လယ္ယာလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းရန္လယ္ယာလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအဓိကအေရးၾကီးပါ
တယ္ လယ္ယာလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းရန္အဓိကရာသီဥတုမွန္ရပါမယ္
လုပ္ကုိင္သူေတာင္သူေငြေၾကးျပည့္စံုရပါမယ္ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္း
သိရပါမယ္ အပင္ေရလိုသလား ေျမၾသဇာလုိသလား ပိုးက်ေနသလား ပိုးက်ရင္
ဘာပုိးသတ္ေဆးသံုးရမယ္စသျဖင့္လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္သမွ်သိရွိေနရပါမယ္
ဒီအခ်က္ေတြကျမန္မာနုိင္ငံစိုက္ပ်ဳိးေရးမွာမမွားတဲ့အခ်က္ေတြလို႔ေျပာလုိ႔ရပါမယ္

ဒါကသမားရိုးက်စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ေနတဲ့နုိင္ငံေတြအတြက္မွန္ပါမယ္
သို႔ေသာ္ေခတ္ၾကီးကအေျပာင္းလဲၾကီးေျပာင္းလဲျပီးျဂိဳလ္တုေခတ္ျဖစ္ေနပါျပီ
ဒါေတြသိရံုေလာက္နဲ႔ဒီေန႔ေခတ္စိုက္ပ်ဳိးေရးေလာကၾကီးထဲမ၀င္နုိင္ေတာ့ပါဖူး
ဒီေန႔ေခတ္မွာနုိင္ငံေတာ္ရဲ႕႔အခန္းကစိုက္ပ်ဳိးေရးမွာအေရးၾကီးလာပါျပီ
ျမန္မာနုိင္ငံသည္စိုက္ပ်ဳိးေရးနုိင္ငံျဖစ္ပါသည္ဟုအစိုးရအဆက္ဆက္ကေျပာၾကား
ခဲ့ေသာ္လည္းယေန႔ေခတ္မွီစိုက္ပ်ဳိးေရးနုိင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေအာင္မည္သို႔မွလုပ္ေဆာင္
နုိင္မႈမရွိသည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္

စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ေရသည္အဓိကက်ေသာ္လည္းေရတမ်ဳိးတည္းျဖင့္သီးႏွံေအာင္ျမင္
ျဖစ္ထြန္နုိင္သည္မဟုတ္ လက္မႈလယ္ယာမွသည္စက္မႈလယ္ယာသို႔ဆုိျပီးေအာ္ေနယံု
တဧကေငြေသာင္းကဏန္းထုတ္ေခ်းေပးယံု တလံုးထုိးထြန္စက္စက္မ်ားျဖင့္ထြန္ယက္
နုိင္ၾကယုံျဖင့္စက္မႈလယ္ယာၾကီးမျဖစ္လာနုိင္ စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းသို႔ကူးေျပာင္းရာ
တြင္နုိင္ငံေတာ္အပိုင္းမွကူညီပံ့ပိုးေပးမႈကလြန္စြာအေရးၾကီးေၾကာင္းအထူးေျပာရန္မလို

တေန႔ကဗီအုိေအအသံလႊင့္သြားသည္ကုိနားေထာင္ျဖစ္ရာေမာင္ဘခ်စ္၏
အသံလႊင့္ခ်က္ကုိနားေထာင္လုိက္ရသည္ကုိမွတ္မိသမွ်အနည္းငယ္ေျပာလိုပါသည္
သူကအေမရိကန္အုိင္အုိ၀ါးျပည္နယ္လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တခုအေၾကာင္းဥပမာေပးသြား
ပါသည္ အေမရိကန္ျပည္တြင္လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္အသက္ေမြးသူသည္နုိင္ငံလူ
ဦးေရ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈံးသာရွိေသာ္လည္းတနုိင္ငံလံုး၏စားေရးဖံုလံုသည့္အျပင္နုိင္ငံရ႔ပ္
ျခားသို႔ပင္ပိုလွ်ံသည္မ်ာ

About unclegyi1974

sun moon has written 27 post in this Website..

1974Ipass10st 1980IpassBSC(physc)