ၿခစားၿခင္း

ၿခစားသည္ဆိုရာတြင္
(၁)အတြင္းလိႈက္စားၿခင္း
(၂)အံုဖြဲ႔၍ထုထည္ပံုသ႑ာန္စုဖြဲ႔ၿခစားၿခင္း
(၃)အကာအကြယ္ယူ၍စုဖြဲ႔ၿခစားၿခင္းဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိေလသည္။

(၁)အတြင္းလိႈက္စားၿခင္း

အတြင္းလိႈက္စားေသာၿခအံုတို႔သည္ ရုတ္တရက္ဂရုမၿပဳမိက မသိနိႈင္ သစ္လံုး/တိုင္ တို႔တြင္း၀င္ေရာက္ကိုက္ၿဖတ္စားေသာက္
ၾကေသာၿခတို႔သည္ ၿပင္ပမွ လူ သဘာ၀ေဘးဒဏ္တို႔အားကာကြယ္ရန္ အလိုငွာအတြင္းပိုင္းမွ စားေသာက္ကိုက္ၿဖတ္နိဳင္ရာ
မွန္သမွ်ကိုမည္မွ်ပင္ကိုက္ၿဖတ္စားေသာက္ၾကသည္ၿဖစ္ေစ ယင္းတို႔၀င္းေရာက္ေနထိုင္ေသာ သစ္လံုး/တိုင္ တို႔၏ၿပင္ပအကာ
အား ပံုမပ်က္ က်န္ရွိေစကာ ပုန္းရိႈးအကာကြယ္ ရယူေနထိုင္အသက္ရွင္ၾကေလသည္။
ယင္သို႔အတြ

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com