Let me share this post for Positive views and Positive Outcomes..

MED(IA) Vs MED(ICINE)
ယခု ရက္ပိုင္း တြင္ က်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားရေသာ အသံမ်ားမွာ ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ား အရည္အခ်င္း မၿပည္႔မီဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားပင္ ၿဖစ္သည္။ ယမန္ နွစ္ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ၿဖစ္ကာ ဆံုးပါးသြားေသာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္နွင္႔ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ၾကီး ကိစၥမွ စတင္ကာ ၿမန္မာ ဆရာဝန္ေလာက အား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ ေၿပာင္ေၿပာင္ တင္းတင္း ေဝဖန္လာခဲ႔ၾကပါသည္။ မီဒီယာ မ်ားမွာ ထုိ ကိစၥမ်ားအား အထူး အာရံုစိုက္လာခဲ႔ၿ႔ပီး ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ား ၏ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ၿပ တည္္႔မတ္သည္႔ သေဘာအေနၿဖင္႔ ဆရာဝန္မ်ား၏ ေပါ႔ေလ်ာ႔မႈမ်ား၊ ေဆးကုသစရိတ္ ၾကီး ၿမင္႔မႈမ်ားကို ေဆာင္းပါးမ်ားၿဖင္႔ တစ္ဖံု၊ ကာတြန္းမ်ားၿဖင္႔ တစ္သြယ္ ေဝဖန္လာခဲ႔ၾကသည္။

မီဒီယာ မ်ားနွင္႔ သမားေတာ္မ်ား
ထိုသို႔ ေဖာ္ၿပလာခဲ႔ၾကရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီးသည္ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ၿဖစ္ဟန္တူလ်က္ ရာထူးမွ နႈတ္ထြက္သြားေသာ အခါ မီဒီယာ သမားမ်ားအေပၚတြင္ ဆရာဝန္မ်ား စတင္ အၿမင္ ေၿပာင္းလာခဲ႔ၾကေပသည္။ ထုိ ကိစၥတြင္ ထပ္မံၾကားသိရသေလာက္ မီဒီယာ သမားမ်ားသည္ သတင္းအတိ အက် ယူခဲ႔ၿခင္း မရွိဘဲ(နွစ္ဖက္အၿမင္-Expert Opinion and Official Response) တစ္ဖက္ ေၿပာစကားကို အေၿခတည္ကာ တရားဝင္ေရးသား တုိက္ခုိက္ခဲ႔သည္။ ၿမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဇာတ္သဘင္မ်ားကို အလြန္နွစ္ၿခုိက္ခံုမင္သည္နွင္႔အညီ ထုိအခ်က္ကို အထူး ပါးနပ္နားလည္စြာ သိၿမင္ေသာ မီဒီယာ သမားမ်ားကလည္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ၿဖစ္ေအာင္ စီမံေရးသားခဲ႔ၿပီး ထုိ ဆရာဝန္ၾကီးအားလည္း ဗီလိန္သဖြယ္ ေရးသား ခဲ႔သၿဖင္႔ ထိုကိစၥတြင္ လူအမ်ားသည္ ထုိ ဆရာဝန္ၾကီးအေပၚအၿမင္တိမ္းေစာင္းခဲ႔ၿပီး ထုိဆရာဝန္ၾကီး၏ ရာထူးစြန္႔လႊတ္ေပးခဲ႔ရကာ မီဒီယာမ်ား ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ေအာင္ပြဲဟူသည္မွာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအၿမတ္အၿပင္၊ မီဒီယာ သမားတုိ႔၏ စနက္ေၾကာင္႔ ဆရာဝန္ၾကီးတစ္ဦး ရာထူးစြန္႔လြႊတ္လုိက္ရၿခင္းတည္း ဟူေသာ အၿဖစ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ထုိသူတု႔ိ မၿမင္ေသာ အခ်က္မွာကား နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရမွ အကုန္က်ခံ သင္ၾကားေပးခဲ႔ရေသာ အရည္အခ်င္းၿပည္႔ ခြဲစိတ္ပါရဂူတစ္ဦးကို ၿမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ဆံုးရႈံးလုိက္ရၿခင္း ဟူေသာ အၿဖစ္ ၿဖစ္ေပသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ ထုိ အၿဖစ္အပ်က္နွင္႔ အတူ တြဲဖက္ ပါလာေသာ ဆုိးက်ိဳးကား ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ား သည္ အလုပ္လုပ္ရန္ တြန္ၤ႔ဆုတ္ သြားၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္။ အလုပ္လုပ္ ရန္တြန္႔ဆုန္သြား ၿခင္းဟူသည္မွာ ယခင္က လူနာအက်ိဳးကို ေရွးရႈလ်က္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္မွန္းသိေသာ္ၿငားလည္း စြန္႔စားကာ ကုသေပးၿခင္းမ်ိဳး ၿဖစ္သည္။ ယခု ထုိကိစၥ ၿဖစ္သြားေသာ အခါ ဆရာဝန္မ်ားအေနၿဖင္႔ လိုအပ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မလိုအပ္သည္ ၿဖစ္ေစ ဆိုးက်ိဳးကို မရွာလုိေသာ သေဘာမ်ားကို သိ္သာ စြာ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။ ထုိအၿခင္းအရာသည္ Technological Resources အေပၚထက္ Man Power အေပၚတြင္ အဓိက ထားလည္ပတ္ေနရေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈစနစ္ အတြက္ ဆုိးက်ိဳး တစ္ခု ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ လူအင္အားကို အဓိက ထားလုပ္ကိုင္ေနေသာ စံနစ္တစ္ခုတြင္ ထုိလူမ်ားသည္ တက္ၾကြမႈ သိသာ စြာ ေလ်ာ႔နည္းလာပါက ထုိစံနစ္သည္ တုန္႔ဆုိင္းေလးကန္လာမည္မွာဧ ကန္ပင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဆရာဝန္မ်ားက ေၾကာက္ရြ႔ံလာသၿဖင္႔ မလုိလားအပ္ေသာ ဆုိူးကိ်ဳးမ်ားကို ေရွာင္ရန္ ‘မလုပ္၊မရႈပ္” ဟူေသာ သေဘာကို က်င္႔သံုးလာၾကလွ်င္ မည္သူမ်ား အရင္ထိခုိက္ နစ္နာမည္နည္း။ ၿပည္သူမ်ား ပင္အရင္ ထိခိုက္နစ္နာမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိကဲ႔ သို႔ၿဖစ္လာလွ်င္ မည္သူက တာဝန္ယူပါမည္နည္း။

