ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ့ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ – ဦးသိန္းစိန္

ဒုတိယသမၼတမ်ား – သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လႇမင္း (ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ (ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးျမင့္လႈိင္ (လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ဦး၀င္းျမင့္ (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးတင့္ဆန္း (ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာန)၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသိန္းထြန္း (ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးလႇထြန္း (ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသိန္းထိုက္ (သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးၪာဏ္ထြန္းေအာင္ (ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း (အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦး၀င္းထြန္း (သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေအာင္ၾကည္ (အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးအုန္းျမင့္ (သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေက်ာ္စြာခိုင္ (အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးစိုးသိန္း၊ (အမွတ္(၂)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသန္းေဌး (စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး)၊ ဦးေအာင္မင္း (ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာျမေအး (ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ (က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေအးျမင့္ (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန)၊ သူရဦးျမင့္ေမာင္ (သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးခင္ရီ၊ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေဇာ္မင္း (အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန)၊၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး (အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသိန္းညြန့္ (သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန)၊၊ ဦးစိုးေမာင္ (သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန)။

ျပည္ေထာင္စုဒုဝန္ျကီး။

(၁) ဗိုလ္ခု်ပ္ ေက်ာ္ညႊန့္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂) ဗိုလ္မႉးျကီး ေအာင္ေသာ္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃) ဗိုလ္မႉးခု်ပ္ ေက်ာ္စံျမင့္(ဒုတိယဝန္ျကီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၄) ဗိုလ္ခု်ပ္ေဇာ္ဝင္း (ဒုတိယဝန္ျကီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၅) ဦးေမာင္ျမင့္ (ဒုတိယဝန္ျကီး နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၆) ေဒါက္တာမို်းျမင့္ (ဒုတိယဝန္ျကီး နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၇) ဦးစိုးဝင္း (ဒုတိယဝန္ျကီး ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၈ ) ဦးအုန္းသန္း (ဒုတိယဝန္ျကီး လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၉) ဦးခင္ေသာ္ (ဒုတိယဝန္ျကီး လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁ဝ ) ဦးဝင္းသန္း (ဒုတိယဝန္ျကီး ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္ ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၁) ဦးစိုးတင့္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၂) ဦးေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၃) ေဒါက္တာ ကံေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ျကီး အမို်းသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မွု ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၄) ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း (ဒုတိယဝန္ျကီး စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၅) ဦးတင့္လြင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင့္ ေျကးနန္း ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၆) ဦးဖုန္းေဆြ (ဒုတိယဝန္ျကီး လူမွုဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၇) ဦးသန္းထြန္း (ဒုတိယဝန္ျကီး သမဝါယမ ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၈ ) ဦးျမင့္သိန္း (ဒုတိယဝန္ျကီး အလုပ္သမား ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၁၉) ဦးဝင္းရိွန္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ပို့ေဆာင္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂ဝ ) ဦးေဌးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၁) ဦးသိန္းေအာင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး အမွတ္(၁) စက္မွု ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၂) ဦးမို်းေအာင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး အမွတ္(၂) ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၃) သူရဦးေသာင္းလြင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ရထားပို့ေဆာင္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၄) ဦးသန့္ရွင္း (ဒုတိယျုန္ျကီး ရထားပို့ေဆာင္ေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၅) ဦးစိုးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး စြမ္းအင္ ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၆) ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ျကီး အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၇) ဦးေအာင္သန္းဦး (ဒုတိယဝန္ျကီး အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၈ ) ဦးေအးျကူ (ဒုတိယဝန္ျကီး ပညာေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၂၉) ဦးဘေရႊ (ဒုတိယဝန္ျကီး ပညာေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃ဝ ) ေဒါက္တာ ေဒၚျမျမအုန္းခင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး က်န္းမာေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၁) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ (ဒုတိယဝန္ျကီး က်န္းမာေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၂) ေဒၚ သနၲာခင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ယဥ္ေက်းမွု ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၃) ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး (ဒုတိယဝန္ျကီး သာသနာေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၄) ေဒါက္တာကိုကိုဦး (ဒုတိယဝန္ျကီး သိပၸံနွင့္ နည္းပညာ ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၅) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း (ဒုတိယဝန္ျကီး လူဝင္မွုျကီးျကပ္ေရးနွင့္ ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၆) ဦးေအးျမင့္ျကူ (ဒုတိယဝန္ျကီး အားကစား ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၇) ဦးဟန္စိန္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ျမန္မာ့စက္မွုဖံြ့ျဖိုးေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၈ ) ဦးခ်န္ေမာင္ (ဒုတိယဝန္ျကီး ျမန္မာ့စက္မွုဖံြ့ျဖိုးေရး ဝန္ျကီးဌာန)၊

(၃၉) ဦးခင္ေမာင္ေအး (ဒုတိယဝန္ျကီး ေမြးျမူေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ျကီးဌာန)။

About shan

has written 4 post in this Website..