ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အစုိးမရေျပာတတ္တဲ့ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ လက္သစ္ဝါဒဆုိတာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္္၊ အခုသတင္းထဲက ကလင္တန္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္နဲ႕ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွီ အက္ဖ္ဒီအုိင္ ႏုိင္ငံျခားမွ တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈ အေနအထားတုိ႕ကို စပ္ဆက္စဥ္းစားမိေစရန္ပါ…..
အာဖရိကတုိက္ရဲ႕ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ထုတ္ယူအသုံးခ် သြားမယ့္ ျပည္ပအစုိးရမ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားရဲ႕ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ လက္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ကုိလိုနီဝါဒ ရွိေနေၾကာင္း ယူအက္စ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္က စေနေန႕တြင္ သတိေပးေျပာဆုိသည္။ ျပည္ပစီမံကိန္း မ်ားဟာ အခြင့္ထူးခံလူတစုအတြက္ မျဖစ္ေစဘဲ တာရွည္ခံျပီး ျပည္သူမ်ားအားလုံး အက်ိဳးခံစားရဖုိ႕ ေသခ်ာမွ လက္ခံသင့္ေၾကာင္း အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေျပာသည္။ မေတာ္မတရား လုပ္ေနသူေတြကုိ ဘယ္သူ ဆုိတာ ထုတ္ေဖာ္မေျပာေပမဲ့ အာဖရိကတုိက္မွာရွိတဲ့ ၾကီးမားလွတဲ့ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားနဲ႕ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားဟာ အာဖရိကတုိက္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေခါင္းပုံျမတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖုိ႕ စိစစ္ၾကပ္မတ္သင့္ေၾကာင္း အေစာပုိင္းတြင္ေျပာခဲ့သည္။ အာဖရိကတုိက္ရွိအေမရိကန္ သံတမန္မ်ားကုိလည္း ၎တုိ႕ေနထုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ တရုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ဖုိ႕ ညႊန္ၾကားထားသည္။
ကုိလုိနီေခတ္ဦးပုိင္းမွာ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ျပီး သဘာဝ သယံဇာတေတြကို ယူေဆာင္သြားတယ္၊ နယ္ခံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပုိက္ဆံေပးျပီး လစ္ရုံပဲလုိ႕ ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံ ျမိဳ႕ေတာ္လူစာကာတြင္ စေနေန႕က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ယူျပီးထြက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီမွာက်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ မ်ားမ်ားစားစား ခ်န္မထားခဲ႕ဘူး။ အာဖရိကတုိက္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလုိနီဝါဒအသစ္ကို ငါတုိ႕ မျမင္မေတြ႕လုိပါဘူး။ တရုတ္ျပည္ရယ္လုိ႕ အမည္တပ္ မေျပာဆုိေပမဲ့ အတူလိုက္ပါသြားတဲ့ အရာရွိမ်ားက တရုတ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္နဲ႕ ဥေရာပ လုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာရတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္းဆုိသည္။
ယူအက္စ္အေနႏွင့္ မည္သည္ႏုိင္ငံျခား အစုိးရမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးလုိစိတ္ မရွိေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ၎တုိ႕အေနျဖင့္ ေဒသခံ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ငါတုိ႕ သူတုိ႕အားလုံး အဆင္ေျပ စီးပြားျဖစ္ေစလုိသလုိ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း လုပ္ေစခ်င္သည္။ ၎တုိ႕အေနနဲ႕ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဖ်က္လုိဖ်က္စီးလုပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊ ထိပ္ပိုင္းက အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြနဲ႕သာ အေပးအယူလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ သူတုိ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖုိ႕၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွဖုိ႕ အခြင့္အလမ္းရဖုိ႕ မၾကာခဏ ေပးကမ္းရတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။
သူမက အေမရိကန္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့နဲ႕ အမ်ားျပည္သူ႕ စီမံကိန္းမ်ားဟာ မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ လာသည္။ အုိဘားမား အစုိးရအေနနဲ႕ အာဖရိကတုိက္နဲ႕ ျပည္သူလူထုကုိ စိတ္ဝင္တစားရွိသည္။ သူတုိ႕ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဟာ လူတုိင္းရဲ႕ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ကလင္တန္သည္ ဇင္ဘီယာႏုိင္ငံ ျမိဳ႕ေတာ္ရွိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ ကူးစက္မႈ ကုသေရးေဆးရုံအား ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံအစုိးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး HIV/ AIDS ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၁၅သန္း ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံျခင္း ေၾကျငာခ်က္ကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အေစာပုိင္းကျပဳလုပ္ေသာ ယူအက္စ္-ဇမ္ဘီယာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကလင္တန္က အာဖရိကတုိက္ကို ကူညီရန္ အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာကို တင္ျပခဲ့သည္။ ကၽြႏုပ္တုိ႕အေနနဲ႕ ေရရွည္ခုိင္ျမဲမယ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးလုိခ်င္ပါတယ္၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ဖုိ႕၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ဖုိ႕၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပုိမုိဖန္တီးဖုိ႕ ေတာင့္တင္းခုိင္မာတဲ့ အုတ္ျမစ္တခု တည္ေဆာက္ခ်င္သည္၊ အဲဒါေတြသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား လုိက္နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္စည္မ်ဥ္းေဘာင္ ဥပေဒမ်ားအတြင္းက ျဖစ္ရပါမည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္တာတုိ႕ဟာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ဖုိ႕ ဝိေရာဓိမျဖစ္ဘူးဆုိတာ သိထားရန္လုိေၾကာင္း ေျပာသည္။
