ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္လိုသူမ်ားက ယင္းတုိ႔တည္ေထာင္လိုေသာပါတီ၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပ၍လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ “ ဝ” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၀ခုႏွစ္ဧၿပီ ၂၈ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဧၿပီ၂၈ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အဖြဲ႕(၂၂) ဖြဲ႕အနက္အဖြဲ႕(၆) ဖြဲ႕ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ဆက္လက္တည္ေထာင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိၾကရာ ယင္းပါတီမ်ားအနက္ ၿမိဳ(ေခၚ) ခမိ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (မ.ခ.မ.ည.ဖ) MRO OR KHAMI NATIONAL SOLIDARITY ORGANIZATION (M.K.N.S.O) သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၀ခုႏွစ္ဧၿပီ ၂၈ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဧၿပီ၂၈ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆက္လက္တည္ေထာင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ(၄) ပါတီအနက္ ပါတီ(၁)ပါတီးအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီမ်ားကိုလည္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီ၂၉ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္စာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF