ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူမ်ားနွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ.ေကာင္းမြန္စာြအသုံးခ်နုိင္လွ်င္ အင္မတန္အက်ဳိးရွိေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏အခြင့္အေရးကုိအျပည့္အ၀ေပးနုိင္စြမ္းရွိေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိအ ခြင့္အေရးကုိတန္ဖုိးရွိစာြ အသုံးခ်တတ္လွ်င္အဖုိးတန္ ဒီမုိကေရစီလူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္နုိင္ပါ
သည္။မိမိ၏အခြင့္အေရးကုိသာေရွ.တန္းတင္လွ်က္လူ.ပတ္၀န္းက်င္လူအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိဆန္.က်င္လွ်င္လူ. အမွဳိက္တစ္ေယာက္ျဖစ္သာြးနုိင္ပါသည္။ မန္းေဂဇတ္မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးေကာင္း
သားသမီးတုိ.ျဖင့္ဖြဲ.စည္းတည္ေဆာက္ထားေ သာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ယူဆထားပါသည္။ မိမိတုိ.နုိင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမွဳျဖင့္ လက္ခံနုိင္ဖြယ္ရွိေသာအယူအဆမ်ားကုိသာလက္ခံနုိင္
ဖြယ္ရာရွိ၏။ အမ်ားမွလုံး၀လက္ခံနုိင္ဖြယ္ရာမရွိဟု ယူဆထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိထပ္ခါထပ္ခါေဖာ္
ျပေနျခင္းသည္ လူအမ်ား၏အခြင့္အေရးကုိဆန္.က်င္ေနသည္ဟုယူဆမိေနပါသျဖင့္……………………
(တကယ္ၾကီးကုိမည္သူကုိမ်ွမရည္ရြယ္ရုိးပါ မိမိခံစားတတ္သလုိေရးလုိက္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္)

About captainamerica

Zayyar oo has written 11 post in this Website..

အေတြးအေခၚေကာင္းပီး ကုိယ္ႏုိင္ငံ တကယ္တုိးတတ္ေအာင္လုပ္မဲ့လူေတြ မ်ားမ်ားေပၚထြန္းလာပါေစလုိ.ဆုေတာင္းပါတယ္။မည္သည့္ကိစၥ မဆုိအေတြးအေခၚ အျပဳအမူ အစြန္းေရာက္သူမ်ားက်ဆုံးပါေစ။