ဆရာဝန္ေတြမလုိအပ္ေတာ႔ဘူးလား?
ထုိေမးခြန္းသည္ ေၿဖရန္မလုိအပ္ေသာ ေမးခြန္းၿဖစ္ပါသည္။ သန္းငါးဆယ္ေသာ ၿပည္သူမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးရန္ လက္ရွိဆရာဝန္အင္အားသည္ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ ထုိ႔ၿပင္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင္႔ ညီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးရန္လည္း လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ယခု လက္ရွိ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမွာ ရွိတာနွင္႔ ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေနရေသာ သေဘာကို ေဆာင္ပါသည္။ ထုိသို႔ အေနအထားမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာ ရွိမည္မွာ သဘာဝက်လွေပသည္။ သို႔ေသာ္ၿငားလည္း ထုိစံနစ္သည္ပင္လွ်င္ တစ္နွစ္တစ္ႏွစ္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္လွ်က္ရွိေနေသးရာ အသံုးဝင္ေနေသးသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပမည္။ ထုိသို႔ ရွိတာနွင္႔ ၿဖစ္ေအာင္ လည္ပတ္ေနရေသာ အခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားက ေဆးေလာက ကို ပစ္မွတ္ထားကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာမည္ဆိုလွ်င္ ႏူရာဝဲစြဲ၊လွဲရာသူခိုးေထာင္း ၿဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ဆိုးက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင္႔လွပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ားနွင္႔မလံုေလာက္၍ ႏုိင္ငံၿခားသား ဆရာဝန္မ်ားကို ငွားရမ္း ခန္႔ထားခဲ႔ရသည္။ ထုိႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားသည ္ၿမန္မာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ မလုိအပ္ဘဲ အခြင္႔ေကာင္းယူကာ ေစာ္ကားခဲ႔ၾကသည္မွာ ဒုနဲ႔ေဒး ၿဖစ္သည္ကို ဆရာဝန္တင္ေရႊေရးေသာ စာအုပ္တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ယခု လက္ရွိ မီဒီယာမ်ားကို ထုိေခတ္သို႔ ၿပန္ေရာက္ေစလုိသေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္လုိသည္။ အကယ္တိတိ လတ္တေလာ ဂ်ာနယ္ေရာင္းေကာင္းေရးကို သာ ဦးတည္လ်က္ ေရရွည္ကို မၾကည္႔ဘဲ ထုိးႏွက္မည္ဆုိလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မိမိ တုိ႔ သမီးပ်ိဳကေလးမ်ား ကို ႏုိင္ငံၿခားသား ဆရာဝန္မ်ားက အခြင္႔ေကာင္းယူေနသည္ကို ညိဳးငယ္စြာ ၾကည္႔ေနရလိမ္႔မည္ ဟု သတိေပးလိုသည္။

