(၁) ဤကမာၻေလာက၌ ေယာက်္ား၏ ျမတ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းကား အဘယ္နည္း။
(၂) ေကာင္းေသာ အေလ႔အက်င့္တုိ႔တြင္ အဘယ္ေကာင္းေသာ အေလ႔အက်င့္သည္
ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္ႏုိင္သနည္း။
(၃) အရသာတုိ႔တြင္ အဘယ္အရသာသည္ အလြန္႕အလြန္ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အရသာ ျဖစ္သနည္း။
(၄) အသက္ေမြးမႈတုိ႔တြင္ အဘယ္သုိ႔ေသာ အသက္ေမြးမႈကုိ ျမတ္ေသာ အသက္ေမြးမႈဟု ဆုိသနည္း။
(၅) အဘယ္ျဖင့္ သံသရာ၀ဲၾသဃကုိ ကူးေျမာက္ႏုိင္သနည္း။
(၆) အဘယ္ျဖင့္ သံသရာပင္လယ္ကုိ လြန္ေျမာက္ႏုိင္သနည္း။
(၇) အဘယ္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းကုိလြန္ေျမာက္ႏိုင္သနည္း။
(၈) အဘယ္ျဖင့္ ထက္၀န္းက်င္ကုိ စင္ၾကယ္ႏုိင္သနည္း။
(၉) အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာကုိ ရႏုိင္သနည္း။
(၁၀) အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းကုိ ရႏုိင္သနည္း။
(၁၁) အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားျခင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သနည္း။
(၁၂) အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့္ မိတ္ေဆြကုိ ဖြဲ႕ႏုိင္သနည္း။
(၁၃) အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့္ ေနာင္ဘ၀၌ မစုိးရိမ္ရသနည္း။

အေျဖ
ငါဘုရားအား သတ္ျဖတ္ႏုိင္သူ ဤေလာက၌မရိွ၊ သုိ႔ေသာ္ သင္သိလုိလွ်င္
သင္၏ပုစာၦမ်ားကုိ ေျဖဆုိေပအံ႔။

(၁) ဤေလာက၌ ေယာက်္ား၏ ျမတ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းကား ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖစ္သည္။
(၂) ေကာင္းေသာ အေလ႔အက်င့္ျဖစ္ေသာ ကုသုိလ္ ကမၼပထတရားသည္ ခ်မ္းသာကုိေဆာင္ႏုိင္၏။
(၃) အရသာတုိ႔တြင္ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္း သစၥာတရားသည္
အလြန္႕အလြန္ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အရသာျဖစ္၏။
(၄) ပညာျဖင့္အသက္ေမြးျခင္းကုိ ျမတ္ေသာ အသက္ေမြးျခင္းဟု ဆုိကုန္၏။
(၅) ယုံၾကည္မႈသဒၶါျဖင့္ သံသရာ၀ဲၾသဃကုိ ကူးေျမာက္ႏုိင္၏။
(၆) မေမ႔မေလ်ာ႔မႈ အပမာဒတရားျဖင့္ သံသရာပင္လယ္ကုိ ကူးေျမာကႏုိင္၏။
(၇) ထၾကြလုံ႔လျဖင့္ ဆင္းရဲကုိလြန္ေျမာက္ႏုိင္၏။
(၈) ပညာျဖင့္စင္ၾကယ္ႏုိင္၏။
(၉) ရဟႏၱာပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားကုိ ယုံၾကည္လ်က္
မေမ႔မေလ်ာ႔ဆင္ျခင္သူ
ပညာရိွသည္ေကာင္းစြာ နာၾကားေသာ ေၾကာင့္ ပညာကုိ ရယူႏုိင္၏။
(၁၀) သင့္ေလ်ာ္သည္႕အလုပ္အကုိင္ကုိ လုပ္လွ်က္ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္
ထမ္းေဆာင္သူသည္ ထၾကြလုံ႔လ
ေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းကိုရႏုိင္၏။
(၁၁) မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာ ထင္ရွားမႈကုိ ရႏုိင္၏။
(၁၂) ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ အေဆြခင္ပြန္းကုိ ဖြဲ႕ႏုိင္၏။
(၁၃) ယုံၾကည္မႈရိွေသာ အိမ္၏ အစီးအပြားကုိ ရွာတတ္ေသာသူအား မွန္ကန္ျခင္း
သစၥာ၊ လိမၼာျခင္း ဒမ၊ ႀကိဳးစားမႈ
ဓိတိ၊ စြန္႕လႊတ္မႈ စာဂ၊ ဤတရားေလးပါးရိွသျဖင့္ ေနာက္ဘ၀၌ မစုိးရိမ္ရေခ်။

About notsynthetics

ye myintlatt has written 15 post in this Website..

I'm man, 26 years, sympathy