ကလင္တန္သည္ ၁၉၇၆ခုႏွစ္ ဟင္နရီကစ္ဆင္ဂ်င္၏ ခရီးစဥ္ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးတဦး၏ အလည္အပတ္ ခရီးျဖစ္သည္။ ဇမ္ဘီယာခရီးစဥ္အျပီးတြင္ ကလင္တန္သည္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးက႑ျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္သည့္ အာဖရိကတုိက္ သုံးႏုိင္ငံခရီးစဥ္၏ ဒုတိယခရီးတေထာက္အျဖစ္ တန္ဇန္းနီးယားႏုိင္ငံသုိ႕ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ကလင္တန္သည္ ယူေအအီးႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ လစ္ဗ်ားအေရး ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံသုိ႕တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံသုိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တန္ဇန္းနီးယားႏုိင္ငံမွအျပန္ အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံသုိ႕ ခရီးဆက္ျပီး ဝါရွင္တန္သို႕ ေနာက္တပတ္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
Clinton warns Africa of ‘new colonialism’
http://news.yahoo.com/s/ap/20110611/ap_on_re_us/af_clinton
By MATTHEW LEE, Associated Press – Sat Jun 11
DAR ES SALAAM, Tanzania – U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton on Saturday warned of a creeping “new colonialism” in Africa from foreign investors and governments interested only in extracting natural resources to enrich themselves.
African leaders must ensure that foreign projects are sustainable and benefit all their citizens, not only elites, she said.
Clinton did not identify any perceived culprits, but a day earlier she had urged scrutiny of China’s large investments and business interests in Africa so that the African people are not taken advantage of. She said U.S. diplomats in Africa had been asked to provide Washington with assessments of Chinese projects in the countries to which they are assigned.
“We saw that during colonial times, it is easy to come in, take out natural resources, pay off leaders and leave,” Clinton said Saturday in the Zambian capital of Lusaka before flying to Tanzania. “And when you leave, you don’t leave much behind for the people who are there. We don’t want to see a new colonialism in Africa.”
Although she didn’t mention China by name, officials traveling with Clinton said she wanted to stress that African countries should hold Chinese investors to the same standards that they apply to Americans and Europeans.
Clinton said the United States didn’t want any foreign governments or investors to fail in Africa, but wanted to make sure that they give back to local communities.
“We want them to do well, but also we want them to do good,” she said.
“We don’t want them to undermine good governance, we don’t want them to basically deal with just the top elites, and frankly too often pay for their concessions or their opportunities to invest.”
Clinton said that American development aid and public works projects come with good governance conditions and that the Obama administration is interested in Africa and its people. Their success, she said, is in everyone’s long-term interest.
Her comments, in a pan-African television interview in Lusaka, came immediately after she presided over the handover of a U.S. built pediatric hospital in Lusaka to the Zambian government. The hospital will specialize in preventing the transmission of HIV from mothers to children and Clinton announced a boost of $15 million in U.S. funding to Zambia to help fight HIV/AIDS.
Earlier, at the inaugural meeting of the U.S.-Zambia Chamber of Commerce, Clinton laid out the U.S. strategy for helping Africa.
“We want a relationship of partnership not patronage, of sustainability, not quick fixes,” she said. “We want to establish a strong foundation to attract new investment, open new businesses … create more paychecks, and do so within the context of a positive ethic of corporate responsibility.”
“We think it’s essential that we have an idea going in that doing well is not in any way a contradiction of doing good,” she said.
Clinton was the first secretary of state to visit Zambia since Henry Kissinger came in 1976 to lay out the Ford administration’s policy for southern Africa as revolts against white minority rule in South Africa and what was then Rhodesia were intensifying.
After leaving Zambia, Clinton flew to Tanzania, the second stop on a three-nation tour of Africa focused on trade, development, health and women’s empowerment. Clinton arrived in Zambia from the United Arab Emirates, where she attended an international conference on Libya. After Tanzania, she will head to Ethiopia before returning to Washington next week.

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 646 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး