ရွင္းစဲန္း ဧရီရာ ဇံု (Xinsheng Park Area)ထဲက ရဲဂ်ီမန္ ျပ ခမ္း(Pavilion of Regimen) မွာ bonsai ပင္ ေတြ ကိုျပ ထား ပါတယ္ ။ ခမ္းမ ထဲ ကအပင္ ေတြ ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ ယူခြင့္ မျပဳ ဘူး ။ အ ျပင္ ပန္းျခံ က အပင္ ပဲဓာတ္ ပံု႐ိုက္ လို႕ရတယ္ ။

Pavilion of Regimen

Pavilion of Regimen VR tour

The core significance of the lush floral displays found in the Pavilion of Regimen correspond with the “age and life” concepts shared by those that cultivate potted plants. The countless types and designs of potted plants exhibited in the pavilion highlight Taiwan’s multifaceted potted plant styles, and showcase the charming vividness and moving vitality of the island spirit. Visitors that spend time absorbing the rare value of the Pavilion of Regimen* will no doubt benefit from the experience, and depart feeling that their time was well spent.

ွခမ္းမ ထဲ ကအပင္ ပံုေတြကို လင့္ခ ထဲ မွာ ၾကည့္ႏိုင္ ပါတယ္ ။

http://www.2010taipeiexpo.tw/ct.asp?xItem=54394&ctNode=6133&mp=4

ct.asp?xItem=54394&ctNode=6133&mp=4

ပန္း ျခံ အ တြင္း bonsai ပင္

watch?v=_SLb0biJhaM&feature=related

Bonsai ဆိုတာ ဂ်ပန္ က ေခၚတာ ပါ ။ တ ရုတ္ လိုက ေတာ့ Penzai or Penjing  ေပါ့ ။ စိတ္ ဝင္စားသူမ်ား အ တြက္

စိုက္ျပိဳး မႈ ပ ညာ အေၾကာင္း လင့္ခ တင္ ေပးလိုက္ ပါတယ္ ။

http://en.wikipedia.org/wiki/BonsaiBonsai

http://en.wikipedia.org/wiki/PenzaiPenzai

http://www.bonsaisite.com/www.bonsaisite.com

http://www.bonsaigardener.org/www.bonsaigardener.org

http://www.bonsaiempire.com/www.bonsaiempire.com

About zoe

has written 41 post in this Website..