ဂိမ္းကစားျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ လူတို႕ကို စဥ္းစားတတ္သည့္ဥာဏ္ ရည္သြက္လက္ေစသျဖင့္ အားေပးသင့္ေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု စိတ္ပညာရွင္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ကစားရေသာ ဂိမ္းမ်ားေပၚထြက္လာေသာအခါ လူတို႕သည္ တီဗီဂိမ္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္း၊ နက္၀က္ဂိမ္းမ်ားကို အားလပ္ ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကစားလာခဲ့ၾကသည္။ ဂိမ္းကစားေသာအေလ့အက်င့္ သည္ စိတ္ကုိစြဲလမ္းေစတတ္သျဖင့္ ဂိမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚထြက္လာသည့္ အေလ်ာက္ ဂိမ္းကစားသူအေရအတြက္သည္လည္း တစ္ေန႕တစ္ျခား တိုးပြားလာခဲ့သည္။ လူႀကီးမ်ားသာ ဂိမ္းကစားခဲ့ရာမွ ကေလးမ်ားလည္း ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ဂိမ္းေရးဆြဲသူမ်ားက ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲဖန္တီးၿပီး နည္းပညာေစ်းကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။
ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းကစားျခင္းသည္ နည္းပညာထြန္းကားသည့္ယေန႕ ေခတ္တြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ စြဲၿမဲလ်က္ရိွ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကေလးမ်ားဂိမ္းကစားလွ်င္ ၎င္းတို႕၏အမူ အက်င့္ႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထား မည္သို႕မည္ပံု ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစသည္။ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း က်ဆင္းေစသည္ဟု သုေတသန ျပဳ ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရိွခ်က္အသစ္မ်ား ထြက္ ေပၚလာၿပီး ဂိမ္းကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဥာဏ္ရည္တက္ ေစသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းကစား ရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎င္းတို႕၏လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ မ်က္လံုးႏွစ္ လံုးကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကရသည္။ ထို႕ေနာက္ ဦးေႏွာက္ကိုသံုးရ သည္။ လုိသည္ထက္ပို၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကစားျခင္းသည္ ကေလး မ်ားအတြက္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္သျဖင့္ အထိုက္ အေလ်ာက္ ေျပာဆိုဟန္႕တားမႈျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အေမရိကန္ေဆး ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပၾကသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..