ကြ်န္ေတာ္ အရင္က ဘာသာျပန္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ ျပန္ေတြ ့မိလို ့ တင္လုိက္တယ္။

မူရင္း ေဆာင္းပါးေရးသူကို မမွတ္မိေတာ့ တဲ့အတြက္ ခရက္ဒစ္မေပးႏိုင္ေတာ့ပါ။ အရင္က ကိုယ္စိတ္ဝင္စား

တာေလးေတြ ေလွ်ာက္ျပီး ဘာသာျပန္ထားတာ ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စနဲ႔ ျဖစ္ေနေတာ့..မူရင္း ေဆာင္းပါးကို

မေတြ ့မိေတာ့ပါပဲ။

=============================================================

ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးသည္ ေမွာ္ပညာအေၾကာင္း၊အေျခခံနည္းနာမ်ား၊အယူအဆမ်ား၊ရိုးရာေမွာ္ပညာအယူအဆ

မ်ားႏွင့္ေခတ္သစ္စိတ္ပညာနည္းနာမ်ား၏ အေျခခံအၾကမ္းဖ်င္းအေၾကာင္းကိုလက္လွမ္းမွီသေလာက္ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္

ပါသည္။ပထမဦးစြာ Esotericဆိုသည့္စကားလံုးကိုရွင္းျပရန္လိုေပသည္။ထိုစကားလံုးသည္ ဂရိစကားလံုး Esoterikos

ဆိုသည့္စကားလံုးမွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ အဇၥ်တၱ ဟုဆိုသည္။ေနာက္စကားလံုး Occult သည္လည္း

လက္တင္ စကား Occulere မွဆင္းသက္လာျပီး လွ်ဴိ႕ဝွက္ထားေသာ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ထိုစကားလံုးမ်ားသည္

လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္သည့္ ဂႏၶာရီ ၊ဂမီၻရပညာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းကိုေဖာ္ျပေပသည္။

လွ်ဴိ႕ဝွက္မႈမ်ားသည္ ထိုထိုေသာ ဂႏၶာရီ ၊ဂမီၻရ ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊အဖြဲအစည္းမ်ား၊ေမွာ္အသင္းမ်ား၏ အေျခခံပံုစံ

ပင္ျဖစ္သည္။ထိုအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ အထူးထူးေသာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေပသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကိုအသင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ေသသည့္တိုင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊အဖြဲ ့အစည္းဖ်က္သိမ္းသည့္တိုင္ေအာင္

လည္းေကာင္းေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရေပသည္။အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားကိုလွ်ဴိ႔ဝွက္ခ်က္မ်ားေျပာျပ၍ ဒဏ္ခတ္သည့္အေလ့

အထမွာ ေရွးပေဝသဏီမွ ယေန ့တိုင္ေအာင္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို အဖြဲ ့အစည္းတြင္းရွိ တစ္စံုတစ္ေယာက္

မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ကမၼနိယာမ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊အျပစ္က်ဴးလြန္သူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ေစ

သည္။လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အဆင့္အသီးသီးအလိုက္ အမိန္ ့အာဏာျဖင့္တင္းၾကပ္စြာ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေပသည္။သို႔မဟုတ္ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ေကာင္စီ၊ေကာ္မတီမ်ား

မွေသာ္လည္းေကာင္း၊စိတ္ခ်ဖြယ္ ရာထူးအဆင့္အတန္းရွိေသာ အသင္းဝင္တစ္ဦးမွေသာ္လည္းေကာင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို

လိမၼာသိုသိပ္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေပသည္။ထိုသို႔ထိန္းသိမ္းရျခင္းအတြက္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိေပသည္။ထိုလွ်ဳိ႔ဝွက္

ခ်က္မ်ား၊ပညာရပ္မ်ားသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စြမ္းအားထက္ျမက္၍ မသမာသူလက္ထဲေရာက္ရွိသြားပါက အလြန္

အႏၱရာယ္ၾကီးလွသည္။သို႔မဟုတ္ မသိနားမလည္သူမ်ားလက္ထဲေရာက္ရွိသြားပါက အေျခအျမစ္မရွိေသာအေၾကာင္း

အရာမ်ားအျဖစ္ ႏွိမ္ခ်ကာရယ္ေမာၾကေပမည္။ထိုအခ်က္မ်ားသည္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ထို႔ထက္ပိုမိုေလးနက္ေသာ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊က်မ္းသစၥာမ်ား၊က်င့္စဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိေကာင္းရွိေပမည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုထိုေသာလွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုအေလးေပးထိန္းသိမ္းရျခင္းတြင္ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနရသျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ

