အိုဘယ့္ အန္ဂ်ီအို NGO အပိုင္း (၁)

အန္ဂ်ီအို ဟု အသံထြက္ေသာ NGO (Non Governmental Organization) သည္ လံုးေကာက္ အဓိပၸာယ္ျပန္ေသာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ အန္ဂ်ီအိုမ်ားဟု ေျပာလိုက္လွ်င္ ေရႀကီး၊ မုန္တိုင္းတိုက္၊ ငလ်င္လႈပ္ေသာ ေနရာေဒသ တြင္သြား၍ အကူအညီပစၥည္းမ်ား ေပးေသာသူမ်ားဟု ျမင္ၾကသလို ႏိုင္ငံျခားမွ အလႈရွင္မ်ားက ေဒသခံမ်ားကိုေစတနာရွိ၍ ကူညီသည္မ်ားကို ကူညီသူမ်ားထံသို႔ မေပးပဲ ၾကားထဲတြင္ မိမိအတြက္ ျဖတ္စားသူမ်ား၊ အကုန္ဘုန္း သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြန္ခံၾကသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား တို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစမ်ား၊ ပုဆိန္ရိုးမ်ားဟုျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ မိမိ အျမင္ မိမိ လြတ္လပ္စြာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထားေတာ့။ ယခုစာစုေလးတြင္ NGO မ်ားတို႔အေၾကာင္း eros ေလ့လာေတြ႔ရွိသမွ် ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ LNGO, INGO ဟူသျဖင့္ ၂မ်ိဳးခြဲျခားထားေလသည္။ LNGO မွာ Local Non Governmental Organization ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ တည္ေထာင္ထားၿပီး ၿပည္တြင္းတြင္ပင္ လႈပ္ရွားေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး INGO International Non Governmental Organization ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ NGO မ်ားစတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၁၄ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၈၃ အဖြဲ႔အစည္းရွိလာၿပီး ၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢတြင္ International Non Governmental Organization ဟု တရား၀င္ေခၚဆိုခဲ့ေလသည္။ ကနဦးအစက ကၽြန္မျပဳေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိေရးတြင္ NGO မ်ားကအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။ NGO အမ်ားစု မွာ လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈမရွိ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ျခင္းမရွိၿပီး၊ အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနမႈအားေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိနး္သိမ္းေပးေရး၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အေျခခံလူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဘက္ဆံုးအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံလူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းစသည္တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေစေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရး အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈေပးေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးပညာေပး အသိေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာေရရရွိေရး၊ ေရရွားပါးေသာေနရာတြင္ ေရရရွိေရးကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ယင္လံုအိမ္သာတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အိမ္သာတြင္ လက္ေဆးရန္ေနရာမ်ား ၿပဳလုပ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဒုကၡိတမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔စို႔ကေလးငယ္မ်ားအား အဟာရျပည့္၀ေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး၊ စီပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အတိုးနႈန္းနည္း အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔ရွိသည္။
NGO မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြမ်ားရွိတက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလႈရွင္မ်ားမွ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ေနခ်က္အား ႏွစ္သက္သျဖင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ ေငြေၾကးမ်ားရွိၿပီး၊ အလွဴရွင္မွ လွဴဒါန္းရန္ဆႏၵရွိသျဖင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသၿပီး၊ အလွဴရွင္ထံမွ အလွဴေငြေတာင္းခံၿပီး ေဒသအတြက္ အကူအညီမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ အလွဴရွင္မွ ေဒသတခုတြင္လွဴဒါန္းလိုေသာကိစၥရပ္ရွိသျဖင့္ မိမိအဖြဲ႔မွ ထိုေဒသတြင္ အလွဴရွင္လုပ္လိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းျပသၿပီး၊ အလွဴရွင္ထံမွ အလွဴေငြကို လက္ခံရယူၿပီး ေဒသအတြက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း