ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၉၈၉အနက္ ေက်းရြာ ၅၅၇၅၅တြင္ ေက်းရြာကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္မ်ားကုိ ကိုယ္ပိုင္ေျမ၊ ကိုယ္ပုိင္အေဆာက္အဦ ရရွိေရးအပါအ၀င္ စံ(၅)ရပ္ႏွင့္ညီေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္ေဖာင္ေဒရွင္း (Rual Library Foundation)ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္ေဖာင္ေဒးရွင္း (Rual Library Foundation)ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ International Business Center (IBC)တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ မတည္အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မတည္အလွဴေငြမ်ား ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းလုိပါက ဦးေမာင္ေဖ၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံခန္႔ခြဲေရး)၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ႐ံုးအမွတ္(၇)၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဖုန္း-၀၆၇ ၄၁၂၀၂၃၊ ၀၆၇ ၄၁၂၃၆၅၊ Fax-၀၆၇ ၄၁၂၃၇၂ ႏွင့္ ဦးေအးႂကြယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ထုတ္လုပ္ေရး)၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း – ၀၁ ၃၇၁၃၄၂၊ ၀၁ ၂၀၁၉၃၆၊ Fax – ၀၁ ၃၇၁၃၄၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..