခန္ ့ၿဖင့္ ၀ယ္ယူ၀တ္ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ်လစာ  ၄ေသာင္း မွ  ၉ ေသာင္း အတြင္းသာ ရရွိေသာ

ၿမန္မာၿပည္တြင္ တူညီေသာ ေငြေၾကးပမာဏ ၿဖင့္သာလ်င္ ၀ယ္ယူ ၀တ္ဆင္ႏိုင္သည္။  လူတို ့တြင္ လိုအင္သည္ ၿပည့္စံုသည္ မရွိေသာေၾကာင့္  လိုအင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စား၀တ္ေန

ေရး၊ မိသားစုအတြက္ ေထာက္ပံ့ရမႈ၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည္တို ့အား  ႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိ စားရိတ္ၿဖင့္ မိမိဘာသာ ေၿဖရွင္းေနၾကရေသာ အေနအထားတြင္ ခံႏိုင္ရည္မရွိေသာ

သူတို ့သည္ အၿခားနည္းလမ္းေပါင္းစံုၿဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာၾကၿခင္းသည္ ရိုးရွင္းေသာ ရလာဒ္ ၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာၿပည္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စက္ရံုတိုင္းတြင္  အသက္မၿပည့္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစၿခင္းႏွင့္ လြတ္ကင္းသည္ဟု မရွိေပ။

အသက္အရြယ္မ်ားမွာ  ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ အထိ အရြယ္စံုၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အသက္မၿပည့္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးၿခင္း (သို ့)

ခိုင္းေစၿခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းသင့္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း  အစိုးရ၏ စိးပြားေရးမူ၀ါဒအား မွားယြင္းစြာ က်င့္သံုးေနၿခင္း၏ သားေကာင္မ်ားၿဖစ္ေသာ အဆိုပါ ကေလးသူငယ္

မ်ားသည္ အထည္ခ်ဴပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿခင္းသည္ လမ္းတကာ လွည့္လည္ ေတာင္းစားေနေသာ

ကယ္ပါ ကေလးမ်ားၿဖစ္သြားၿခင္းထက္ စာလ်င္ ေၿဖသိမ့္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ ၿဖစ္သည္။ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ်ေသာ ေၾကာင့္ တစ္မိသားစုလံုး အလုပ္လုပ္မွာ စားႏိုင္ရံုသာ ရရွိေသာ

၀င္ေငြေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ မက်န္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို ့၏  ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္

ေရာက္လ်င္ အဆိုပါ လုပ္အားခေငြၿဖင့္ ပညာ သင္ယူေနၾကရသည္။ ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္မ်ားအားၿဖင့္  ႏိုင္ငံသားတို ့၏  (၁)၀င္ေငြႏွင့္ ကုုန္ေစ်းႏံႈး မညီမွ်မႈ၊ (၂) အလုပ္သမား ဥပေဒ၏

အလုပ္သမား အေပၚ အၿပည့္အ၀ မကာကြယ္ (သို ့) ကာကြယ္မႈ အားနည္းၿခင္း၊ (၃) လုပ္သားမ်ား ထိုခိုက္ ဒဏ္ရာရၿခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိၿခင္း၊ (၄) ပညာသင္ၾကား

ေပးရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ အေၿခခံ အလုပ္သမား လူဆင္းရဲတို ့၏ သားသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းၿခင္း စသည္ၿဖင့္  အၾကမ္းဖ်င္း ေၿပာႏိုင္

ေသာ္လည္း အစိုးရ အေနၿဖင့္ ထိုထက္မက မ်ားၿပားစြာ တာ၀န္ရွိေပသည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..