၀န္ႀကီးမ်ား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး – လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးသိန္း  – စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဆြ – ပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ လြန္းသီ – စြမ္းအင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္မင္း – ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏုိင္သိန္း – စီးပြား/ကူးသန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စုိးႏုိင္ – ဟုိတယ္/ခရီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွထြန္း – ဘ႑ာ/အခြန္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္ – ဆက္သြယ္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္ – သာသနာေရး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္ – ယဥ္ေက်းမႈ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြတ္ – သမ၀ါယမ

ဗုိလ္မွဴးၾကီး သိန္းညြန္႔ – နယ္စပ္စည္ပင္
ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း – လွ်ပ္စစ္ (၁)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္-  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ (၂)

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအးျမင့္ – အားကစား
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း – ျပန္ၾကားေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေအာင္ – သစ္ေတာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး – ျပည္ထဲေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ – သတၱဳတြင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေဆြ – လူမႈ၀န္ထမ္း

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္သိန္း – ေမြး/ေရ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္းေမာင္ – စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း – ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္ – မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဒု-၀န္ၾကီးမ်ား

ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ေက်ာ္ – စက္မႈ(၂)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာခုိင္ – စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္မွဴးၾကီး သူရိန္ေဇာ္ – အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဉာဏ္ထြန္းေအာင္ – ပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ထြန္းေအာင္ – အလုပ္သမား
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္မ်ဳိးမင္း – ပညာေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဌး – စြမ္းအင္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ထြန္း – စီးပြား/ကူးသန္း
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးျမင့္ၾကဴ – ဟုိတယ္/ခရီး

ဗုိလ္မွဴၾကီး လွသိန္းေဆြ – ဘ႑ာ/အခြန္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းထြန္း – ဆက္သြယ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအာင္ကုိ – သာသနာေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္သိန္း – ေဆာက္လုပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းစိန္  – လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးၾကီး တင္ေငြ – နယ္စပ္စည္ပင္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ – လွ်ပ္စစ္ (၂ )
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ – ျပည္ထဲေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင့္ – လူမႈ၀န္ထမ္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ပါ – ရန္ကုန္ ဒုတိယ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..