ဘာေၾကာင္႔မီဒီယာေတြ ပစ္မွတ္ထားလာၾကသလဲ?
ပုဂၢလိက ေဆးခန္းၾကီးမ်ား ဖြင္႔လွစ္ေအာင္ၿမင္လာၿခင္းနွင္႔အတူ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားမွာလည္း အလြန္ေအာင္ၿမင္လာခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းၾကီးမ်ားတြင္ ေဆးကုသ စရိတ္မွာ ၾကီးၿမင္႔လွသလုိ အစိုးရ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈကလည္း မလံု မေလာက္ၿဖစ္ေနေသးေသာ အခိ်န္တြင္ ထုိနွစ္ေနရာလံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ သူမ်ားမွာ ဒီဆရာဝန္မ်ားသာ ၿဖစ္ေနသၿဖင္႔ ပစ္မွတ္ထားလိုလာၾကသည္ဟုၿမင္သည္။ အခ်ိန္ကိုေရာင္းေနရသည္႔ ဆ၇ာဝန္ၾကီးမ်ားမွာ လူနာ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ အၿပည္႔အဝအတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ မေပးႏုိင္ၿခင္းသည္ ထုိးနွက္တုိက္ခုိက္လုိေသာ သူမ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းတစ္ခု ၿဖစ္ေနေပသည္။ ပုထုဇဥ္လူသား ပီသစြာ၊ အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ခု ပီသစြာ ေဆးပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုိ္င္းတြင္ လည္းေငြမက္သူ၊ ေငြမမက္ သူရွိမည္မွာ မလြဲေပ။ လူနာမ်ားကို အခ်ိန္ေပးလ်က္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံေသာ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား ရွိေနသလုိ အခ်ိန္ရွားပါးလ်က္ ဂရုမစိုက္ႏုိင္ေသာ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားလည္း ရွိၾကေပမည္။ထိုအၾကားတြင္ တူညီမႈတစ္ခု မွာ ဆရာဝန္ၾကီး အမ်ားစုသည္ သာမန္ လူမရႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ပညာရပ္နွင္႔ေလ်ာ္ညီစြာ ရေနၾကသၿဖင္႔ မနာလို မုန္းတီးမႈမ်ား သည္ ဆရာဝန္လူတန္းစားအေပၚတြင္ ေပါက္ဖြားလာႏုိင္ေပသည္။ထုိ မနာလုိမုန္းတီးမႈကို အေၿခခံလ်က္ အခြင္႔သာသည္႔အခ်ိန္တြင္ ထုိးနွက္တုိက္ခုိက္ၿခင္းသည္ သာမန္လူစားမ်ားအတြက္ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း စတုတၳမ႑ိဳင္ ဟု ဆုိအပ္ေသာ မီဒီယာေလာက အတြက္မူ ၿဖစ္သင္႔သည္ဟု ယူဆအပ္ပါသလား။