အသိပညာႏွင့္ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္းတို႔တြင္အားနည္းသြားရေပသည္။ထိုပညာရပ္မ်ား အမွန္တကယ္ရွိေသာ္လည္း

ဒ႑ာရီသဖြယ္တိမ္ေကာသြားရျခင္း၏အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ ထုိသို႔ဆိုရာ၌ ထိုအသင္း

ၾကီးမ်ားသည္ တင္းက်ပ္စြာလွ်ဳိ႕ဝွက္သည့္၎တုိ႔၏ ေပၚလစီကိုဉာဏ္နည္းစြာလုပ္ေဆာင္မႈဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ပါ။

(ဘလိုင္းၾကီးလုပ္တယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။မူလေဆာင္းပါးရွင္၏အာေဘာ္ကို
မိေအာင္ အထက္ကေရးသလို က်မ္းဆန္ဆန္မေရးေတာ့ဘဲ စကားေျပာႏွင့္ေရးပါေတာ့မယ္။ စာေရးသူ)

ဘာေျပာေျပာ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲေတာ့ အဲဒီ ဂမၻီရေတြ အေႏၱဝါသိက ပညာရပ္ေတြရဲ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္တာေတြေၾကာင့္ေမး

ခြန္းေတြေပၚလာတာေတာ့အေသအခ်ာပါပဲ။ပညာရွင္ေတြက အဲဒီအတတ္ပညာေတြကိုဖြက္ထားတယ္။ျပီးေတာ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္

လို႔ေခၚသေပါ့ေလ။အသိဉာဏ္ပညာေတြဆိုျပီးထိန္းသိမ္းထားတယ္။အဲ ေနာက္တစ္ခုက ဒီပညာရပ္ေတြကိုရသြားပါေစဦး

အႏၱရာယ္ကင္းကင္းမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးတတ္ဖို႔ဆိုတာမလြယ္ဘူးတဲ့။တစ္ကယ္အမွန္အကန္သံုးဖို႔ဆို သင့္ေတာ္တဲ့

ဉာဏ္အရည္အေသြး၊ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္မႈ ျပီးေတာ့ နည္းလမ္းေတြအယူအဆေတြ အဲဒါေတြလိုအပ္သတဲ့။ Knowledge

ဆိုတာဘယ္ကမဆိုရႏိုင္ပါတယ္။တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ဒါမွမဟုတ္ အသင္းေတြ စာအုပ္ေတြကလည္းရႏိုင္တာပဲေလ။ဒါကိုသံသယ

မရွိနဲ႔။ခုလို အင္တာနက္ေခတ္ၾကီးမွာ ဘယ္ပညာရပ္မဆို အလြယ္တကူေလ့လာလို႔ရေနတာ။အဲဒီ ဂမၻီရေတြလည္းပါတာေပါ့ဗ်ာ။

အရင္တုန္းက တကယ့္ကိုလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေတြ ခု အကုန္ေလ့လာႏိုင္ျပီ။ဖြင့္ခ်လိုက္ျပီ။Search Engine သာေကာင္းေကာင္းသံုး

တတ္ဖို႔ပဲ။
တခါတရံေတာ့လည္း ဒီလိုအင္တာနက္ေပၚဖြင့္ခ်တဲ့လူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရတာေတာ့ရွိတာေပါ့ေလ။တခ်ဳိ႕ဝဘ္ေပ့ခ်္ေတြက

ဖယ္ရွားခံရတယ္။တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ဒီလို သူမ်ားေတြ(ဂိုဏ္းေတြ၊အသင္းေတာ္ေတြ)ရဲ ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြလူတကာသိေအာင္ေလွ်ာက္

တင္တာမေကာင္းဘူး၊ဘာညာေပါ့။သူတို႔ပိုင္တဲ့ဟာ သူတို႔ဘာသာဘာလုပ္လုပ္ေပါ့ဆိုျပီးေျပာၾက ျငင္းၾကတယ္။ဒီကိစၥေတြကို

အခ်ိန္ကုန္ခံလံုးပမ္းေနၾကတာဘာအက်ဳိးရွိလို႔လဲ။ဒီဝိဇၨာပညာရပ္ေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို ့ဘာေတြမ်ားအေထာက္

