အပိုဒ္ ၂၁။ ကေလးမ်ားကို ေမြးစားသည့္အခါ ၄င္းတို႔အက်ိဳးကို ပထမဆံုး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၂၂။ ခိုလံႈသူဒုကၡသည္အျဖစ္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ဖြားျမင္ေသာ ကေလးမ်ားရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားနည္းတူ တန္းတူခံစားခြင့္ ရွိေစရပါမည္။

အပိုဒ္ ၂၃။ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားသည္ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့ရရွိခြင့္ ရွိရပါမည္။ သို႔မွသာ လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ေနႏိုင္ေသာဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၂၄။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူခြင့္ရွိၿပီး ေရေကာင္းေရသန္႔ႏွင့္ အဟာရရွိေသာ အစားအစာမ်ားစားေသာက္ခြင့္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၂၅။ မိဘျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမဟုတ္ပဲ ေဒသတာ၀န္ခံမ်ား၏ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈခံေနရေသာ ကေလးမ်ားအား ေနရာခ်ထားမႈအေျခအေနကို ပံုမွန္သံုးသပ္မႈ ရွိရပါမည္။

အပိုဒ္ ၂၆။ ကေလးမ်ားသည္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံခ်က္အပါအ၀င္ လူမႈဖူလုံေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၂၇။ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္၀ေစႏိုင္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ိဳးႏွင့္ ေနႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေနႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က အကူအညီေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၂၈။ ကေလးမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ပညာသင္ယူခြင့္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းသည္ ကေလးမ်ားတြင္ရွိေသာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားမႈရွိရပါမည္။ မူလတန္းပညာကို အခမဲ့ သင္ယူခြင့္ ရွိေစရပါမည္။

အပိုဒ္ ၂၉။ ပညာေရးသည္ ကေလးတဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြးႏွင့္ အစြမ္းအစမ်ားကို အျပည့္အ၀ေပၚထြက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရပါမည္။ မိဘမ်ားကို ရိုေသေလးစားမႈရွိေစရန္ႏွင့္ မိမိႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုေလးစားမႈရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၀။ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မိသားစု ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို တိုင္းျပည္တြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူက သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မသံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူသံုးစြဲခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၃၁။ ကေလးတိုင္းအပန္းေျဖခြင့္ႏွင့္ ကစားခြင့္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါသည္။

အပိုဒ္ ၃၂။ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေစမည့္အလုပ္မ်ိဳးမလုပ္ရေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၃။ ကေလးမ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ မွ ကင္းေ၀းေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္က နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးၿပီး အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၄။ ကေလးမ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မတရားသျဖင့္ အသံုးခ်မခံရေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က တားဆီးကာကြယ္ေပၚရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၅။ ကေလးမ်ားကို ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းစားျခင္းမ်ိဳးမရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၆။ ကေလးမ်ားအား၄င္းတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ မည့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမွမဆို တားဆီးကာကြယ္ေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၇။ ဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေနေသာ ကေလးမ်ားအား လူမဆန္စြာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူေရာေႏွာ၍ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမရွိေစရပါ။ မိဘမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေစရပါ။

အပိုဒ္ ၃၈။ကေလးမ်ားအား စစ္တပ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ခြင့္မျပဳရပါ။စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသမွကေလးမ်ားကို အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃၉။ လ်စ္လ်ဴရႈခံရသည့္ကေလးမ်ား သို႕မဟုတ္ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္းခံရသည့္ ကေလးမ်ားကို ပံုမွန္စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ရရွိလာရန္ အထူးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရပါမည္။

အပိုဒ္ ၄၀။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ကေလးမ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီရယူပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ အလြန္ဆိုးရြားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မွသာ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမ်ိဳးရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၄၁။ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါရွိေသာ စံခ်ိန္မ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စံခ်ိန္မ်ားထက္ ျမင့္မားလွ်င္ ဤသို႔ ျမင့္မားေသာ စံခ်ိန္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေစရမည္ဟူေသာမူျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ ၄၂။ ဤႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ မူမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ၿပီး တက္ၾကြေသာနည္းမ်ားျဖင့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိေစရန္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခြင့္အေရး (rights)
အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ အခြင့္အေရး ေပးအပ ္သူႏွင့္ ရယူသူအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈတခုျဖစ္သည္။
အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လူတဦးတေယာက္ အတြက္ မွ်တၿပီး၊ ရရွိရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။
အခြင့္အေရး ရရွိသူမ်ား သည္ အခြင့္အေရးအား ရရွိခံစားရန္သာ မဟုတ္၊ ၄င္းအခြင့္အေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။