အရ အဖြဲႏွစ္ခုပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည့္အခါလည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ NGO မ်ားသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားရရွိသည္။ အလွဴရွင္ဟုဆိုရာတြင္ ပုဂၢလိက တဦးထဲျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔၊အစိုးရမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူလူထုမ်ား စုေပါင္းထားျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လွဴသည့္ အလွဴမ်ားသည္ ေနာက္ေၾကာင္းကင္းရွင္းရၿပီး အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုစာပိုဒ္တြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပပါဦးမည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ အလွဴရွင္မ်ားကဲ့သို႔ နိဗၺာန ပစၥေယာေဟာတု မဟုတ္ပါ။ မိမိလွဴလိုက္ေသာ အလွဴအက်ိဳးျဖစ္ မျဖစ္စိစစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ မလွဴမွီ ေသခ်ာစြာ လွဴမည့္ အဖြဲ႔ကို စစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလွဴခံလႊာ Proposal ကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါသည္။ Proposal ႏွင့္တကြ ပူးတြဲပါ ဘတ္ဂ်က္ေငြခြဲေ၀ပံုကို ေသခ်ာစြာ စီစစ္ၾကပါသည္။ Proposal တြင္ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေဒသအေၾကာင္းမိတ္ဆက္၊ ပထ၀ီအေနအထား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေဒသတြင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာကိုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ထိုျပႆနာမ်ားေႀကာင့္ ရလာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါး ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မေတာ့ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ ရမည့္ ရလာဒ္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ရလာဒ္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တိုင္းတာမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ရလာဒ္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မျပည့္မွီေစရန္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အဦးပံုၾကမ္း၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စားရိတ္တြက္ခ်က္ထားမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ ေငြလ်ာထားစီမံမႈ၊ အဆိုပါဘတ္ဂ်က္ေငြလ်ားထားစီမံမႈတြင္ လိုအပ္ေသာပစၥည္း၀ယ္ယူရမည့္စာရင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စားရိတ္ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြ၊ ၀န္ထမ္းလစာမ်ား၊ ရံုးအတြက္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုန္က်စားရိတ္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသြားလာေရးအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ေငြ၊ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား အတြက္ကုန္က်စားရိတ္ေငြမ်ား၊ အာမခံမ်ား၊ အေထြေထြ အေသးသံုးေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္တြင္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျချပဇယား (Work Plan) ပါရွိပါသည္။ အဆိုပါဇယားတြင္ လအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေပၚ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၊ အကဲျဖတ္မည့္ အခ်ိန္မ်ားတို႕ ပါရွိပါသည္။ ထို႕ေနာက္ လွဴဒါန္းသည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ အေျခအေနစသည္တို႔ ပါရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မေတာ့ အခ်ိဳ႕ ေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ အျမင္၊ နည္းပညာကိုပါ ထည့္သြင္းခ်င္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ကို ခန္႔အပ္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ eros ေလ့လာသိရွိ ရခဲ့သမွ်ျဖစ္၍အၾကမ္းဖ်င္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္၊ အလွူခံအဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ အေျခအေနမွာ အတန္ငယ္ ကြာျခားပါသည္။ ေနာက္အပိုင္းမ်ားတြင္ NGO မ်ားအလုပ္လုပ္ပံု ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပသြားပါမည္။

eros
၆ ေမ ၂၀၁၁ (ေသာၾကာေန႔)

ေ၀ငွခ်င္သူမ်ား၊ ကူးယူသူမ်ား မူရင္းစာေရးသူ ကၽြႏု္ပ္၏ အမည္ ႏွင့္ တင္ထားသည္႔ မႏၱေလးေဂဇတ္ ဆိုက္လိပ္စာ (credit/web address) အားမေဖာ္ျပပဲ၊ credit မေပးပဲ ႏွင့္ ကူးယူျခင္းအား တင္းက်ပ္ျပင္းထန္စြာတားျမစ္သည္။

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။