အပံ့ေပးလဲ။သိခ်င္တာရယ္ပါ။ဆူဖီဆရာၾကီးေတြကေတာ့ လံုးဝ open source ပဲ။စစ္မွန္တဲ့ ဂႏၶာရီပညာရပ္ေတြဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္

တယ္။ဖြင့္ေျပာလို႔မရဘူး။မေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။စကားလံုးေတြနဲ႔ ေဘာင္ခတ္သလိုမ်ဳိးျဖစ္သြားမွာ။ျပီးေတာ့ အေႏၱဝါသိက

ဆိုတာလည္း ဆရာနဲ ့တပည့္ ရင္ဘတ္ခ်င္း ဂ်က္ပင္ထိုးျပီးသင္ရတာ။(ဒီေနရာမွာHeart to heart လို႔ေဆာင္းပါးရွင္က

သံုးတယ္။ထိမိတဲ့စကားလံုး မစဥ္းစားတတ္တာနဲ ့ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ရဲ႕စကားလံုးယူသံုးရတယ္။)ဒီေတာ့ကိုယ္တိုင္က်င့္မွ

ကိုယ္တိုင္သိလာမွာ။ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ေတာင္မွ သူ႔လမ္းစဥ္ကို လာလွည့္ က်င့္လွည့္လို႔ေဝေနယ်အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚတယ္။

ဘယ္လိုပဲဖြင့္ခ်ပါေစ နားမလည္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ေမ်ာက္အုန္းသီးေပးသလိုပါပဲ။ဒါေၾကာင့္လွ်ဳိ႕ဝွက္တယ္ဆိုတယ္

ဆိုတာ ဘာအတြက္ပါလိမ့္။သူ႕အႏွစ္သာရကေရာ ဘာပါလိမ့္ဆိုျပီးကြ်န္ေတာ္ေတြးမိတာပဲ။

စစ္မွန္တဲ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဆိုတာ တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဘဲ။သဘာဝအရသူကိုယ္တိုင္ၾကံဳရတဲ့အေတြ႔

အၾကံဳေတြ၊ထိုးထြင္းသိျမင္မႈေတြ၊နက္ရႈိင္းတဲ့စိတ္အလႊာကေနပြင့္က်လာတဲ့ အသိဉာဏ္ေတြ။မေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။

စကားလံုးမတင္ႏိုင္တာ။ဟမ္ဘာဂါ အရသာကိုပါးစပ္နဲ႔ထိုင္ေျပာေနတာထက္ ခ်ေကြ်းလိုက္တာအေကာင္းဆံုး

ဘဲ။ေကာင္းလား။ေကာင္းတယ္။ဘယ္လိုေကာင္းတာလဲ။သူ႔ခံစားမႈနဲ႔ကိုယ့္ခံစားမႈ အၾကိဳက္သဘာဝမတူႏိုင္ဘူး။

သူေျပာတဲ့အရသာမ်ဳိး ကိုယ္စားၾကည့္ရင္ တူခ်င္မွတူမွာ။အဲဒါကို(ခံစားရမႈကို)မေျပာႏိုင္ဘူး။အဲဒါကလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ပဲ။

ဂမီၻရပညာရဲ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈေတြဆိုတာ နက္ရိႈင္းတဲ့ အဇၥ်တၱထဲမွာရွိတာ။ေရွးက ဂရိပညာရွိေတြေျပာခဲ့တဲ့ “ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိပါ”

ဆိုတဲ့ဆံုးမစကားဟာ ဒီနက္နဲတဲ့ပညာရပ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကား သေဘာေပါက္ဖို႔အတြက္ ပဓာနက်တဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။

Self နဲ႔ higher self အေၾကာင္းနည္းနည္းေတာ့သိဖို႔လိုမယ္။အတၱ လို႔ေယ်ဘုယေျပာၾကတယ္။ဂႏၶာရီပညာရပ္မွာ အဲဒီ self

ကို ၃ပိုင္းေတာင္ခြဲထားတယ္။low ,middle နဲ႔ higher self ေပါ့။အနိမ့္စားအတၱ(သို႔) အၾကမ္းစားအတၱ က စိတ္နဲ႔ထိန္းသိမ္း

ဖို႔မလိုတဲ့အလုပ္ေတြ အစာေျခတာႏွလံုးခုန္တာစသည္ေတြကိုအလိုအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ရုပ္အေပၚမွာ

ရယ္ျပီးေတာ့ emotion ေခၚခံစားမႈပိုင္းေတြေပၚမွာပဲသက္ေရာက္တယ္။အလတ္စားအတၱကေတာ့ အာရုံေပၚထင္လာတဲ့

ခံစားမႈေတြကို က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တယ္။ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္၊ဆင္ေျခတက္တယ္။ေနာက္ဆံုး အျမင့္စားအတၱကေတာ့

ဘယ္ေတာ့မွမေၾကပ်က္တဲ့အရာ။ဘဝသံသရာလည္ပတ္ေနသမွ်ရွင္သန္ေနတဲ့အရာ။မိမိက်င္လည္ခဲ့ရာဘဝေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕

အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုသိုမွီးထားတယ္လို႔ဆိုတယ္။(ဒီေနရာမွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕အနတၱဝါဒနဲ႔မ်ားစြာကြာျခား

သြားျပီဆိုတာ သတိျပဳေစလိုတယ္။သူတို႔ဝါဒက သံသရာရွည္ေစတဲ့ အယူဝါဒေလ။)အဲဒီ အျမင့္စားအတၱမွာ ဘဝမ်ားစြာက်င္

လည္ဆည္းပူးခဲ့တာေတြ၊စရိုက္ေတြ၊ဝါသနာေတြ၊ဥပဓိေတြ၊အထံုေတြအကုန္လံုးပါေနလို႔ဘာမဆို အျမင့္စားအတၱကေန

သင္ၾကားလို႔ရတယ္။ပညာေတြကိုေခါင္းထဲမွတ္ဖို႔ေလာက္ပဲ ေလ့လာဆည္းပူးေနရင္ေတာ့ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။

မွတ္ဖို႔သားဖို႔ ျပီးေတာ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖို႔ေလာက္သာအားထုတ္ေနလို႔ကေတာ့အခ်ိန္ကုန္လူပန္းရံုပဲ။အဲဒီအခ်ိန္ေတြ စြမ္းအားေတြ

ကိုလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပီး ဘဝမွာအသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔၊ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေကာင္အထည္ေပၚဖို႔၊ျပီးေတာ့စိတ္အဆင့္

ဆင့့္ျမင့္တက္ဖို႔ ဂႏၶာရီခရီးထြက္တာေတြမွာသံုးတာပိုအက်ဳိးရွိလိမ့္မယ္။(ဂႏၶာရီခရီး ဆိုရာမွာဟိုေတာဒီေတာင္သြားတာမ်ဳိး

မဟုတ္ဘဲ မိမိရဲ႕နက္ရိႈင္းတဲ့ အဇၥ်တၱအတြင္းထဲထိေရာက္ေအာင္ရြက္လႊင့္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္တယ္။)ေနာက္တစ္ခ်က္ကဒီလိုမ်ဳိး

ကိုယ့္အျမင့္စားအတၱကေနထုတ္ေဖာ္ရရွိလာတဲ့ အသိဉာဏ္ေတြ လမ္းစဥ္ေတြဟာ တျခားတစ္ဦးဦးအတြက္ (နည္း

နည္းေလးေတာင္)အေရးၾကီးခ်င္မွၾကီးမွာ။သူတို႔အတြက္အေရးၾကီးတာ သူတို႔လမ္းစဥ္နဲ႔သူတို႔ပန္းတိုင္ကိုဘယ္လို

သြားမလဲဆိုတာပဲ။ပန္းတိုင္ကရွိျပီးသား။ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေရာက္မယ္။ဘာေတြေတြ႔ၾကံဳရမယ္ဆိုတာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး

မတူႏိုင္ဘူး။အဲဒါလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္။ေျပာမျပတတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေရးလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ပဲ။ဒီေတာ့အဲဒီရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္

(knowledge) ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြ ပံုစံေတြျပိဳလဲသြားတယ္။အဆင့္အလိုက္ေပးထားတဲ့ အာဏာပါဝါေတြ

ေလ်ာက်ကုန္တယ္။သီးျခားစီ ပါဝါေတြရလာတယ္။ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့အသိပညာရဲ႕ ပင္ကိုယ္လကၡဏာျဖစ္လို႔ပဲ။

အဲဒါကို တကယ္တမ္းက်ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ထိန္းခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ ရုပ္ၾကမ္းေလာကမွာပဲရမွာ။ဘယ္သူကေတာ့

ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစ။ဘယ္သူကေတာ့ဘာျဖစ္ေစဆိုတာမ်ဳိး။စစ္မွန္တဲ့အသိဉာဏ္ေတြ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈေတြ တ

ကယ္ရျပီဆိုရင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အစစ္ဆိုတာေတြကို ေပါင္းစည္းလို႔ရသြားမယ္။အားလံုးဟင္းလင္းပြင့္သြားမယ္။

ဒါေၾကာင့္စစ္မွန္တဲ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကိုဉာဏ္နဲ႔သာျမင္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။အဲဒီအခါမွာခုရုပ္ေလာကကိုထင္ထင္

ရွားရွားျမင္ရသလိုမ်ဳိးကိုျမင္လာမွာ။အဲဒီလိုမ်ဳိးရသြားျပီဆိုရင္ ျမင္သြားျပီဆိုရင္ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ ့

လွ်ဳိ႕ဝွက္Knowledge ေတြမလိုေတာ့ဘူး။တျခားသူေတြရဲ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြမလိုေတာ့ဘူး။အသိပညာရဲ႕

ရင္းျမစ္ၾကီးနဲ႔ေကာင္းေကာင္းဆက္သြယ္လို႔ရသြားလို႔ျဖစ္တယ္။လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြအားလံုးရဲ႕အမွန္တရားကို

လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ေဖာ္ျပေပးေနတယ္။လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့ေလ့လာလို႔ရေနတယ္။အတြင္းေရာ အျပင္ေရာ။

တခ်ိဳ႔လူေတြက အမွန္တရားတို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္တို႔ စည္းမ်ဥ္းနိယာမတို႔ဆိုတာေတြေကာင္းေကာင္းသိတယ္။

သိတယ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ျပီးနားလည္သေဘာေပါက္ျပီး သိေနတာမဟုတ္ဘူး။အေပၚယံေလာက္ပဲ။

သူတို႔က အဲဒီလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ၾကိဳးပမ္းၾကတယ္။တကယ္လို႔ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြဟာ

အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သစၥာတရားေတြ၊နိယာမေတြ(universal principles) ဆိုရင္ ဒီလိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖို႔

လုပ္တာ အဓိပၸါယ္မဲ့လြန္းတယ္။အခ်ိန္ေတြ စြမ္းအားေတြ ျဖဳန္းတီးရာက်တယ္။ဘာေၾကာင့္ဆို လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္

အစစ္ဆိုတာအထက္ကေျပာခဲ့သလို တသီးပုဂၢလ သဘာဝျဖစ္လို႔ပဲ။သူဆည္းပူးခဲ့တဲ့သူ႔ပါရမီ သူ႔အထံုနဲ ့

သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းစဥ္နဲ႔ဂႏၶာရီခရီးမွာ ေတြ႔ရၾကံဳရတာေတြကတျခားတစ္ဦး

တစ္ေယာက္အတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူး။သိလို႔လဲ အသံုးဝင္မယ္မဟုတ္ဘူး။အဲ..ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေျပာလို႔ ဘာမဆိုမ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ဘဲ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ေတြ႔ကရာအကုန္ေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔ေတာ့မျဖစ္ဘူး။ပတ္ဝန္းက်င္

မွာ လူေၾကာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အရီခံရမယ္။ဂါထာေပး ေတးျဖစ္သြားတယ္လို႔ဆိုတယ္ မဟုတ္လား။

ကိုယ့္အလုပ္ကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပဲလုပ္။ဝိဇၨာလမ္းစဥ္မွာ သင္ကဘာမွ အထူးတလည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း

စရာမလိုဘူးဆိုရင္ဘာမွ အားထုတ္ေနစရာမလိုဘူး။အတြင္းအဇၥ်တၱကညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္းေအးေဆးသြားရံုပဲ။

ထိန္းသိမ္းစရာရွိရင္ လမ္းစဥ္ကပဲသူ႔အလိုလို ထိန္းသြားလိမ့္မယ္။ျပဳျပင္သြားလိမ့္မယ္။အဲဒါကို ရုန္းကန္

ရတယ္လို႔မထင္နဲ႔။နည္းနည္းကြဲတယ္။ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အေတြ႔အၾကဳံေတြထဲမွာ လံု႔လဝီရိယထုတ္ျပီး လုပ္ရတဲ့

သင္ခန္းစာမ်ဳိးေတြမပါခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သင္ သင္ၾကားဖို႔လိုေနတာအဲဒီ ရုန္းကန္မႈ အၾကိတ္အနယ္အားထုတ္

မႈေတြပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 140 post in this Website..

   Send article as PDF