ဘဏ္အားလုံး အသုံးျပဳနိုင္မည့္ ကတ္စနစ္ ေပၚေပါက္ဖြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ အစိုးရဘဏ္မ်ား စုေပါင္း ပါဝင္မည့္ MPU (Myanmar Payment Union) ေခၚသည့္ ေငြေပးေခ်မွု စနစ္တစ္ရပ္ကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား စုေပါင္းကာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ (ေနျပည္ေတာ္႐ုံး) မွ အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားေၾကာင္းယင္းစနစ္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုစုစည္းစနစ္ တစ္ခု ထူေထာင္ကာ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား အြန္လိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခု၏ ကတ္ႏွင့္ အျခားဘဏ္ တစ္ခုတြင္ ေငြထုတ္နိုင္မည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ ဘဏ္မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာက ရွင္းျပေၾကာင္းသတင္းကို The Voice Weekly သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပသြားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.thevoicemyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=336:2011-06-13-03-32-31&catid=31:technology&Itemid=46

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကုိ တားဆီးႏုိင္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒစတင္ ေရးဆြဲေန

စီးပြားေရး နယ္ပယ္အသီးသီး ရွိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ စတင္ေရးဆဲြေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါ၀င္ေရး ဆဲြေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား အသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ သတင္းရရွိပါေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးမည္ဟု ဦးတည္ခ်က္ထားရွိၿပီး ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ရွိ အျခားနယ္ပယ္စံု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား၏စီးပြားေရး လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကစား အျမတ္ထုတ္မႈကုိ တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္း အားလံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္တက္ေစရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္မတုိင္မီက အေမရိကန္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဥ ေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအေန ျဖင့္ ၁၉၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမွလဲြ၍ က်န္အာဆီယံ ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းကို Eleven Media Group သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8862:2011-06-12-07-03-37&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ ၀န္းက်င္ ကုန္က်မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးကို ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလႊတ္တင္ သြားရန္ရွိ

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ကုန္က်မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးကို ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလႊတ္တင္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးတင့္လြင္က ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ရက္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္တပ္ဆင္ေရး အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၁) ႏွင့္ အေျခခံ ပစၥည္းထိန္းသင္တန္း (၀၁/၁၁-၁၂) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းကို Eleven Media Group သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8867:2011-06-12-08-21-35&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုခံရေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး အႏိုင္ရရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုခံရေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးသည္ ၎စြပ္စြဲခံရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္မွေလွ်ာက္ထား တိုင္ၾကားသူအား မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲသည့္အတြက္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး အား ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ေပးေလ်ာ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးအား ေလွ်ာက္ထားတိုင္ၾကားခဲ့သူမွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းကို Eleven Media Group သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8866:2011-06-12-08-12-53&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ား တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဌာနတြင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေန

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဌာနတြင္း အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္း၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ထံမွ သတင္းရရွိ ေႀကာင္းသတင္းကို Eleven Media Group သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8847:2011-06-09-04-09-25&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့ အာဆီယံစံျဖင့္ ကုန္ပို႔သည့္စနစ္ ပ်က္ျပယ္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က စတင္က်င့္သုံး ခဲ့ေသာ အာဆီယံစံျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ကုန္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္ စနစ္သည္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ ပ်က္ျပယ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ခေရလမ္းရွိ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက The Voice Weeklyသို႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဂိတ္ေပါင္း ၁၈၀ နီးပါး ရွိေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဂိတ္မ်ား အားလုံးလိုလိုသည္ အာဆီယံစံျဖင့္ မသတ္မွတ္ခင္ အခ်ိန္က တန္ခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ က်င့္သုံးေနၾကေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ယခုအခါ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဘက္က တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူမွုမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အာဆီယံစံျဖင့္ ကုန္တင္ေဆာင္ရန္ လို၊ မလို တရားဝင္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားဘက္က သိရွိလိုေနၾကေၾကာင္း ၁၀ ဘီးတပ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ယခုအခါ အာဆီယံစံျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ စနစ္သည္ ပ်က္ျပယ္လာသည့္ ေမလအတြင္းမွ စတင္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတစ္ပိႆာ လၽွင္ ၁၄၀ က်ပ္ထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ခမ်ားမွာ ေမလအတြင္းမွ စတင္၍ ထက္ဝက္ခန႔္ ၇၀ က်ပ္ခန႔္အထိ က်ဆင္းလာလ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံ ရိုးႀကီးေခ်ာင္းလမ္းမွ ကုန္သည္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကုန္စည္ေဈးႏွုန္း အမ်ားစုမွာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာျခင္း မရွိေသးဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အရြယ္ အိမ္ရွင္မ တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းကို The Voice Weekly သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပသြားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.thevoicemyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335:2011-06-12-07-23-25&catid=3:local&Itemid=34

ရတနာပံုတိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္၌ တိရစၦာန္စာ ေဈးမ်ားဟုဆို

ရတနာပုံ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ရတနာပံုတြင္ တိရစၦာန္မ်ားအားေကြ်းရန္ ေရာင္းခ် ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ ရွိသင့္သည့္ ေဈးထက္ သိသိသာ သာပင္ ပိုမ်ားေနသျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဈးကို ယူေစ ခ်င္သည္ဟု ဥယ်ာဥ္သို႔ လည္ပတ္ၾကသူမ်ားက ေျပာေၾကာင္းသတင္းကို ျမန္မာတိုင္းမ္ ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/upper/521/upper01.html

၂၀၁၅ တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ အလယ္တန္းအဆင့္ တုိးျမႇင့္မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားကို အလယ္တန္း အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္က ၄-၆-၂၀၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္မွ သတင္းကို ရတနာပံု သတင္းဆိုက္တြင္ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-22788

ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား သီးသန့္ေနရာမ်ားထက္ လက္ရွိေရာင္းခ်ေနသည္႕ေနရာမ်ား၌သာ ဆက္လက္ေရာင္းခ်လို

လမ္းေဘးပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား သီးသန္႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ေစျခင္းထက္ လက္ရွိေရာင္းခ် ေနသည့္ေနရာမ်ား၌သာ ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရန္လိုလားေၾကာင္း ပ်ံက် ေစ်းသည္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း ဆိုသည္။
ယင္းသို႔ဆႏၵရွိျခင္းမွာ သီးသန္႔ေန ရာမ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရမည္ဆိုပါက စား သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ တကူးတကလာ ေရာက္စားသံုးၾကမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ဆိုပါက ဆိုင္ ခန္းခစရိတ္မ်ားမတတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သြား ေရးလာေရးႏွင့္ သယ္ယူစရိတ္မ်ားပိုမို မ်ားျပားလာႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လမ္းေဘးပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအ ေနျဖင့္ လက္ရွိေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ေနရာ၌ပင္ ညေန ၄နာရီမွ ည ၉နာရီ အထိ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳပါရန္ စည္ပင္မွ ေစ်းေကာက္ ေကာက္ခံပါကလည္း ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္ ပင္မွခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အ၀လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္အေႏွာင့္ အယွက္မျဖစ္ေစရန္စည္ပင္မွခ်မွတ္ ေပးသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္းသတ္မွတ္ ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာ ပါက တိတိက်က်အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လိုလားေၾကာင္းေစ်းသည္မ်ား ကဆိုၾကေၾကာင္း သတင္းကို Yangon Media Group သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
www.yangontimes.com

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။