“၂၀၁၁ ခုႏွစ္ (၂၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္ခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (TOPIK)

ကမ႓ာေပၚတြင္ ကိုးရီးယား ဘာသာစကား ျပန္႔ပြားတိုးတကိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုးရီးယားဘာသာစကားကို ေလ့လာသင္ယူေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ တိုင္း တစ္ပါးတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ကိုးရီးယား လူမိ်ဳးမ်ားအား ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးျခင္း လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ခ်င္းတို႔အတြက္လိုအပ္ေသာ ကိုးရီးယား
ဘာသာ အရည္အခ်င္းအား စစ္ေဆးရန္

“ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ (၂၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္ခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (TOPIK) “

ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ရက္           ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)

စာေမးပြဲက်င္းမည့္ေနရာ           ရန္ကုန္- Myanmar Info-Tech

Universities’ Hlaing Campus, Hlaing Tsp., Yangon.

Tel : (01) 652272~4

 

မႏၲေလး – Mandalay Swan Hotel

No. 44-B, 26th Road (Bet 66th x 68th Street)

Tel : (02) 31591, 31619, 35678

 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ စာေမးပြဲေၾကး

ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံမည့္ေန႔ရက္           ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေေန႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ထိ

စာေမးပြဲေၾကး                                10,000 က်ပ္ (တစ္ေသာင္းက်ပ္)

စည္းကမ္းခ်က္                               ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာ၌ မိမိ မွတ္ပံုတင္ မိတၲဴကိုပါ တစ္ပါတည္း ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။ (၃)လအတြင္းရိုက္ထားေသာ ဓါတ္ပံုကို ေလွ်ာက္လြာတြင္ ကပ္ေပးရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ေနရာ

ရန္ကုန္                                       ကိုးရီးယားသံရံုး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။

Tel : (01) 515190

 

မႏၲေလး                                       Ms. Han Ji Young

ကိုးရီးယား ဘာသာသင္ဌာန MUFL

Mandalay Swan Hotel

 

ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မည့္ေန႔

  • စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို ေျဖဆိုသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ထုတ္ေဝေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • www.topik.go.kr တြင္လည္း ၾကည့္ရွဴႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္

  • စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ေျဖဆိုသူအားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေျဖဆိုခြင့္ ကဒ္ျပားမ်ားကို မျဖစ္မေန ယူေဆာင္လာရမည္။
  • ယူေဆာင္လာျခင္းမရွိေသာ ေျဖဆိုသူကို ေျဖဆိုခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။
  • စာေမးပြဲ စတင္ေျဖဆိုခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်ျပီးေရာက္လာေသာ စာေျဖသူမ်ားအား ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ကိုးရီးယားသံရံုး၊ ရန္ကုန္

Tel : (01) 515190

စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း

Grade ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း
Vocabulary, Grammar & Writing Listening & Reading
S – TOPIK Basic 09:00 – 10:30 

(90 minutes)

11:00 – 12:30 

(90 minutes)

Intermediate 14:00 – 15:30 

(90 minutes)

16:00 – 17:30 

(90 minutes)

Advanced 09:00 – 10:30 

(90 minutes)

11:00 – 12:30 

(90 minutes)

 

 

 

About rabbit

Rabbit Rabbit has written 4 post in this Website..

simple & ever think positively