မန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြာေရးေလာကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေနသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းသည္ ၂၀၁၀အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္မည္မဟုတ္ဘဲယခုလက္ရွိအသင္းပံုစံအတိုင္းသာ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ဟု အသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚရီရီျမင့္က ေမလ ၂ရက္ေန႔ကက်င္းပသည့္ အသင္း၏ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ျခင္းကို အားေပးသကဲ့သုိ႔ အဆုိပါဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္လည္း အသင္းအေနျဖင့္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အပိုင္းရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..