ၿမန္မာ ဆရာဝန္ေတြရဲ႔ အရည္အခ်င္း
ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ (UK တြင္တက္မည္ဆိုလွ်င္ A Grade ၿဖင္႔ေအာင္ရမည္႔အၿပင္ အင္တာဗ်ဴးပါ ေအာင္ၿမင္ရသည္။)ဂုဏ္ထူးမွတ္မ်ားၿဖင္႔ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကို ေအာင္ၿမင္မွသာ တက္ေရာက္ခြင္႔ရႏုိင္ေသာ ေဆးသင္တန္းကို တက္ခဲ႔သူမ်ားၿဖစ္၍ အရည္အခ်င္းအားၿဖင္႔ ပင္ကိုယ္ထက္ ၿမင္႔သူမ်ား ဟုသတ္မွတ္ရႏုိင္မည္ထင္ပါသည္။ အေၿခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင္႔ ထိပ္တန္း စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခြင္႔မရခဲ႔ေသးၾကေသာ္လည္း ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ား မေအာင္ၿမင္သည္႔ ေဆးပညာ စာေမးပြဲဟူသည္ ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည္႔နုိင္ငံမွ မရွိေသးပါ။ထိုသုိ႔ ၿဖစ္ရာ ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းအားၿဖင္႔ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည္႔ႏုိင္ငံမွ မည္သည္႔ ဆရာဝန္မ်ားနွင္႔မဆုိ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည္ ဟု အၾကြင္းမဲ႔ယံုၾကည္သည္။ Training ကြာၿခားေသာေၾကာင္႔ အေတြ႔အၾကံဳကြာၿခားမႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔သာ တုိက္ရို္က္သက္ဆုိင္သည္။ ၾကိဳးစားမႈ၊ အရည္အခ်င္းနွင္႔ၤ တုိက္ရိုက္မသက္ဆုိင္ပါ။ ထုိ႔ၿပင္ ေဆးေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားေသာ ဆရာမ်ားက လက္ရွိေဆးသင္တန္းသားမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းလိုအပ္သည္ဟု ေၿပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ႔လွ်င္ပင္ ဆရာသမားတို႔၏ တုိးတက္ေစလိုေသာ ေစတနာဆႏၵနွင္႔ တုိက္တြန္းေမာင္းနွင္မႈတစ္ခုမွ်သာလွ်င္ၿဖစ္မည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ သိသင္႔ သိထုိက္သည္႔ ေရာဂါကုထံုးမ်ားကို မသိဘဲ၊ မတတ္ဘဲ ေနာက္ဆံုးဆရာဝန္ၿဖစ္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ၿမင္ႏုိင္ၿခင္းမရွိေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ထုိ သို႔အၿခင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ ၿမန္မာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းပိုင္းခ်ိိဳ႔တဲ႔လ်က္ လူနာမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေပးရာတြင္ အားနည္းၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို မွားယြင္းသည္ဟု သံုးသပ္ရႈၿမင္သည္။

ၿမန္မာ႔ ေဆးေလာကရဲ႔ ကိုယ္က်င္႔တရားပိုင္း
အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမႈသည္ ယေန႔ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ၿဖစ္ထြန္းေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာ႔ေဆးေလာက တြင္ ရွိသကဲ႔သို႔ ႏုိင္ငံတကာ တြင္လည္း ကင္းေသာ အရာမဟုတ္ပါေခ်။ထို သို႔အေနအထားတစ္ခုတြင္ ၿမန္မာသမားေတာ္ အခ်ိဳ႔သည္ ကိုယ္က်င္႔တရားေဖာက္ၿပန္တတ္ၾကသည္ မွာ မ်ားစြာ ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၿခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားနွင္႔မတူသည္႔အခ်က္မွာ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္ ဥပေဒနွင္႔အတူတြဲဖက္လွ်က္ ဆရာဝန္က်င္႔ဝတ္ကိုပါ ထည္႔သြင္းသင္ယူရေသာ အခ်က္ၿဖစ္သည္။ ထုိက်င္႔ဝတ္ကို အလြတ္ရ စြဲၿမဲေနေအာင္ အဂၤလိပ္လုိ တစ္္မ်ိဳး၊ၿမန္မာလုိတစ္ဖံု ေလ႔လာ မွတ္သားခဲ႔ရသည္။ထိုသို႔ ေလ႔လာ ခဲ႔ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ ထုိက်င႔္ဝတ္တုိ႔၏ သတိေပးမႈကို က်န္ေသာသူမ်ားထက္ ရ၇ွိသတိၿပဳမိေနမွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ဆုိလုိသည္ မွာ ထုိသို႔ ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားၿဖင္႔ ဘြဲ႔ရခဲ႔သူတစ္ဦးသည္ က်န္ေသာ သူမ်ားထက္ေတာ႔ ပို၍ က်င္႔ဝတ္စြဲ ၿမဲမည္မွာ အမွန္ပါပဲ။

