ကမာၻေပၚရွိသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း Xinhua သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ဘရာဇီး၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဆူဒန္ႏိုင္ငံတုိ႔ၿပီးလွ်င္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ မွ ၂၀၀၅ခုႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာေျမဟက္တာေပါင္း ၄၆၆,၀၀၀ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈကိုကာကြယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးတုိ႕ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေကာင္းျမတ္ကုမၸဏီ၊ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရဲတံခြန္၊ ATSO Green၊ NRTC ႏွင့္ ဟြန္ဒါကုမၸဏီတုိ႔က ကၽြန္းစိုက္ခင္းဟက္တာေပါင္းမ်ားစြာကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ NGO မ်ားအေနျဖင့္ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေအဂ်င္စီ ( KOICA) ၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ ( JICA) အပါအဝင္ အျခား NGO မ်ားက အထက္အညာေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးတို႕ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ကၽြန္းသစ္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၆ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..