အပိုဒ္၁။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အပိုဒ္၂။ အခြင့္အေရးအားလံုးကို ကေလးတိုင္းျခြင္းခ်က္မရွိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္ ၃။ ကေလးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ကေလးတဦးခ်င္းစီအတြက္ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အပိုဒ္ ၄။ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ ရရွိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေလ်ာ္ကန္သည့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ား၊ စီမံခံခြဲေရးႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အပိုဒ္ ၅။ မိသားစုမ်ားက ၄င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို လမ္းညႊန္သြန္သင္ ျပသျခင္းအား ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက လက္ခံရပါမည္။

အပိုဒ္ ၆။ ကေလးတိုင္း အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိသည္။ ကေလးမ်ား အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏိုင္ၿပီး က်န္းမာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက စီမံေဆာင္ရြက္ေပၚရပါမည္။

အပိုဒ္ ၇။ ကေလးတိုင္း တရား၀င္မွတ္ပံုတင္အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခံယူပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၈။ ကေလးမ်ား၏ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္အမည္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈခံယူျခင္းႏွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။

အပိုဒ္ ၉။ ကေလးမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္၊ ၄င္းတို႔ကို မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲမထားရပါ။ အကယ္၍ ခြဲခြာေနရလွ်င္လည္း မိဘႏွစ္ပါးစလံုးႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရပါ။

အပိုဒ္ ၁၀။ တစ္ႏိုင္ငံစီတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မိသားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုအတူေနႏိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသို႔ ကူးလူးသြားလာခြင့္ျပဳရပါမည္။

အပိုဒ္ ၁၁။ ကေလးမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ႏိုင္ငံတြင္းမွ တရားမ၀င္ခိုးထုတ္ျခင္းရပ္တန္႔သြားေအာင္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိရပါမည္။

အပိုဒ္ ၁၂။ ကေလးမ်ားအေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လူႀကီးမ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို လက္ခံထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

အပိုဒ္ ၁၃။ မိမိ သို႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအားအက်ိဳးမမဲ့ေစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးကို ကေလးမ်ားသိရွိခြင့္ႏွင့္ ေ၀မွ်ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၁၄။ ကေလးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မွန္ကန္သည့္ လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္ရပါမည္။

အပိုဒ္ ၁၅။ ကေလးမ်ားအခ်င္းခ်င္းလြတ္လပ္စြာေတြ႔ဆံုခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၁၆။ ကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ေနထိုင္မႈဘ၀ပံုစံ၊ ၄င္းတို႔၏ အမည္ဂုဏ္ပုဒ္၊ မိသားစုႏွင့္ေနအိမ္ တို႔အား ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ာကို ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပၚရပါမည္။

အပိုဒ္ ၁၇။ လူထုဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကေလးမ်ားရယူပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားနားလည္လြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက ထုတ္ျပန္ေပးရပါမည္။ ကေလးမ်ားအက်ိဳးမဲ့ေစမည့္ အေၾကာင္းအရမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိေစရပါ။

အပိုဒ္ ၁၈။ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ၄င္းတို႕ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ၀တၱရားရွိပါသည္။ ကေလးတဦးခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးအတြက္ အျမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ကေလးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၁၉။ ကေလးမ်ားေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္မႈခံရေစရန္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္းႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈျခင္းမ်ားကို မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ မည္သူမဆို မျပဳလုပ္ရန္လည္း တားဆီးကာကြယ္ေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၂၀။ မိသားစုရင္းခ်ာမ်ားက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမေပးႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအား၊ ၄င္းတို႔၏ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကားကို ေလးစားမႈရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။