ကိုယ္႔ဖက္ကိုယ္ယက္သလား
ယခုေရးသား ေဖာ္ၿပခဲ႔ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ ၿမန္မာ႔ေဆးေလာက တြင္က်င္႔သံုးေနေသာ က်င္႔ထံုးမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာ႔ေဆးေကာင္စီသည္ က်င္႔ဝတ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ပါက တရားဝင္ဆက္သြယ္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ က်င္႔ဝတ္ပ်က္ၿပားေသာ ေဆးသမားေတာ္မ်ားကို ေထာက္ၿပေဝဖန္ၿခင္းသည္ အလြန္ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အထ ၿဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခု ကိုဖန္တီးရာတြင္ အဖ်က္သမားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းသည္ အလြန္လုိအပ္လွပါသည္။ ေဆးပညာရွင္အသိုင္းအဝို္င္းတြင္ က်င္႔ဝတ္နွင္႔ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆးေကာင္စီရွိေနေသာ္ၿငားလည္း မီဒီယာေလာက တြင္ မီဒီယာ သမားမ်ားကို က်င္႔ဝတ္၊ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ေသခ်ာစြာ မၾကားသိခဲ႔ဖူးေသးပါ။ စာေပစိစစ္ေရးကလည္း ထုိကိစၥကို ကိုင္တြယ္မည္ မထင္ပါ။ သို႔ ၿဖစ္ရာ မီဒီယာမ်ားအေနနွင္႔ ေဆးေလာက ကို မေဝဖန္မီ ေဝဖန္မည္႔ ေဆာင္းပါး၏ သတင္းရင္းၿမစ္တိက်မႈကို အထူးဦးစားေပး စိစစ္ေစလိုပါသည္။

မီဒီယာဆိုတာ ေဆးေလာကအတြက္ မိတ္ေဆြပါ?
ေဆးပညာ ရွင္မ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကုသရာတြင္ တုိက္ရိုက္ကုရံုႏွင္႔မရပါ။ က်န္းမာေရးပညာေပးဟူသည္႔ နည္းဗ်ဴဟာကိုလည္း ထိေရာက္စြာသံးုစြဲရပါသည္။ သို႔မွသာ ေရာဂါမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔ က်န္းမာေရးပညာေပးရာတြင္ မီဒီယာမ်ားသည္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္လွသည္။ သို႔ၿဖစ္ရာ ေဆးပညာႏွင္႔မီဒီယာသည္ အၿပန္အလွန္ႏွီးေနွာယွက္ႏြယ္လ်က္ တစ္ခုကုိတစ္ခု ေထာက္ပံ႔ေနေသာ Sector မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ၿဖစ္ရာ မီဒီယာေလာက သားမ်ားအေနၿဖင္႔ ေဆးေလာက ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ေထာက္ၿပသည္႔အၿပင္ မိမိတုိ႔ သတင္းေလာကသားမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုလညး္ တုိးတက္ေအာင္၊ စံႏႈန္းမီေအာင္ အထူး ဂရုၿပဳၾကိဳးစားသင္႔လွပါသည္။

ေမာင္မုိးေဝ(ေဆး-မန္း)

About alien on the planet earth

alien on the planet earth has written 9 post in this Website..