၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ Assembler, Compu-Tech, M.S.T, BizNet Computer Centre တို႔ ပူးေပါင္း၍ Administering the Standardized Network သင္တန္းကို MCF e-Learning Centre တြင္ ေမလ (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) ေလးရက္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဤသင္တန္းကို MCPA NA Exam (Jun) တြင္ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အျပင္ လက္ေတြ႕ Networking လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပါ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ သင္႐ိုး ေရးဆြဲ သင္ၾကား မည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သင္တန္း အခ်က္အလက္မ်ား

(၁) သင္တန္းအမည္ –                      Administering the Standardized Network

(၂) သင္တန္းေနရာ –                       Myanmar Info-Tech, MCF e-Learning Centre

(၃) သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ –                 ေမလ (၁၃) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ (၄) ရက္

(၄) သင္တန္းအခ်ိန္ –                       နံနက္ ၈ – ၃၀ နာရီမွ ညေန ၅ – ၃၀ နာရီအထိ

(၅) သင္တန္းေၾကး –                        75,000 က်ပ္ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္တိတိ)

(ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ားအား ၁ဝ% Discount ေပးပါမည္။)

(သင္တန္း ၄ ရက္အတြက္ ညေနလၻက္ရည္ပါၿပီး)

(၆) သင္ၾကားမည့္ ပညာရွင္မ်ား           ၁။ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္

၂။ ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း

၃။ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း

၄။ ဦးေအာင္စိုးမိုး

(၇) Target Audience

ဤသင္တန္းသို႔ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

– ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံအဆင့္ ေလ့လာထားၿပီး၊ Computer Network ခ်ိတ္ဆက္ ထိန္းသိမ္းမႈကို စိတ္ဝင္းစားစြာ ေလ့လာ လိုသူမ်ား

– ကုမၸဏီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ Computer Network ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး သင္တန္းအတြက္ အခ်ိန္ မ်ားစြာ မေပးႏိုင္သူမ်ား

– ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး Computer Network ဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့လာ ေနသူမ်ား

– ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေသာ Network စာေမးပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ေလ့လာ ေနသူမ်ား

(၈) Course Content

Concept

1 What is Computer Network
2 Fundamental Networking Knowledge (LAN Connection Devices)
3 Understanding the OS and NOS
4 Understanding the IPV4 + IPV6 Network
5 Virtual Machine for Training and ISO image (Real world design)
6 Basic OSI 7 layer + Network Standard (IEEE)
7 Network Application
8 Wireless LAN (WiMax) + Hotspot
9 Understanding Info Security + Understanding WAN
10 Hardware Essential

Practical

1 Wire network configuration
2 Wireless network configuration
3 Structure Cabling (Patch Cable Practical) and Explain the cable standard
4 Structure Cabling (Patch Pannel Practical) and Explain the Standard
5 Virtual Machine installation (useful VMware for teaching method)
a.    Windows Server 2003 installation and configuration

b.    Linuxred hat 9 installation and configuration

–   Workstation XP Professional

6 Hotspot + VPN

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF