childrenscentralcal.org

ျပန္႔ႏံွ႔ေရာက္ရွိမႈ

ဆဲလ္ဖုန္းေျပာျခင္းသည္ ယေန႔ေခတ္ၿပိဳင္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ သာမန္အျပဳအမူ၊အေလ့အထတစ္ရပ္အျဖစ္ စြဲျမဲအျမစ္တြယ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္သည္။အေ၀းေျပာဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးနယ္ပယ္တြင္ မိမိကိုယ္ႏွင့္မကြာ ထားရွိကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလြယ္ကူ၊အထိေရာက္ဆံုး ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ေစေေသာ ကိရိယာျဖစ္သျဖင့္ လူတို႔အၾကား ဆဲလ္ဖုန္းျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိမႈ အေျခအေနသည္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ တိုးတက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္က ဆဲလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၁၀ရွိရာမွ ၂၀၀၇ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ရွိေသာအခါ သန္းေပါင္း၂၇၀ေက်ာ္သည္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္ဟု စီတီအိုင္ေအႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔က အတည္ျပဳထားသည္။

သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ဆဲလ္ဖုန္းထဲမွထြက္ေပၚလာေသာလိႈင္းမ်ားသည္ လူ၏နားမွတစ္ဆင့္ ဦးေနွာက္အာ႐ံုေၾကာ စနစ္ကို ႐ိုက္ခတ္ရာမွ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေတြးေတာမိၾကရာမွ ၂၀၀၀ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားမစတင္၍ွ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားေသာသုေတသနရလဒ္တစ္ခုေပၚထြက္ခဲ့သည္။ထူးျခားသည္ ဆိုေသာ္လည္း မေကာင္းေသာ ထူးျခားမႈျဖစ္သည္။မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္မွ်ၾကာျမင့္ေသာအခါ အၾကားအာ႐ံုေၾကာစနစ္ကိုထိခိုက္ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ေပၚလာၿပီး ကင္ဆာေရာဂါခံစားၾကရဖြယ္ရွိသည္ဟူေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္ ျဖစ္သည္။ဆြီဒင္သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ကာ႐ိုလင္စကာအင္စတီက်ဳတြင္ သုေတသနျပဳၾက ရာမွ ယင္းကဲ့သို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆီၤြဒင္ႏိုင္ငံ ေအာ္ေရဘ႐ိုတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာလင္နတ္ဟာဒဲလ္ သည္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးသမွ် ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျခံဳငံုသံုးသပ္ရာမွ-
-ဆဲလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ႀကီးထြားလာေၾကာင္း၊
-အၾကားအာ႐ံုေၾကာမ်ားေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ ဆဲလ္ဖုန္းအသံုျပဳျခင္းအၾကား
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း၊
ဆဲလ္ဖုန္းႏွင့္ကပ္၍ေျပာေသာ ဦးေခါင္းတစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ဦးေႏွာက္အႀကိတ္မ်ား ေပၚထြက္လာ ေၾကာင္း၊
တစ္ေန႔လွ်င္တစ္နာရီၾကာေအာင္ ဆဲလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၾကာျမင့္ ေသာအခါ ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ႀကီးထြားလာေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ အာ႐ံုေၾကာခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ေေဒါက္တာဗီနီခူရာနကလည္း ဆဲလ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း၏ အႏ ၱရာယ္မ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ျပန္သည္။

သင့္ကေလးအတြက္သတိျပဳစရာ

ေဒါက္တာလင္နတ္ဟာဒဲလ္၏ “ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာမ်ား၏ လူထုက်န္းမာေရးထိခိုက္ေစမႈမ်ား´´ ဟု အမည္ရသည့္ စာတမ္းထဲတြင္ ဆဲလ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္လာေစႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသည္ လူတို႔၏အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။အသက္(၂၀)မတိုင္မီ ဆဲလ္ဖုန္းအသံုးျပဳေျပာဆိုခဲ့ ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၂၀)ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ သံုးသူမ်ားထက္ ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ ကင္ဆာေရာဂါကို ပိုမိုခံစားရဖြယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အတိအလင္းေထာက္ျပထားရာ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား ယင္းေရာဂါဘယေဘးမွကင္းေ၀းေစရန္ အေလးထားသင့္သည္ဟု ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..