ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ  အင္မီဂေရးရွင္းအား  လူ ့အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၿဖင့္  ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ  လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ  ့ အစည္းမ်ား

စုေပါင္းၿပီး  တရားစြဲလိုက္သည္ဟု  ၾကားသိရပါသည္။  သတင္း အက်ယ္အား ေနာက္ပိုင္းတြင္ Update လုပ္ေပးပါမည္။

ကိုရီးယား အင္မီဂေရးရွင္းသည္  ႏိုင္ငံၿခားသား အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ၿပင္းထန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတို ့သည္  ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ အတြင္း

လူ ့အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးရႈံးမႈ အၿဖစ္ သံုးသပ္ၾကၿပီး၊  ကိုရီးယားႏိုင္ငံသာ မ်ားႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ  ့မ်ားမွ

စုေပါင္း တရားစြဲဆိုၿခင္းၿဖစ္သည္။     လာမည့္  ၂၀ ရက္ေန ့တြင္ ဆိုးလ္ၿမဳိ  ့ ဗဟို တရားေရး႒ာနတြင္ တရားစီရင္မည္ၿဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..

   Send article as PDF