ေဂဇက္ရြာ သဂ်ီးမင္း ဦးခုိင္


ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ……
ကန္မိရင္ေတာ့ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ ခံ .…….
မလွန္ႏုိင္ရင္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္ ဒဏ္.…..
ေပ်ာက္ကင္းပါက စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ စံ …….
ပညာရွိလွ်င္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ …….
ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ဖန္ ..….
ပြဲခင္းဆူသံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ညံ ……
အားနည္းသူကို ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ ႏွံ …….
အကုသိုလ္မွာ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ သန္ .……
အစားလြန္ေတာ့ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ အန္ ..……
အျပင္ၾကေတာ့ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ဟန္ ……..
အက်ိဳးရလဒ္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ရန္ ..…..
ပင္လယ္ေရဟာ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ ငန္ .……
သိသြားသူမ်ား လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ လန္ ……..
ေစာေစာစီးစီး ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ ျပန္ …….
သဂ်ီးဆုိတဲ့ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ မာန္ ..….
လက္သုံးစကားဒန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ တန္ ……
ငါပုိင္ဆုိင္တဲ့ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ ျခံ .……
အပ္ေငြသန္းခ်ီ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ ဘဏ္ …….
ပညာတတ္ေတာ့ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ ၾကံ …..
ကိေလသာေတြ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ ထန္ …….
ထင္မွတ္ေနတာ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ ဈာန္ .….
ျပင္လုိက္ပါကြဲ႕ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ နာမ္ …….
ၾကီးပြားျဖိဳးေမာက္ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ လွ်ံ ..….
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေတာ့ ကံ

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး