အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တယ္လိီဖုန္းႏွင့္ပင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ အေသးစားတယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ( Mini Call Centre ) တစ္ခုကို ႀကိဳတင္ေငြေခ်စနစ္ ( Prepaid Card) အသံုးျပဳကာ မၾကာမီစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္မည့္ Blue Ocean ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ကေျပာသည္။ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈရရွိမည့္ မည္သည့္ေနရာမွမဆိုအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Blue Ocean မွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေတြ႕အႀကံဳရွိ i Topia ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Blue Ocean ႏွင့္ i topia တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဆုိပါ Mini Call Centre အား Medical Helpline ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာက်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ေနအိ္မ္သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈရရွိသည့္ေနရာမွ ပင္ (ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားဆီသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္စရာမလိုဘဲ) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သိလိုေသာကိစၥရပ္မ်ားကို Mini Call Centre တြင္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ား အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဟုသိရသည္။ Blue Ocean အေနျဖင့္ ဖုန္းဆက္သူမွ ေမးျမန္းလာေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ဟုသိရသည္။ မၾကာမီ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေတာ့မည္ဟုဆိုေသာ အဆုိပါ Mini Call Centre တြင္ ေနာက္ပိုင္း၌ ေဗဒင္ နကၡတ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သြားလာေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို တုိးခ်ဲ႕၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF